#7609: Excelsior

i Biografen

Fr. o. m. Måndagen d. 23 t. o. m. Onsdagen d. 25 Aug.

föreställningar: llrardagar ld. i onlrl ll, Söndagar hl. 5, i ooh ll o. ln.

PROGRAM.

 

 

 

 nnnnnn III. 

 

 

i; En intressant bild, där man får göra bekantskap med jordens 
ii nordligaste innevånare och deras hårda kamp för tillvaron. "EE

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

 

"w Ti

llvcm ar hon?
Lustspel-succés

E från NORDISK FILMS GOMP. =
I hnfvudrollen STRIBLOT, Seeman och (lyda Allen.

En stor sensation i Grönköping: En okänd dam har kommit till staden i egen bil. Tid-
ningarna började skrifva långa artiklar och råkade i häftiga diskussioner om den okändas r
nationalitet, ålder, musikaliska begåfning etc., och stadens celebriteter borgmästaren, doktorn,
en redaktör och en stadsfullmäktig - hvilka 4 själfva kallade sig stadens societet - visste ej1
hur de skulle kunna visa sin hänförelse för den okända. Hon var äfven nådig och älskvård.
Hon visade dem sin bil och rekommenderade den som världens förnämsta fabrikat. För att
göra henne till viljes beslöto borgmästaren, redaktören och doktorn att skaffa sig en bil hvar-
dera av samma fabrikat. l följd däraf körde efter några dagar de tre herrarna i sluten
trupp efter den sköna. Men ack, de kommo för sent. Stadsfullmäktigen hade redan lyckats
intaga den sköna damens hjärta och en ännu större öfverraskning-väntade de tre automobil-
Försedda herrarna, då den okända presenterade sig som generalagent för automobilfabriken wAutox I

M

 

 

 

 

 

 

 

 

Den gamla historien

 om kärlek. 

På en klubb i New-York diskutera en grupp herrar- huruvida
en man som varit olyckligt kär kan blifva en framstående affärsman.
En af de närvarande berättar då den framstående finansmannen Hart-
ley Grahams historia. - Graham hade som fattig konstnär ärft en
stor förmögenhet. Under öfverresan till Amerika gjorde han bekant-
skap med Ellinor Emmans, en strålande skönhet, och innan resans
slut voro de hemligt förlofvade. Men Ellinors förmyndare hade andra
planer, och undanhöll Hartleys bref till Ellinor. Sedan hon förgäfves
i fem år väntat underrättelser från den älskade böjde hon sig för för-
myndarens önskan och gifte sig med den man han hade valt. --
Sedan Ellinor blifvit änka yppade förmyndaren sin hemlighet. Ellinor
beslöt då att uppsöka Hartley och lyckades äfven häri - men för
sent. Han var då redan gift.

En fängslande bild ur lifvet.

Il-II
Nordisk Films Com .

Min   vän
Lewy

eller
Den glada papegoian.
Ett dråpligt lustspel i 2 akter
HUFVUDPERSONER:

 

 

 

 

Deleurant, rontior . . ilrnold dhristonsrn
Amalie, hans doftar . . linda dllor
Gaston Rochat, automobil-

tahrildir . . . . . liharlon liillrrn
jean Maugras, journalist . llron lidn

Lewy, journalist. . . . .Frederik liuoh
Loulou Valon. . . .lnzzildorron

Att blanda furstar, skådespelerskor och papegojor in
i en strid om den älskades hand och hjärta är väl
en djärfhet utan like. Medelpunkten bland dessa män-
niskor och djur är lein vän Lewyw, alias Frederich
Buch, som förstår att reda ut de trassligaste härfvor

   

 

 

Textböcker à 5 öre i biliettluckan.

 

Inträde: 50, 35 och 25 öre, barn 10 öre.

Pianist: Hr Gösta Björklund.

 

 

 

Torsdag nytt program!

Program 5 öre.

Born ägotillträde tilldela programmet

Kristinehamn 1915. Ekmans Boktr.

Information

Title:
Excelsior
Printed year:
1915
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain