#7578: Avesta Biografteater

-Teaten

Aven) 1910, 0. Didoxu tr.

 

 
  
 
 

  

PROGRAM:

en hvita indianskan

eller

15 års fångenskap bland indianer.

Stort indian- och eowboydrama hämtadt ur
lifvet i de amerikanska skogarna och prärierna.
Farmaren jim Maxton anser sig kanske icke utan skäl för att vara världensI
lyckligaste man, ty hans farm är ett paradis, som lämnar honom stora inkomster. För-

hållandet inom familjen är äfven det bästa och lilla Alice är sin faders solsträle.
Men ack! Den som är kärast blir också mest saknad och en vacker dag skulle

Söndag l7 April
6,30 (framför-est.)
n. 3,30.

Lördag IG April
kl. 8,30.

    
        

 

 

I n-
F-i lä. lilla Alice vara försvunnen och trots det mest energiska sökande icke stå till att finna. E: å-
,ä om Ett kringströfvande indianband träffar den lilla vilsegångna, men då indianerna icke E G"

5-1 kunde förstå den lillas förvirrade förklaringar, togo de henne med till sitt läger. Den Q cp
i: å lilla flickan trifs och frodas i indianlägret och har snart glömt sitt gamla hem. Hon E I:
T: :j förstår icke själf hur hon så helt har kunnat glömma sin käre fader och sina syskon, 5 :i
n; :3 men alla äro så vänliga mot henne i lägret. Femton år hafva förflutit och de unga fp 

2 Q indianerna täfla om att få hemföra den "Hvita Pocahuntas", som Alice nu kallades, i Gl"
i; p: xvingamen som sin squav. Alices broder, unge Maxton, låter en dag kungöra, att ä :5
w gi den som kan återföra hans för 15 år sedan försvunna syster, har en stor belöning att w -
g., "0-31 vänta. Cowboyen john erinrar sig plötsligt den "Hvita Pocahuntasn, hvars närvaro i g 
Ö -j-D indianstammcn långt vesterut alltid förvånat honom. ISvarta Ornen" lofvar sitt bi- 5 cp
.EB  stånd och båda begifva sig genast i väg för att meddela den HHvita Pocahuntas" Qi 
än :a hvem hon egentligen är. Nu förstår hon sin egendomliga hemlängtan och länge SD CF
.1: skulle det icke dröja förrän hon omfamnades af sin lycklige broder. Men glädjen ...b
:Es skulle tyvärr snart störas. Indianerna förfölja nämligen postvagnen för att röfva till- 3-
.: baka sin förlorade lilla gunstling och endast genom att låtsas vara skjuten lyckades Q
r- det brodern att komma åter till blockhuset för att tillkalla hjälp. Minnet af att för så (IQ
aa kort tid sedan hafva hållit sin så länge saknade syster i famn upphetsar den unge :-
= Maxton sä att han med den vildaste energi förföljer indianerna, hvilka han också till :b
-i-i slut upphinner. Nu var Alice snart äter i sitt föräldrahem. CD

.änu

bara tekniska resurser, står Avesta Biograf-Teater fortfarande i framsta ledet bland landets .talrika "

Framtiden-e am main.

En intressant tur genom staden.

Frankfurt am Main år i likhet med de flesta mellantyska städer en särcgen
blandning af medeltid och nutid. Från de breda modärna gatorna med det pulse-
rande folklifvet och de storartade praktpalatsen för oss den elektriska spårvagnen till
den gamla stadsdelen, hvarest den oförfalskade medeltiden är belierskande. Hvilka
gamla och praktfulla monumentala byggnader finnas här icke. Men det jäktande nu-
tidslifvet tager ingen hänsyn till gamla minnesmärken, hvarför äfven den ena gamla
byggnaden efter den andra fätt lämna plats för modärna stål- och betonpalats.

oj tjeuunij uepea eu 1A

stånd att kunna uppfylla alla be
estaea

 

 härsk-

 

OF-i

Fä Drama af Michel Carte.

:i Den unge bildhuggaren Durand skall skapa ett konstverk, en staty, men hans
:i fantasi är otillräcklig. Han måste hafva en modell. En lämplig sådan finner han i
:ä mzlle Lea Frascala, en italienska, som också med faderns bifall åtager sig uppgiften.
72 Under det Lea tjänstgör som modell kommer emellertid kärlek med i spelet, och

slutet blir att den unga flickan flyr från sin far och hemmet för att förena sig med
den älskade. En italiensk gipsförsäljare, som också älskar Lea, upptäcker hennes
vistelseort och underrättar fadern, som emellertid ej lyckas skilja dottern från bild-
huggaren. Senare återse vi det unga paret på konstutställningen, där Durands staty
har erhållit högsta priset. Allt är sol och glädje, då plötsligt gamle Fiascala inträder
och under utropet: "Vi äro kvitt", slår statyn i stycken.

W Betratfande intressanta, verkligt gedigna program, fullständig-t befriade från

I spårvagn genom Gefle.

Utmärkta lokalbilder från öppningsdagen samt en resa i spårvagn.
Stadsträdgården. - Nygatan. - Kungsgatan. s Brynäsgatan och Femte
Tvärgatan.

anuieupj -ij -s euuandn ueåjptu nattlig .V Hg) uetuwuisjeäue Je ueq m

Vossebanan i Norge.

Värdefull natur-skildring.

Imponerande järnvägsresor förande åskådaren till den norska högfjällsnaturen.
Genom skogar och tunnlar, under broar slingrar sig järnvägen fram efter fjällslutt-
ningarna, och det ena sceneriet mera storslaget än det andra utbreder sig efter passa-
gen genom tunnlarnas ogenomträngliga mörker.

neijnseasåujpjaeacjn aujona injop råd iload
J nuäe sneanqeu eajjåaecjg ångaeaowij ya djtgtqjm ueqn  -A ip f

nio säga; i .ieqeqåjaeas nätthigeq 111.19; fieusåege uao opueesddn aaoas Haga .iesaaupjoej uiout .Intl

den dåliga smaken ockrande attribut, en klar och tilltalande framställa

etablissement i denna bransch och är

6.198.112
buepocjeuuojo

,.

Mannen, som icke kimöe stå på sina ben.

Öfver måttan muntert skämt.

Hr I-Iarkrank hos läkaren.

Humoresk.

Information

Title:
Avesta Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Avesta
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain