#7613: Stanley

- lll

(LOKAL: NORRA. TORGET)

FÖIBSiäilllllgal I nn. i, niinIi in: liniinun lnilnlln en.

 

 

 

w. Pro gram .

OBS! Endast Annandag jul., OBSJ
Ile värdefullaste bfognotnnnetennn tinnas alltid sammanttinda à Stanley.

-ltorsters - Fin-.n

1 Krigsnyheter från öster Prins Heinrich af Preussen besigtigar den ryska kyrkan I Kowne. -2. Förbrända
ryska ångare på Njemen 3. Krigsnyheter från Vester. Ett muntert båtparti på Yserkanalen 4. Middagsservering
för sjuka och särade soldater. 5. Militärpolisen i Lille allarmerade 6 Bl ck i en skyttegraf Officerare på väg
till yttersta ställningen 7. Skyttelinjen gar igenom en fransk kyrkogård. Ibakgrunden den första ställningen.
8. En sönderskjuten herrgårdsbyggnad iståndsättes till försvar af tysikarne. 9 Från kusten af Flandern. Matroserna
förströ sig vid stranden 10 Maskinkanoner i verksamhet. 11Y Osterrikisk-Ungerska krigsnyheter från italienska
fronten. Ett tyrolerfäitartilleri-regemente vid uppmarsch ibergen på Stifer-jochvågen 12. Transportvägar, för
ammunition och proviant i bergen anläggas. 13. En eröfrad italiensk fana och 300 fångna soldater införas till
lägret.

 

 

 

FF

5717-" n àn ànl n
i . .l- n I. n

Passionens följder

eller "SHERLOCK HOLMES" sista mästerkupp.

1. l tionde våningen. 2.-En liten" flirt tvärs öfver gården. 3. "Sherlock Holmes" anlitas.

I. .4. Fallet är allvarligt och tarfvar hela min intelligens. 5. Yrkets vedermödor. 6. Hyllning. 
IX: I: :L JL i :: ä"
E b I. . I M I R

På. Europas högsta. alptoppar.

- Storslagen kinografering. -

      

 

 

é?

 

 

 

 

 

 

 

I n ... J
DEN BÄSTA JULKLA PPEN

n nl Inn nnnn

 

 

 

 

 

I i En gripande julhistoria i 3 afdelningar. i I
r-r - . --- I
I l hufvudrollen den förtjusande skådespelerskan
Dorrtt Wetxler.
lnsnolodi ni tunn-Finn, Berlin. I

 

 

:En rörande och vacker bild från det kämpande Tyskland julen 1914.
Denna högtid midt under det fruktansvärdaste krig, som någonsin rasat,
skall aldrig glömmas. I huru många tyska hem rådde icke bitter sorg,
i huru manga. andra kämpade icke hopp och djup oro om hvarandra!
Och där bekymren fingo lämna rum för den glada vissheten, att kära
anhöriga annu funnos i lifvet, huru mycketiinnerligare blef icke där jul-
glädjen. Det är till två. tyska hem, dar julen bjuder på. sådana. glada
öfverraskningar som denna val inspelade bild för oss. Scenerna. äro
vackra och omväxlande, an vemodiga och an glada och fotografierna ut-
märkt lyckade. Luna-Film har tydligen på. denna aktuella bild nedlagt
den största omsorg Den,förtjusande skådespelerskan Dorrit Weixler i
hufvudrollen har aldrig varit mera till sin fördel än i denna briljanta film-

Utförlig beskrifning öfver innehållet finnes i kassan mot 5 öre.

Trots den stora konkur-
rensen om denna enaståen-
" de bild nu under julhälgen,
har det lyckats oss, att mot
stora, kostnader erhålla den. lloek en-
dast iiir en dag. lllllllllllti JUL.

För att så många som möjligt skola få tillfälle att se
fiJulklockorna" gifva vi Annandag Clul 5 föreställningar
med början kl. 3, half 5, 6, half 8 och 9 e. m.

 

. För undvikande af alltför stor
trängsel till aftonens senare före-
ställningar uppmanas den ärade
allmänheten att sà mycket som
möjligt besöka föreställningenà som
börja kl. 8- e. m.

 

 

   

 

 

 

 

 

Till "julklockorna" särskildt arrangerad musik för Orgel och Piano
Utföres af

SyskonenSigne och Nils Engblom.

Barn äga tillträde till hela programmet mot vanlig afgift
nu Barn= och Familj eförestàllningarne

E som börja kl. 3 och half 5 e. m.
oss: Tin öfriga röieseänningar samma argm för bam som rör äldre. oss:

 

 

 

Tredjedag Jul helt nytt program

hvarvid det i Stockholmspressen mycket omdebatterade Lustspelet

illlill llllilllllllllll tillde [lill illlllllBS 5illlilillllllili llllllmliS

Knstmthannn 3915. A.-B. Vatmnands Boktr.

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1915
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain