#7579: Excelsior

xcelsi

Biografen

Fr. o. m. Torsdagen d. 30 Dec. t. o. m. Sönd. d. 2 Jan.

 

Föreställningar: llnardagar. lrl. 7 och 9, Stnrlagar lrl. 5, 1 urh ll a. m.

PROGRAM.

MBSSIBP-lllllllil "Ill 4 .

l. Krigsnyheter från Öster. 2. De ryska landsvägarne befinna sig i ett dåligt tillstånd. 3.
Denrryska kyrkan Sabor i Vilna. 4. Vid sprängning af en järnvägsbro braktes ett ryskt
transporttåg att urspåra. 5. Krigsnyheter från Väster. 6. En håstskördefäst vid fronten. 7.
En ställning, som går genom sönderskjutna hus. 8. Leverans af krut till kanonerna, 9.
Krigsnyheter från Serbien. 10. Den af serberna sprängda järnvägsbron öfver Donau. 11.
En pontonbrygga lägges bredvid. 12. En konstlad monitor på Save, efter hvilken serberna
flera gånger skjutit. 13. lngången till Kalimegdan-fortet. 14. Eröfrade kanoner. 15. Krigs-
nyheter från italienska fronten. 16. Trupper i bergen, 17. Exploderande granater.

 

 

Fransln nl Enrrlsln Inl-
lrna i llarrlanrllnna.

Franska amiralen Gnepratte observerar fientliga positionerna före attacken.

Franska pansarbåten ajaureguiberryw.

Väpnad angslup för bevakning af undervattensbåtar.

En engelsk torpedbåt intränger i passet, åtföljd af franska undervattensbåten wSaint Louis).

Vid attacken den 25 april kastade engelsmännen ett af sina transportskepp mot stranden för att
underlätta truppernas landstigning. r

Fästningen Totts som fransmännen intagit.

Engelska krigsbåten -Croliathm Denna bild togs några timmar före båtens undergång.

Invanarna observera bombarderingen från höjderna.

Engelska krigsskeppet wCanopusr) skjuter med sitt grofva artilleri.

aAgamemonw (engelsk), skjuter mot ett batteri.

Under fiendens eld och kanonernas dån öfverlämnar amiral Guepratte hederslegionen till löjtnant
Barthelemy de Luzien som ombord å sin flygmaskin företagit talrika rekognoseringar.

12. 138-mm. kanonerna i verksamhet.

13. När skjutningen börjar påkläda sig sjömännen en vadderad mössa samt ett lifbälte af kautschuk

som kan ögonblickligen uppblåsas i händelse af fara.

14. Pansarbåten fjaureguiberryw öppnar elden.

15. Engelska signalmän underhålla förbindelser mellan de allierade flottorna.

16. Engelska pansarbåtens aAlbionsa skjutning.

17. Granathylsor utslungas ur pansartornet utan att detta öppnas.

18. Generalerna Diamade och Gourand samt amiral Guepratte ombord å -jaureguiberryn

19. En granat har träffat en transportbåt, som lutar åt sidan.

20. Franska pansarbåten aSuffranaw passerar förbi amiralbåten.

21. l Maudras (ön Lemnan) en n grekisk frikår bildad af de grekiska volontärerna jubla öfver att

kämpa mot arffienden och kyssa de vapen som öfverlämnas till dem.

22. Lägret vid Maudras.

23. Franska läkare vårda turkiska särade, som förts bakom stridslinjen.

24. Turkiska fångar föras bakom lägret.

Den tappra svarmndern. I

Dràpligt lustspel utgifvet af Nordisk Films Comp.

-Ppwsg wewwr

nimWumntrnnnBUUUUUDUEQEEEEEEEEEEIEEENWin
HEM-Ah .4Engåååååårgngråååååmmnmmunnnumnnnmunha WB!

 Obestridligen sasongens bästa Zl

 PSILANDER-FILM! 

KÄRIJLKENS
TRIUMF

Folkskådesnel i 3 akter, 55 aid.

lscensatt ai Holger Madsen. Utg. ai Nord. Films Comp.

HUFVUDPERSONER:
Grefvinnan Montford . . . . . Fru Augusta Blad
jack Montford . . Herr VALDEMAR PSILANDER
Ketty, hennes syster . . . Fröken Alma Hinding
Baron Arthur Collingwood . . Herr johannes Ring
Phyllis, hans dotter . . . Fröken Ingeborg Larsen

EEEEUEUEEEIUEIEllIllIll]lIlEli]El[IllIllIllIllIllIlEEEEUEEEBEUUUEUDUEEEUU
lll-IIIII.III-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
lIllIllIllIllIllIllIllIllIlUUUEUUUUEBEDUUUEUEEEEllIlElDlIllIlDEUBEEIEEEEIEIEEI

 

Il.ll.lLlL.lL.lLll.lLJUUEEIEUULJUBEUEIEEIEEBEEUEIUEEEBEUEEBDUEEUEEE
IIIII-Ill.IIlll-IIIIIIIIIll..III-IIIIIIIIIIIIIIII
IUUEUUBEIUBBEIlIl[IUUUEJEEUEEIEIUEIEIBEIUDUBEIEEBEEEEUEEEIUEBU

 Valdemar Psilander 

är vår obestridlige favorit. Aldrig har han
i den grad bedårat oss med sitt r 1
spel som i denna film. 

nBWWmmmnmmmmmmnmmmmnnmnmmnmmnmmmmnmWu!
Ä 4 lllllllllll A
iImmmmmnmnmmnmnååååååEåEEEEEEEEEEEDZAL&wEn

Textböcker a 5 öre ibiliettluckan.

Inträde: 50, 35 och 25 öre, barn 10 öre.

Barn äga tillträde till hela progr. i målsmans sällsk.

 

 

Nyårsdagen 0. Söndagen Star Barn- 0.
Familjeiöreställning kl. 5 em.

 

 

 

Måndag nytt program.

Program 5 öre.

 

 

Kristinehamn 1915. Ekmans Roktr.

Information

Title:
Excelsior
Printed year:
1915
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain