#7577: Avesta Biografteater

Lördag 9 April
6,30 (harntörest.)
n. 8,30.

 
    

Jesu födelse.

Marine bebàdelse.

Ängeln Gabriel uppenbarar sig och meddelar, att Maria är utsedd
att blifva Guds moder. Hon mottager ödmjukt budskapet och svarar
knäfallande: ,.Herre, jag är din tjänarel.,

I.

2. Den heliga familjens ankomst till Betlehem.

Josef och Maria begiiva sig till Betlehem för att låta skattskrifva
sig. Vid framkomsten blifva de öfverallt tillbakavisade, men finna
slutligen skydd i ett stall, där de gå till hvila efter resans ansträng-
ningar.

3. Morgonstjärnan.

Midnattstimmen bryter in. Endast några herdar vaka sina hjor-
dar. En ängel, omsväfvad af ett gyllene sken, visar sig då och talar:
.Jag bebådar Eder stor glädje, ty i dag är Eder fodd Fralsaren r Da-
vids stadh, Herdarne bryta upp för att söka det heliga barnet.

4. Kriti födelse och de tre vise männens tillbedjan.

l stallet, där Josef och Maria tagit in, föder Maria Frälsaren tiil
världen. De tre vise männen anlända, falla på knä och tillbedja Jesus-
barnet samt öfverlämna skänker bestående af guld, rökelse och myrrha.

B. I Jesu barndom.

5. Betlehemsmorden.

6. Flykten till Egypten.

Herrens ängel uppenbarar sig för Josef och säger: .Tag Jesus-
barnet och fly till Egyptenln hvilken uppmaning äfven Josef följer
skyddad af Guds hand.

7. Ankomsten till Egypten.

Flyktingarna rasta vid foten af en stor pyramid. Här äro de
säkra, deras uppgift är löst.

8. Kristus bland de skriftlärle.

Ehuru blott 12-årigt barn kände Jesus Guds ord. En dag del-
tager han i de skriftlärdes diskussion och svarar så klokt att alla för-
vånas.

9. Den heliga familjen i Nazareth.

Sedan det åter inträdt lugn i landet återvänder den heliga familjen
till Nazareth, där Jesus lär timmermannens yrke, på det att skriftens
ord skulle fullbordas: "Han var lydig sina föräldrar och lefde på sina
händers arbete... .

10. Kristi dop.

0. Jesu underverk.

Bröllopet i Kuna.

Jesus utför här sitt första underverk genom att förvandla vatten
till vin.

.11.

12. Haris Magdalena vid Kristi fötter.

13. Jesus och den amaritiska kvinnan.

Jesus kommer till staden Lichem, där han hvilar sig en stund
vid Jakobs brunn och träffade den samaritiska kvinnan, som sedan
hon gifvit Jesus att dricka, gick därifrån lefvande i tron.

il. Jesus uppväeker Jaire dotter.

15. Jesus går på vattnet.

16. Det underbara ilskafänget.

Sedan stormen lagt sig kastar Petrus ut sina nät, men utan att
få någon fisk. Jesus befaller honom då att ännu en gång kasta ut
näten, och se, båten fylldes med fisk ända upp till relingen.

12. Jesus uppväeker Lazarus.

   Biograf-Tea

PROGRAM:

JESU LIF

81.

0WÖWOOOOOO0OG600006006000O0600600066696000O0O0GlOQOQOOOGQ000OOOG0OOOQOQOQOQOQOGOGOOGOOGOO

ter.

Avon: 1910. O. Didou tr.

   
   

Söndag l0 April
kl. 8.
kl. l0.

  

från Betlehem
till Golgatha.

  
   

Passionsskådespelen i Obaraunmergall, till hvilka
högtidligheter tusentals pilgrimer vallfärda för
att få en föreställning om Jesu vandring på jorden.

Förklaringen.

Jesus tager Petrus, Jakob, Johannes och dennesu broder "med sig
upp på ett högt berg. Där blir Jesus förklarad infor sina lärjungar.
Hans ansikte lyser som solen och hans kläder äro hvita som sno ochz
Moses och Elia tala till honom. Men lärjungarna förskräckas. Da
säger Jesus till dem: "Stån upp och förskräckens intetl..

18.

D. IIesu lidande och död.

19. Intag i Jerusalem pà Palmsöndagen.

Jesus drager till Jerusalem för att fira påsken och folket sem hört
talas om hans underverk väntar nyfiket. .,Hosianna, Davrds son, val-
signad vare han som kommer i Herrens namnl.,

20. Jesus jagar krämarne ur templet.

Under påsken fylla en mängd judar templets pelarsalar, men
Jesus jagar dem därifrån.

Paskalammet.

Påskaftonen församlade Jesus sina tolf lärjungar och instiftade
den heliga nattvarden.

2l.

22. Jeus i Örtagården.

Jesus för sina lärjungar till Örtagården och befaller dem-vänta

där. Då kommer Judas med en beväpnad trupp,som bortför Jesus.

23. Jesus inför Kaifas.

24. Petrus förnekar Hästaren.

25. lJeus gisslas. - Törnekronan.

Innan Jesus föres till döden måste han lida de grymmaste kval.

Jesus inför Pilatus.
Det var sed att vid påsken benåda en förbrytarc. Uppvigladt

af öfversteprästerna ropar folket: I.Gif Barabas lös, men korsfäst Jesusln
Då dömer Pilatus på det att skriften måtte fullbordas.

27. Jesus öfverantvardas åt folket.

Pilatus försöker att stämma om folket för Frälsaren, men för-
gäfves. "

28. Jesus visas för folket.

28. Jesus dignar under bördan af korset.
Efter en lång vandring kommer tåget till Golgatha.

30. Den heliga Veronicas svettduk.

31. Korsfästelsen.

Jesus beder: "Fader förlåt dem, ty de veta icke hvad de göral..

32. Jesus dör på korset.

Vid nionde timmen ropar Jesus: ,,Eli, Eli, sabaetanil., Då rem-
nar förhänget i templet, bergen splittras och himlen förmörkas.

33. xedtagningen från korset.

På aftonen kommer Josef och hämtar Jesu kropp för att be-
grafva den.

35. Jesu begrafning.

35. Uppstàndelsen.

Öfversteprästerna hade ställt vakt vid Jesu graf, men änglar
komma och lyfta bort stenen och sade till folket: "Jesus af Nazareth
är uppståndenln

86. Ängeln och kvinnorna vid grafven.

Himmelsfärden.
Jesus församlar sina lärjungar och säger: .Gått ut i alla land

och lären allt folk och döpen dem i Faderns, Sonens och den Helige
Andes namn. Därpå omsväfvas Jesus af ett förklaradt sken och sväfvar

ut till sin faders rike.

Information

Title:
Avesta Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Avesta
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain