#7604: Excelsior

[xrelsr
Biografen

Fr. o. m. Torsdagen d; 16 t. o. m. Söndagen d. 19 Sept.
Föreställningar: llrardagar lil. i eeh ll, Söndagar ltl. 5, i eeh 9 e. m.

PROGRAM. .
hd

llenler-llnlelln te.

. Berlin. Patriotisk fest på Königsplatz med anlednin af Bismarks tOO-års
födelsedag. 2. Athen. Gatudemonstrationi med anledning af besättandet af de gre-
kiska öarna af de allierade. 3. Krigsnyheter från Väster. 4. Bayerska skidaf-
delningarna. 5. Öfverskridandet af en häck i bergsbygden. 6. Transport af en
sårad soldat genom skidafdelningen. 7. Aftonstämning i krig. 8. Artilleriförstärk-
ning vid fronten. 9. Larm ooh uppställning af batterierna. 10. Kanonerna afbröstas.
Hämtning af ammunition. 11. lnfanteriangrepp i skydd af artilleri. 12. Krigsnyheter
från Öster. 13. Föremål, som komma att skjutas i brand. 14. Soldater vid släck-
ningsarbete. 15. En Österrikisk 30,5 cm. mörsare i elden.

Frikooch Kanariefågeln

Skämt

Filt il" Pällllil lltllltlllilldll.

4 i en liten1 stad långt borta i Västern lefver redaktören för stadens tidning med sin son
Frank och sin dotter Mary. Till faderns sorg har frank dåliga vänner, som förleda honom
att spela och dricka. En dag får han äfven afsked vid den fabrik han är anställd. Trots
Marys böner jagas han bort från hemmet af fadern, som finner sin son full. Spelaren Bill
Rank har beslutat att hämnas på sonen för det fadern-redaktören skrifvit en artikel i sin tid-
ning om stadens spelhåla, som han ville ha bort. Skurken förmådde Frank under rusets
inflytande att förfalska faderns namn på en check. System Mary räddar honom emellertid
genom att med sin sparpenning på 500 dollars hinna fram till banken en sekund före skurken.
Och än mer. Hon utverkade att brodern åter antogs vid fabriken, hvarpå denne lofvade att
börja ett bättre lif.

En gripande lifsbild utgifven af Vitagraph.

 

 

 

 

 
 

  
 

BÖMISKA SCHWEITZ

1. Parti från Hernskretshen. 2. Klammbach.
i 3. Ingång till Edmundsklamm.
4. Edmundsklambach.

   
 

 

...0.0....O-...OIIOIOIIIOII...OI-...OO-...I-...II...IO-I.....I.IIII..IIO.I.I..
I O

änglamamma.femman.

O - i
...IC-...OIICIOIIOIQO...I-.IIIIIOIIIIIIIll-...Illi-.II.IC...II.II.I..OIOC..O..

 liner lr n t 

Å lrlltltlllll l 3 lllllllt.

HUFVUDPERSONER:
Mr Gould, Miliardär

Herr Carl Alstrup.

Mrs Gould, hans hustru. Fru Maia Bierre-Lind.
P. Lazarus, tiggare

Herr Lauritz Olsen.

Mrs Lazarus, hans hustru. Fru Stella Kierulff.
Kalman, sockerkung. Herr Philip Beck.

 

  
  
  
 
 
 
  
   
   
   

...IOOIIIOIOIIOIIOIII O I I O I ...II-...00.0.0000 I I I I I .I.OI..IOIIIIOIIIIIIIIOIOIOQ-
O

f iletta är skildringen at en belilagansrtird miliardars titänga
tiirslilr att attasta miliardtirslrapets elr eeh ntllgta det met
en tiggares angenäma tillvaro. lllen tiggaren. hr Lazarne,
tann redan etter att en dag rarit miliardär, denna tillrare
ttir edriiglig, lät rrälia inneboende miliardären lllr lienld den
 tterteg sitt gamla hederliga grlte. lleh fiir den elgelrlige
 miljardären återstod ej annat än att med iämnmed bara
= miljardären behgmmerstnlla lott.

.I

 

 

 

 

 l hufvuclrollen samma 
 S. skådespelare som i bs. 
i... "Toffelhjälten" . =

  
 

 

 

Textböcker à 5 öre i biljettluckan.

 

 

 

Inträde: 50, -35 och 25 öre, barn 10 öre.

Barn äga tillträde i målsmans sällskap.

Söndag kl. 5: Barn-ö familjeföreställn.

Måndag nytt program! - J

 

 

Program 5 öre.

I

 

 

  

Kritinehamn 11. kmans Bktr.

Information

Title:
Excelsior
Printed year:
1915
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain