#7614: Stanley

TlN l- I lll  

(LOKAL : NORRA TORGET)

-- I . llvatllagat kl. 6, Italt 8 nell 9 e. m.
Förestallmngarl Söndagar kl. hall 5. 6, tall 8 nell 9 e. uw

 

 

 

. Program .
lll. o. m. Måndagen ll. le t. u. lnI (tisdagen d. 22 Den

lla rälllelullastll hloglalnylntema lin: alltid sananltlrla å lStallln.

 

  
  
  
 

läsWWWswwoowooswsswlwlslssosll

lletl Kungl. Gilla Artillerireuem. ut långa och Hemlin l9l5

En ovanligt lyckad och tillika utförlig kinografisk serie från "Kvibergnrne66 l fält.

Det har varit ett par ytterst intressanta dagar på T ånga och Remene.

En dag ägnades åt öfverstelöjtnanl Stålhnsl division med en nistickarc bort till ffiendenz. major
Hjortzbergs division, hvilken i kvällnlngen intar position och gräiver ned sig i ytterst iörsäiliga ställ-
ningar,x Några lägerinteriörer i den glada stilen interfoliera här allvarsbilclerna. Lustigast är kanske
:rättningenn Både otiicel-zirer och menigefiörpassas wlan pardon i silltem. ,

Följande morgon förevigas regemente-.ts samtliga officerare och nnderoiiicerare samt -marlritm lilla
populära nLotla Svärdw.
Sedan så svensk lösen ö(gift-its -0 hela regementet står då nppställdt på lägerplatsen beväpnadt till
1 länderna - .följa ltinogra örerna Hammarskjölds division nt till Remene skjnttält där inlt låttmässig
skarpskiutning äger rum; 1 .

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

DC bilder, som här tagits ai skarpskjritningar"a äro kanske de bästa, Som någons-l" tagilt;
i Vårt land.

lowosvssosààssålosåsssåsllsfslsf

llllllBllBll -- llllllllQS llÖSlllle

Grlpande drama i 2 akter.

gon, en ung ionrnallst, glad och törhoppningsfull reser till huivndstaden för att där skatta s" plats.
an hyr ett rum hos en gammal fru som lcivcr ensam med sin dotterdotter, Maria - lean yckas iå en plats
som redaktör för en tidning. De båda unga som älska hvamndra, äro lyckliga och hoppas allt ai irarnticlen och
(ll-em kärlek. m Det dröjer doclr icke länge, innan fru Sorg träder öfver tröskeln. Den gnmlarnormodern blir sjuk
min dör. Saknaden hos Maria år stor, men joan öivergifver henna icke.

De gifta sig och nä ra år iörllyta.

lean har blifvit sju . Han har lagat till sängs flera månader. Nu har han tillfrisknat, tack vare sin lrnstrus
ömma omvårdnad, men hans plats har under tiden blifvit upptagen, och den lilla familjen slår nu fullständigt på
har backe. lean och hans hustru genomleiva alla stadier pil vägen ned till den stora nöden. Ö- Sökanclet efter
platser, som äro upptagna eller ai andra skäl nekas honom, olllliredställda :njöt-nar), vänner som svika, rnissrälr-
ningar och lidanden, återstår dem ett, som ingen nöd, intet lidande har kunnat irånrycka dem: kärleknn till hvor-
on-(lra och deras bam. - Den tycks giiva dem ersättning för allt, den kommer dem att le midt under detarrnocletä .
spöke stirrar dem i anslktéh- - lf  . . v 1 1 V = t ,

Helt säkert skall en dylik kärlek kämpa sig fram till en bättre och ljusare framtid.

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

lll ll nu
n I. I nu
.I
ul
- Ingen som ser -
i
I I
. "s I.
kan undgå att få sig ett godt skratt. I.

STOR VILLEEVALLA I EN AKT. Y

l hufvuclrollen EDITH ERASTOFF, ERIK PETSCHLER, ERIK LINDHOLM,
- BERTIL LJUNGGREN -

Den lfattiga skräddaren Karlsson har en lott i Drnm. Teaterns lotteri". Han går hemifrån
och ger sin hustru lot att slå sönder möblemanget, om han kommer hem i bil, i hvilket fall
han Vnvnnnit högsta vinsten. Karlsson träffar empty vänner, tar sig Lderas sällsltapvgnwjårpå 
och atervänder hem i bil. Hustrun slår sönder möblerna Shräddaren upplyser bodröivad atthan inte
vet om dragnin sresnltntet. Makarna insomna bland ruinerna men på morgonen väckas de ai några
kamrater, nom til stor glädje meddelar att lotten utinllit med högsta vinsten.

Öfverglf julstölret för en liten stund och kom och se detta genom-
roliga Svenska lnstspei.

 

  

 

 

 

  
   
 
  
 

Spännande Amerikafhk 13 rflret.

En

 

 

 

 

 

 

i lllllllll lill lill. I-I lllllll ll. li.. Slitlllill.

I
I

l denna lllm äro dramat och naturbiiden på ett m
lyckligt sätt förenade, och åskådarth lår göra be- n
hanlskap med en hel del lilla lnireasanla som vacltra -
djurbilder. I I
I

 
 

Utförlig beskrifning öfver innehållet finnes i kassan mot 5 om.

llitl nlunnl: llerr llil: Engblom.
Barn- n. Familjelrest. alla dagar kl. Be. m.

1 I Barn äga tillträde tillåheln programmet.
Annandag jul nytt program. Program 5 äre.

intill, lllullotlltlltlllt 

Krlltrnchmn m5. AJ. .hitills er.

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1915
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain