#7572: Avesta Biografteater

rat-Teater.

Anno 1910. 0. Didonl tr.

 

 
  
 
 

 
 

PROGRAM:

Röfvarnes hemlighet.

Ett storartadt sagospel, frasmställdt efter en gammal sägen. Praktfulla deko-
rationer. Stilfulla baletter utförda af medlemmar från liOdeon-teaterns balettkår i Paris.
Hela bildserien är handkolorerad och omfattar följande 25 afdeiningar:

Hos köpmannen. - Ensam med sin åsna till skogs. - Ett träd fälles. - Röf-
vame draga förbi lastade med dyrbarheter. - En spion. - Blottad hemlighet. - Den
underbara trollmakten. - Ett iyckadt försök. - l skattkammaren. - Det röda guldet
-glimman - Som rik man. - snan lastas med guld. - Hemfärden. - Den enkla
bostaden blifver snart utbytt mot ett praktfullt slott. F En lycksökare. - instängd i
röfvarnes skattkammare. - Gömd bakom guldkistan. - Röfvarne upptäcka främlingen.
- Bestraffningen. - För att återeröfra sina förlorade skatter. - En list. - Under-
handlingen. - Ett försät upptäckt. ä En rask handling. - Apotheose.

 

Söndag 6 Febr.
kl. (barnförest)
u 8,30.

Lördag 5 Febr.
kl. 8,30.

    

  
 
  
 

 

Med trawlàngare till hafs.

En engelsk facktidskrift "The Bioscope" skrifver om denna bildserie: "Den
mest intressanta serie af lefvande bilder, som någonsin blifvit tagen, är denna "Med
trawlångare till hafs". På ett storslaget sätt skildras här storfiskeindustrien och de
många faror, som fiskarena mäste utstå på nordhafven. Ofver 2,000 fot film är expo-
nerad för att erhålla denna serie. .intet kan väl vara mera ansläende än då det våta
elementet spelar hufvudrollen och de effekter som åstadkommits äro heit enkelt trap-
panta. Hvem kan uraktlåta att uttrycka sin beundran öfver att se det väldiga hafvet
under storm, och stor erkänsla måste vi skänka operatören, som fastbunden på däck-et
med kameran under den rasande stormen upptagit bilderna. Expeditionen startade
från Hull den 28 Juli 1909 med ångtrawlaren "Sir James Reckitt" och på grund af de
svåra strapatser, som operatören fått utstå, vill han icke rekommendera en sådan färd
annat än till dem, som äro vana vid en sjömans lif. De bestämmelser under hvilka
besättningen lefver äro synnerligen stränga och sådana duster som sjömännen få utstå
äro sannerligen icke ägnade att väcka afundsamhet. Ständigt blef besättningen öfver-
spolad af den höga sjön och under hela expeditionen blef icke många timmars sömn
förunnad besättningen. Fisket tillgår sålunda, att den s. k. trawlen kastas öfver bord
på en tid af tre timmar och minst en timmes tid erfordras för att hala det väldiga
fiskredskapet ombord. Under hela denna tid är besättningen i hårdaste arbete, ty så
snart fisken kommer ombord rensas den och lägges på is. Från början till slut skil-
dras fisket och med andlös spänning följes hela serien."

:-
Q:
I--:
S
:i
ga
r
-
m
P1
e
W
2:
:a
=
5:

Eiodling i stor skaia.

En högst intressant och instruktiv bildserie. Bina drifvas ut ur huset, i hvilket

de under två är haft sin bostad. - Borttagande af pannor från väggarna. 1- Honungs-
kakornas uttagande. - Skyddsnät för ansiktet måste användas. - En andra del af
huset. - Honungskakor, som äro fyra fot långa. - Ett angenämt landthem. - God

tillgång på honung.

Hur det dansas i världen.

Handkolorerad bildserie utvisande olika nationers folkdanser. Cachuca. -
Saitarello. - Mazurka. - Kamarinsky. - Cake Walk. - Sentinelle. H Reel. - Japan-
China. H Clodoches. w Bourrienne. å Valse moderne. - Danse javanoise. - Can can.
- La Kraquette. H Compliment.

Europa-s siaåsöfverhu-Ewsden.

Kejsare, konungar och Frankrikes president fotograferade vid fästliga tillfällen.
Gustaf V, konung af Sverige. - Wilhelm ll, Tysklands kejsare. - Fallieres, Frankrikes
president. - Edward Vll, konung af England. - Ryska kejsarefamiljen. - Alfons Xlll,
konung af Spanien. - Viktor Emanuel, konung af italien. - Frans joseph ll, kejsare
af Osterrike. - Leopold ll, konung af Belgien. - Fredrik Vll, konung af Danmark. -
Håkan Vil, konung af Norge.

Sommarferier i staden.
Storartadt muntratlonsnummer.
Det var hr Slöfocks genialiska idé, att kunna njuta af landtlifvets fröjder under

W Med oafbrutet växande förtroende fortsätter kiuematografieu sitt segertåg
Dess nuvarande höga ståndpunkt - bilder-nas klarhet och uaturtrogna framställ-
ste hos enhvar väcka beundran och intresse, gifva kunskaper och begåfuing de ypperliga

peta-elost neinjAH otrassiupujaea suouaåtosäujuafeuiscjetu aioäårlppijsp sqeijoxj dlfefq suegeaåoaeiuoupl

.faiojpeul att: .Iauuuoyj åajsrnerj ennjepaek onap ulos cuoäujusptaapun misujaipatu uap ao; osjepxcjeq
fislapatu nepjj easeues .topuuueul .qu .testats eåjjdeijsuoaek Ieijspupjfjn tuouI M

hjälpmedel, som utgöra grunden för djupgående kännedom om lifsföreteelserna.

r; sommaren utan att därför behöfva resa ut till landet, som här blifvit iscensatt. Vånin-

PS: gen blifver härför speciellt iordningställd. Salongen apteras till ladugård. Man metar

I.2, i ett badkar. IIett af rummen uppforslas jord för bedrifvande af "rationellt åket-bruk".

 jakten blifver icke heller bortglömd och i köket instängas allehanda "vylda djur" för

"5 :: att af hr Slöfock jagas. Efter jakten anordnas en munter "pick nick" i hela våningen
och hr Slöfock känner sig stolt och lycklig öfver sin goda idé.

E l

E än ..

5 .5 Amaio-.fsfoiografens forsta experiment.

Ön = Hejdlöst Ikrattretande äfventyr.

IHr Miller har besökt en fotografihandlares utställning och beundrat de vackra
fotografier, som äro tagna med kameran "Dago Nzo 4", hvilken inclusive 5 plåtar och
alla tillbehör kostar endast 15 kronor. ("Storartadt resultat; hvem som hälst kan foto-
grafera".) Och så köper hr Miller en sådan kamera och går ut för att söka vackra
motiv. Det kan väl icke vara så svårt, tänkte han, då han erinrade sig de vackra bil-
derna från utställningen, och så började han att "knäppa". Men ack! Han blef snart
färdig därmed och tillika var också kameran "Dago Nzo 4" med plåtar och tillbehör,
hr Millers nya kostym och hans goda humör samtidigt "färdiga". Hr Miller upp-V
trädde aldrig mera som fotograf.

Information

Title:
Avesta Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Avesta
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain