#7612: Stanley

(LOKAL: NORRA. TORGET)

.. -- x - I Hvanlagal kl..6, llllf8 llllll 9 B. lll.
Fnreslallmngal. m... ..., ...få 6. I." 8 ...l g ...1.

 

 

- Program -
Fr. u. m. Tredjellag Jul l. n. m. Onsdagen ll. 29 Dec.-

lla välnelullasle bmgralnyllelama linnas allllll sammanlöllla å Stanley. q

 

- KRIGSNYHETER -

umnen om llqnlunellemu

 

l. Kusten alf Bosphorus. I Den slmàllalste platsen i Dandalnel-
2. Sultalnens storartade palats. . lernla.
3. Den turkiska, 4reg!enrlimglslbyggnadlnn. 9. Twrkilska. månlbåtar.
4. Islac N orqwen. 10. Clas-tri fortef.
5. Eminem-na .af de sju .ga-rulla. mmem-alkay 11. S-rnyrnlals halm-n.
tor-nen. 12. Den brittiska och franska. llllottan
6. Deln turkiska flottan. fàrdllga, hör angrepp.
7. Turkiska krigsfartyg-.s patrulltj enat. 13. Bombardelm-embet af de ylfbre for-ten.

 

 

 

 

 

 

"Skog-enn Anita" är em. ung flicka, spår latt. hans rival). förstör sin framtid,
uppvuxen i Lrihet. Två. unga. män lmm- om han gifter sig med Anlita. Flickan)
ma tilll sko-gwen. Anita. oc-h den ene Yni lämnar då. sin älskade nillllbakw 
dessa. förälska. lsi-g i varandra. Den Rörd stammar fästmannen hos henne.
andre är nångångeln- mot henne- och av- I sluttalbllånl vilglas dle li skogen av en
vis-als. I fölrtrelten ger han sig i-fvlig och glamlma-l prälst, Anitan bleslkydldlalre.

 

 

MORITS 1.

Roande och intressant bild.

1. En tupplur. Q. Stor toilleltltl. 3. i garn. 7. lemllld. 8. Monits hilln be-
Kolketteriet. 4. Kängor för rslmåJ bafrn-s sökare. 9. Morits söker tröst. 10. Mo-
fönbelr. 5 N ågra nlöttelr, 6. En- lläck-en rita bevslutlar .att  med de alllilelralde.

 

 

 

 

 

 

 

I . O

I Him fars 1 3 ale ler.

I- In e ad a ita m

. Sp 1 f V g på.
ll II I I

I Fem man um en alla null larll hennes man.

- Detta. äfr den högst- knmbiinlelralde -si- hvilka, öfver-hopa- henne med dlel målat
tuation, i hvillkeln detta. äfverdådigb -elxentråslka presenter. Naturligtvis, råka
mun-bra. lusltapel kulminerar. Innan .fniazrnai lulfvenl på, hvar-andra., eibu-ru den
denna. kulminat-ilonspulnkt "- hvlilken när smarta unga. damen iiry ytterst skickil-g
stan boll-de vara, höjdeln af tänlkbalr fars- att ytlterli=gar=e Eörbllind-n d-elm med, före--
fluga -w inträffar., lupp-rullar silgz en Inlång4 gifveln genlk-älrlek.

- inldl sclelnelr af o-emoltllståmdllllgh lrosalude) Midt under denna örvers-välmning af
natur. , frieni-er och ntormandle .scener på. kväll-le-Å

Intrigen år i kortlhet den att då. yope- kens half dyker mannen nzo 6 upp -

hett-en "Den irl-tagande länkan " bölrjalr den äkta. man-nen! Ty "lzlnlllsalnllI är gift,
vilsa. slig "ull-spelad lycka-s direktäolnlenl en- fwslt hon inte ansett det mled- lni-n r011
galgena. "mins Cislsy Fita-Gerald", bel- fördelaktigt att låta. allmänhet-em veta

- klalnt för slina. beröm-da blinkninglalr och det. JSåid-anl) älr llifvet .i själllffvw verket-l
k-latlsclrndngalr med ögfonen. Härmeldl lår .och bakom kulisserna!
pjäseln ofvalnltllig dragningskraft. Den Hur dessa. de våldsammalstel ulpp-
nya, "Åhlin-.kande änkan" 1gö-r Ibådle med- slulppnla. och invecklade situationeer-
apelanlde och publiken glaJn-aJ i :si-gy - och .sas och änkan och hénmals. man tillll slllul;
.galenskapelrna hopal sig1 under skåd-e- "lfåa hvar-andra" kan endast den dlölma.

- I spelets gång. om .som ner delta mlästelrslzyclne .af fars-

l. Till slut räknalr den o-elmoltst-ålnxdllllga. lglaJlnlaI kombinationer.
1 divan inte lmindreY än fem tillbed-jare,

 

 

 

w l I

 

 

-lllll nlnnol: llm lllls Engblom.

Barn- & Familjeföreställning
i alla dagar kl. 6.
Barn äga tillträde till hela programmet.

Program "5 Öre.

 

 

Torsdag nytt program

hvarvidi glfves det storslagna skådespelet

nur KATTSTlGEN -un

krlztmlndnm 1915. A.-B. Valmlands Boklr.

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1915
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain