#7575: Avesta Biografteater

Avolto 1910. Q. Dida-l R.

MH

.--.5...,.4H.,. Y-v

PROGRAM:

Söndag 27 Febr.

y Grefve de la llalettes flykt. "- 6 

n. 8,30.

Lördag 26 Febr.
kl. 8,30.

     

Splnnande bildserie från franska revolutionens tid.

Den två gånger förjagade, men efter Napoleons nederlag vid Waterloo åter
på Frankrikes tron uppsatte konung Ludvig XVIll har just börjat sitt bekanta hvita
skräckvälde. Bland andra af Napoleons män, som drabbas af konungens hämnd, är
generalen grefve de la Valette. En arresteringsorder mot honom och en annan af
Bonapartes män utfärdas. Han flyr och upptages af en förnäm dam, Diana de Van-
dermont, i hennes hem. M:e de Vandermont blir förälskad i den ståtlige generalen,
men hennes kärlek tillbakavisas. Fylld af raseri häröfver skyndar kvinnan till konun-
gen för att meddela honom den eftersöktes vistelseort. Grefve de la Valette häktas
och dömes sedermera till döden. M:e de Vandermont gripes nu af förfäran och
ånger samt förmår den dödsdömdes maka att hos konungen söka nåd för mannen,
men konungen tillbakavisar den olyckliga. Vi återfinna grefve de Valette i fängelset.
M:e de Vandermont lyckas under uppgift att hon är den dödsdömdes hustru och i
sällskap med hans dotter komma in till honom, förmår grefven att påtaga sig hennes
kläder och räddar honom på detta sätt ur fängelset. Efter en äfventyrlig flykt uppnår
grefven gränsen. den historiskt bekanta hållplatsen Valenciennes lyckas han i sista
ögonblicket erhålla en häst och öfverskrida gränsen. Han är fri. I landsflykten mötas
grefven, hans maka och dotter samt räddarinnan M:e de Vandermont, som äfven
lyckats befria sig ur skräckregentens våld. "

Han har konstruerat

Huru denna uppfinning nyttjas i det

praktiska lifVCt Visar Vår bildserie på ett särdeles drastiskt sätt.

 

Konstberiderskans roman.

Säsongens originellaste okämtnummer.

4

ga:

0 P2

Ett drama of mäktigt gripande verkan. . ä..

Den vackra konstberiderskan Morita har i hemlighet ett intimt förhållande med 

en man af värld, som blifvit förtjust i den unga cirkusartisten. Hennes kärleksäfventyr I-I

komma emellertid till mannens, clownen Toddie, öron, tack vare en försmådd be- E?
undrare, som fått reda på hennes snedsprång, och följden blir att den misstänksamme

maken bevakar de älskande och en dag öfverraskar dem. Genast jagar han bort sin :-

otrogna hustru, men då han samma afton skall uppträda och roa publiken med sina 5,"

tokroligheter, blir sorgen honom öfvermäktig, han är ej längre herre öfver sina känslor
och handlingar, gör ett felgrepp och störtar högt uppifrån sin ställning ned på arenan.
Han blir ofärdig och måste för framtiden försörja sig med tillhjälp af sin lilla dotter,
som går från dörr till dörr med sin korg på armen och säljer blommor. En afton
träffar den lilla oförmodadt sin moder å ett nattkafé, men fadern tager henne häftigt
vid handen och släpar henne bort. Den unga kvinnan har emellertid igenkänt dottern
och ansatt af samvetsförebråelser beslutar hon sig för att lämna sin rike beundrare.
Vid utgången af restauranten träffar hon sin dotter, som under faderns sömn smugit
sig bort för att träffa modern och fylld af glädje sluter hon den lilla i sina armar,
hvareiter hon medföljer dottern till det usla kyffe, där fadern vistas. När den stackars
ofärdige clownen återser sin ångerfulla hustru kan han ej längre göra motstånd utan
skänker henne förlåtelse.

Polis i västficksformat.

Ingenjör ViukelkViSt har gjort en storartad uppfinning.

en poliskonstapel, som kan förvaras i västfickan.
"lm-Ipullth 1130 191111018 pGlll RELIqu SlOIHOJ THISUUJJ JQHXJ

Fossefalet och Rijukanfors.

lmposanta verklighetsbilder.

Dessa imponerande vattenfall gifva genom sin ovanliga storslagenhet ett mäk-
tigt intryck på åskådaren.

Italiensk flottmanöver l969.

Briljanta sjöbilder, utmärkt väl fotograferade.

Stolta genomkorsa de väldiga pansarfartygen Genuabukten. Det är ett stor-
artadt skådespel, som väcker en utomordentkg sensation. Af synnerligt intresse är
äfven torpedbåtarnas deltagande i manövern. De modärna torpederna äro tillverkade
af järnbleck och laddade med 25 à 30 kg. bomullskrut. Genom komprimerad luft,
som vid utströmmandet igångsätter en mekanism, ästadkommes torpedens rörelsei
vattnet. Den går 2 à 3 meter djupt, 4 sjömil långt och är styrbar. Då torpeden
träffar det fientliga fartyget inträffar explosionen. Man ser några matroser ro ut i en
båt för att infånga en torped, som icke blifvit tillräckligt laddad. En särskildt praktisk
inrättning för in- och utskeppandet af manskap finnes på de italienska krigsfartygen.
Ehuru den italienska flottan beträffande antal i tjänst och under byggnad varande
fartyg är underlägsen engelska, franska. ryska och tyska flottorna, så är flottan högt
ansedd inom maritima kretsar.

-ossatjng man ms ejjrgqaqtq piano [jens fomagjnnj sistgjs slapp, nun .tojuj apuljmj Sej squ
-ut-naifload vagn t nya entuloijaagj .tnätiptpjpjs mjsjaoa

qso .jij enstajjod sangarjntug i mitapjuudsnejfi moss op Je na .mä-in eller] ensiåjnj 1211115013; sommdnuoa

Ett romanläenlngenn offer. - Särdelel rolig bildlerle.
adding tgp fauånp sp [m ajogqaojtg ng

noajodeg

Guds-spindeln.

Fantaeirikt utstyrselstyeke i naturliga färger och af enastående effekt.

Några dvärgar äro ägare till insekter, som åstadkomma öfverraskande arbeten-
En af dem, en spindel, har den egenskapen att spinna guldnät. En bonde, som kom-
mit under fund med dvärgarnas hemlighet, stjäl spindeln, som gör honom rik. Men
samtidigt blir bonden girig och vägrar att en dag gifva allmosa åt en fattig. Däri-
genom upphör genast lyckan och bonden är ånyo samma fattigman som förut.

Extra-Nummer.
Slaktardrängen och röfvarhistorien.

Information

Title:
Avesta Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Avesta
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain