#7574: Avesta Biografteater

Avanza 1910. 0. Didonn u.

Avesta Biograf-Teater.

 
 
 
 

    
 

PROGRAM:

Violbuketten.

En vacker och djupt traglk episod ur tvänne pariserbal ns llf.

johan och Anna äro barndomsvänner. Tillsammans ha de lekt sina första
lekar och gråtit samt skrattat åt barndomslifvets små förtretligheter och nöjen. Åren
ha sedan förflutit. johan har blifvit en duktig snickare under det Anna, som nu är
modist, till följd af sin skönhet blifvit utsatt för gatans alla frestelser. Dock har hon
hittills varit sin johan trogen. En dag bjuder emellertid en något till åren kommen
vivör - en riktig typ för professionell kvinnojägare - henne en bekymmerslös fram-
tid. Anna tvekar, kämpar emot, men faller för frestelsen. En automobil för henne
bort. Men en kamrat till johan har blifvit vittne till händelsen och underrättar sin
vän. Han har hört adressen - Café des jarmilles i Medon - som lämnats till
chauffören. Johan begifver sig nu att med sin älskades förförare strida om dennes
offer. Han gifver Anna en bukett violer. Men bland de friska blommorna befinna
sig äfven några som äro vissna - ett minne från svunna tider, som han omsorgsfullt
bevarat och på detta sätt återlämnar. Den bestörta unga kvinnan betraktar de bleka
blommorna och en svallvåg af minnen tränger sig fram: den oskyldiga idyllen i de
parisiska trädgårdarna och hennes fästmans trofasta, djupa kärlek. Hon höjer blicken
och kastar sig i johans famn under det att den snopne, uppretade frestaren under
glåpord aflägsnar sig.

Söndag 20 Febr.
kl. 6 (barnförest.)
n. 8,30.

 
  

Lördag IQ Febr.
kl. 8,30.

       

 

I Damhaltar från olika tiösàlörar.

En synnerligen väl arrangerad, rikhaltig profsamling af damhattar från 1340
till 1910, placerade på mer eller mindre förtjusande hufvuden.

skall därför sannolikt till-

SBI-IG

Sveriges nordligaste ineånare.

Intressanta bilder skilda-ande lapparnas lefnadsförhàllanden.

Särskildt under de senaste åren hafva läpparna tilldragit sig uppmärksamhet
därigenom att deras rättsliga och ekonomiska ställning varit föremål för utredning
både från svensk och från norsk sida. et torde därför intressera enhvar, att genom
denna utmärkta bildserie erhålla kännedom om våra nomadiserande lappars lif. Bil-
dernas ordningsföljd: Bland öde fjäll. à Renhjord på vandring efter sommarbete. -
Rast. M Sommarkåtan uppföres. - Kvinnosysslor. - Dragrenen. -4 Mjölkdags. -
En lappfamilj i sitt hem.

Etusivu glasindustri.

Exteriörer och interiörer från ett större glasbruk.

BJ
=

å?

p-n
p-n
Q..
CD

i...
CD

m

CD
CIQ

2

-a

9

F."

FF
N

Q..
E

cl?-
Q

fb

t...

W"
p-
:e
få

Ankomsten af rämaterialet. - Transporten till bruket. - Vid smältugnarna.
- Interiör från glasbruket. - En glasblåsare. - Glasflaskorna granskas och sorteras.
- Rymden kontrolleras. - Expeditionen.

Ioniads

erijald på åava.

De intressanta jaktsccnerierna inramas af en exotisk rik vegetation och erbjuda
spännande poänger.

rummen.

Högst komisk och originell bildserie.

Här äro de iantasifullaste och roligaste drömmar iscensatta och man ser hvilka
olika verkningar Morphei omfamning har på olika individer. Bildernas ordningsföljd:

W Glasvaror torde tillhöra våra mest vanliga förbrukningsartiklar. Säkerligen
änt uppmärksamhet.

-noluuioimga (joilmftit min .toq .äutucpjia ounop i .ioioquoatzijaot suoptupunqrg Ja ångunmsunm

Trädgårdsmästarens dröm. M Drömsynen efter en lyckad spekulation. - Kammar-
:2 tjänarinnans dröm. - Lilla fröken Maries dröm. - En målares hägrande drömmar.
:5"
t .
:Q l III l
s T j a n s i e n l i.
ä torartedt .klmtnummezu

Hos polisen göres anmälan att ett brott blifvit begånget å uppgifven plats.

hafva emellertid högst få personer liärstädes besökt ett glasbruk eller annorlunda förvärfvat sig

-umr .ugA -Bejsui suegjoqåijåntgj-g; .ioAJo .Ioslopjnaaoq opuotgådnfp .194 [niueaog arma epuoosan mlooatzq
injo arts mouoä aplplsaas Iiallfall .wjljaq sonaeuinq awpltqaasptmpgpleq soq tiojoqruatgpom [m uÄsutgq

kännedom om huru glastillverkningen bedrifves. Vår utmärkta bild

pain mejejsuoil 1112 tågqqnleajiaqo .ut d

.in Som ingen ordinarie detektiv finnes ledig, får en på prof antagen elev af detektiv=
W chefen order att uppspåra brottslingen. Huruledes detta uppdrag utfördes och till
g hvilket egendomligt resultat den nye polismanen kommer, illustreras af bilderna på
hp ett så dråpligt sätt att alla måste skratta.

5:

"5

Då hr Leman firade sit-l bröllop.

Ett lustigt och munter-t nllllk-pnlfvontyr.

Färden företages i vagnar m icke så alldeles utan äfventyr -- ut till det stora
nöjesetablissementet, där alla nöjesafdelningarna blefvo besökta och grundligt skär=
skådade, De rörliga trapporna, rutschtornet, vattenrutschbanan, det buktande hjulet,
irrgångssalongen och krumspeglarna. allt skulle det muutra sällskapet studera osh af-
profva. Huru högst roande det hela aflöpte visa bilderna bättre än ord kunna be-
skrifva.

Information

Title:
Avesta Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Avesta
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain