#7576: Avesta Biografteater

Avesta 1910. 0. Dldou u.

ogral-Teater.

 
 
 

 
 

PROGRAM:

Räddad genom barnet.

Mäktigt gripande drama ur lifvet.

Assessor von B. och hans unga maka äro de lyckligaste människor, och de
äga en förtjusande liten dotter, deras glädje och stolthet. Men så drabbas de af
lifvets stormar. Barnet sjuknar och dör. Detta slag träffar modern hårdt. IHon blir
vansinnig, och läkarna förklara sig ingenting kunna uträtta. En dag när familjens hus-
läkare och vän lämnar det dystra hemmet, fär han på gatan-se en liten trasig flicka,
som frappant liknar assessorns döda barn. Medtagande den lilla skyndar han ater till
assessorns hus: kanske den omtöcknade kvinnans förstånd kan återkallas. Assessorn
delgifves doktorns idé, blir förvånad öfver likheten och låter ikläda flickan dena bort-
gångnas kläder, hvarefter hon sammanföres med fru von B., som vid den ovantade
synen äterfår sitt förstånd samt omfamnar barnet och maken. Flickan ledsagaruseder-
mera assessorn och hans fru till sitt torftiga hem, där föräldrarna få riklig ersattning
för den välgärning hon varit i tillfälle att utföra.

MONT BLHNC.

Vackra, särdeles storslagna naturseenerier.

Mont Blanc, alpernas högsta berg, 4,810 meter öfver hafvet, ligger påo gränsen
mellan franska departementet Haute-Pavoise och italienska provinsen ITurin pa vatten-
skillnaden mellan Rhönes och Pos flodområde. Med sin omgifning bildar det ett sar-
skildt massiv i form af en trapez af 50 km. längd och i medeltal 15 km. bredd. Massi-
vet består af en kärna af protogin (ett slags granit, sammansatt af fältspat, glimmer
och talk) omgifven af gneis och glimmerskiffer. Bergbestignmgar företagas nu ratt
ofta, äfven af damer. Från de snöhöljda topparna erbjuder sig en hänförande utsikt
öfver italien, Frankrike och Schweiz. Såsom nattkvarter för de bergbestigare, som
utgå från Chamonix, tjänar ett litet värdshus vid Grand Mulets, en ö i Glacier des

Söndag 24 April .
6,30 (barnförest.)
ii. 0,30.

 
   
  
 

Lördag 23 April
kl. 8,30.

 
    

llaiamhällsklasser med stort intresse

 

l:
I-lo
I
(P
:i
ä:
l-S
4
i-io
2,
GF
å?
:r-
S
=
=
å
:JO
:Fl-
CD
V1
:2
=
=
GD
4
gås
P1
SO
CD
(IQ
B
S?
4
SD
:1
Q
l-å
O
C;
:-
l-l
p-n
gb
G
I.-l
Et
P1
CD
I:
i.-
Id
0
...j-
p"D
"å

gb Bossons, hvarifrän högsta spetsen uppnås på 6-8 timmar. Färden uppför å denna
-r-i bildserie går med den nybyggda bergsbanan, ett af den inodarna teknikens master-
: verk, frän Chamonix till Montenvers, som ligger på en höjd af 3,755 meter Iofver hafvet.
5 Banan slingrar sig fram mellan snö och is. l dalsänkorna utbreda väldiga glacierer
"få sina ismassor.
få i
w , I I en 1,,
a a; i Brlilsh = nys."
c E
q: E Huru den engelska ungdomen vapenöfvas.
"a Det .är unga militärer vi här ha tillfälle att se à ynglingar, som öfvas i vap-
:3 l nens bruk liksom i de enklare grunderna för navigering. Särskilda små kanoner till-
CD ä handahållas för detta ändamål. Ofningarna utföras med hurtighet och precision.
. då
få :-
.- e
l-l m
e Slngealia.
"g i:
:.. a Den sköna zigenerskan.
i: = Singoalla räddas genom en turists mellankomst från att bli misshandlad af
E; bandets höfding. Den unga flickan fattar häftig kärlek till räddaren, som ä sin sida
= g fängslas af naturbarnets fägring och hängifvenhet, ehuru en älskande maka i hans hem
"5 otåligt väntar hans återkomst. ldyllen brytes emellertid snart. Zigenarbandet begifver
= GE sig på färd till en annan ort och turisten fortsätter sin resa norrut till sitt hemland.
9 o; Efter någon tid återfinna vi vår hjältinna i en trakt där vintern rasar. Hon kan ej
020 g längre stanna hos den brutale höfdingeii. Hon flyr, men finner ingenstädes en
"U Li tillflykt. Slutligen sjunker hon ned framför dörren till ett hus, hvars fru snart upp-
és täcker den olyckliga, hjälper in och o-mhuldar henne på bästa sätt.
Q
.ä

10

Den dygdige skogossen.

Roande skämt.

Kalle hade precis inte något läshufvud, hvarför han dagligen gick hem från
skolan med s. k. bakläxa. Modern beklagar sig häröfvar för portvakten, skomakaren
och alla kaffesystrarna. Naturligtvis skulle de vara behjälpliga att aga pojken - det
var ju klart.

w Aldrig n

omfattat nöjesobjekt kunnat erhålla den varaktighet och oafbrntnaframgån ", som kinematograiien

Lilla frökens nyck.

Högt skratta-stands koloreradt praktnummer.

SWAJEI "Håll-1941 19? ! till? lf-IQ-Sål-llltfllsfå ine pupas .i [pmm .ng uojjnaäoaeluoupj fisepug -nerun

. . . .. O

I Munter historia om en liten bortskämd yrhätta, som höll på att gora en man :i
olycklig, därför att han icke kunde finna sig i alla de excentriska påhitt, som lilla (få
fröken behagade utfundera. Till sist blef hon dock lurad af den förälskade mannen. 

kan uppvisa. Enhvar, som aktgifver på den oerhörda ökningen i gynnsammaförutsättningar, Ska"
-eq tjupffjaojmii 6opunapljuqu no .iolj Wine.in anatomi trogna.er etismijona suopaof up.in .iom epjjfgas

-uieJJ fis-non ilsgtuå aslopolu uiopnnas eniinoijeaoj nonnaaioijijij naanÄp uop I m

framgången emellerti

Hon tog sitt parti och gjorde honom f- lycklig.

Regemenisfrisiiren.

Stol-mande munter.

i Det är söndag morgon och hela regementet skall iakas. Barberaren har mel-
lertid en fästmö, som väntar honom utanför kasernen, och man får icke förundra sig
ofver om rakningarna komma att gå fortare än vanligtl

Information

Title:
Avesta Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Avesta
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain