#7573: Avesta Biografteater

Avesta

PROGRAM:

Den grå damen

eller

Hvad Sherlock Holmes uppdagade på slottet Beresford.

Ytterst spännande skildring ur den framstående privatdetektivens memoarer,
uppdelad i följande 35 afdelningar: På slottet Beresford. - Lord Beresford och hans
son. - En gammal sågen åter upplifvad. - Gamle Lord Beresford känner sig obe-
hagligt berörd. - "inga spöken nu för tiden!" - John Beresford, en manlig släkting.
- lnbjudning till Beresford. - Svaret. A Resan. - Framkomsten. - Mottagningen.
- Tre vänner. - En angenäm dag. - Efter middagen. - Man går att hvila. - En
karta öfver slottets lönngångar. - Ett noggrannt studium. R En koffert med-mystiskt
innehåll. - Spökdräkten. à Den grå damen visar sig första gången. - Lord Beres-
ford död. - John Beresford reser bort. - John Beresford smyger sig tillbaka. - Den
grå damen visar sig för den unge lorden. -- Nära att nå sitt mål. - Förvaltaren anar
oråd. - Sherlock Holmes kallas till slottet. H När Sherlock Holmes uppträder på
platsen. - Kampen. - Falluckan. - Sherlock Holmes i knipa. - Kartan kommer
till ny användning. à Den hemliga dörren. - Ofverlistad. - Bedrågeriet afslöjadt.

På godset Beresford går en sågen, att när "den grå damen", en af slottets
tidigare ägarinnor, visar sig, skall den äldste af släktingarna dö. En kusin till den
äldste nu lefvande Beresford begagnar sig af denna sågen och den gamles vidskeplig-
het för att en dag skrämma lifvet ur honom. Kusinen förkläder sig till den grå damen
och visar sig för Lord Beresford. Denne blir så förskräckt, att han efter en tids sjuk-
dom aflider. Nu återstår endast en släkting att rödja ur vägen för att den ordinarie
kusinen skulle vara ende arfvingen. Han upprepar ånyo sitt experiment, men får

   
   
 
 

 

Avesta 1910. 0. Dldom tr.

-Teat 

  
 
  

 

 
   

Söndag 30 Jan..
kl. 6 (barnförest)
kr. 8,30.

Lördag 29 Jan.
kl. 8,30.

gens mest
-aequnzs

Vår önskan

öpin
lngar.

 

fvit k

i

3 denna gång en opåräknad medtäflare - den bekante privatdetektiven Sherlock Hol-
mes. Slutscenerna visa den hårda kamp, som dessa herrar utkämpa, och hvilken af-

F-I löper med den skarpsynte detektivens seger.

få Den stora engelska tidningen "The Stage" skrifver om detta stycke, att det i
England liksom i Danmark gjort stor lycka och mottagits med största intresse. En

a lång anmälan slutar med följande ord: "hvarje handling i detta stycke är ypperligt

.... utförd och fängslar alla, som se detsamma. Det är en sannsaga af storartad drama-

bl) tisk effekt".

q.)

å-i

:a ä-I: - .

g- l a r r I i z.

E Badort för suveräner.

Biarritz är en stad och badort på franska kusten vid Bizeayaviken, och hvilken
på sin tid nästan årligen besöktes af Napoleon Ill, som här hade två historiskt rykt-
bara möten med Bismark.

Bland ae intressanta sevärdheterna märkas den storartade vågbrytaren, djäfvuls-
grottan, det ståtliga Casino o. s. v. Som man ser utföres musik såväl i Casino som
på stranden, där ett rörligt genuint badortslif utvecklar sig.

Hennes räddare.

Kollossalt spännande episod ur en ung flickas lif.
Uppdraget. - Till villan utanför staden. - En fridstörare. - Omöjligt blifva

tt resultat som öfverträifat alla förväntn

Q) honom kvitt. - En gentleman. - l häftig kamp. - Lycklig öfver att finna en be-

skyddare. - Vid målet. -- Uppdraget uträttas. - Han väntade henne vid grinden.
 - Förföljaren visade sig ifönstret. -- Ett svimningsanfall. - Räkningen betalas. w
" För att hämta hjälp. - Pänningarna försvinna. - Högst misstänkt rymmare. H Upp-

hunnen i skogen. - Åter en häftig tvekamp. - Visitation. - Oskyldig.

Rikedomar ur hafvet.

Storartad bildserie.

niajijnpoad msnngnao; suogeaåocjeuielnij menodxe euumj sojopumaj cm: nepnepoul

lm Med ytterst ringa utsikter till framgång kunde vi öfvertaga Avesta Biograf-
jeajjä [lens ifaldsue sneijjlqnd ellKjddn soil-mfl npnnpgs w: .Iekjo netpem

Att detta företag efter snart tvänne år under s
-yj-.rej mois .wa nåKaoq p; W: pennan 1A -ojqune 6"nmifioad oisenes gatan Je ängnpejno i avgång sso [m

att för-skaffa samhället en verkligt god stationär biograf-teater har blifvit nppfylld.

H.
O:
P1
Q-
CD
=
På
I- a
37"
...i
I-d 0
0-1
Så
u-
=
Qi;
i:
(IQ
2.1
er-
a
G
:-
U.
72-?
=
p-
f;-
Cb
CF
m.
C"
CD
c...
94
(IQ
Gb
p-u
z
G
"1
X.
al
O
I:
3-1
f:
=
Qi
O
P1
Q..
CD
Cl)
CD
:i
å
w
c?-
CD
Q.
ä
(IQ
52
V1
=
ä

.IX
4-4
i:
Q)
i
p-i
ä
w
0:-!
I..
.Q
GS Fiskrcdskapen iordningsställas. - En modärn fiskareflotte. - Till hafs. -- Ute
"H å hafvet. - Garnen kastas ut. - Näten halas in. - En riklig fångst. H Färden
GD P . . . -
få hemåt. - l hamnen. - Fångsten lossas. - Ett rörligt folkhf. - Väldiga förrad. --
.n Fiskmarknad. - Fisken rensas, saltas och inpackas. - Jätteindustri.
:2 Q
F H.
m
GD
-g Fruns nya hatt. g
P ä
3 Storartad skrattnyhet om en stor hatt som har sina "skuggsidor". Ett ovan-

, "å ligt lustigt muntrationsnummer och ett apropos till damernas hattmoder. :430
.- q; -1
d? p g;
4.)

3 JS
q; SD II I I I C"
E. q: Det akta japanska .åmmidsuknepeh f;

På ett särdeles förträffligt sätt illustreradt af infödingar.

Min dotter får endast gifta sig med
ett medium.
Muntert skämt, framstålldt i naturliga färger af världsfirman Pathé Frerés i Paris.

X

Information

Title:
Avesta Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Avesta
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain