#7571: Avesta Biografteater

Lördag lf2 Febr.
kl.  (harnförest.)
n. 3,30.

W Redan detta sakförhållande, att hvarje samhälleined någorlunda betydande in-

vänareantal .kan uppvisa en biografteater, är ett så afgörande intyg om kinematografien

de

s vaxan

 

.r-

öma, va

popularitet, att alla öfriga bevis förefalla öfverflödiga. Antalet af dem som lärt sig bed

Biogra

  

 

  

kter.

SI

fver de bästa ut

gl

den

sentligt, att framti

a vä

O

dera och uppskatta. har allestädes ökats s

 

PROGRAM:

land indianer och cowboys.

Oripande skildringar ur det äfventyrliga lifvet bland indianer och cowboys i
50 afdelningar: Gränsjägaren i skogen. - En hare infångad. - En björn skjuten. -
Ensam i skogen. - Hos den vackra indianskan. - l kärleksdrömmar. - Hemlig för-
lofning. - lndianflickan till häst. - Genom skogen. - Mötet med mexikanaren. -
Ett hastigt frieri. - På väg till indianlågret. - l förtviflan. - En öfverenskommelse.
- Anande sitt öde. - En gäfva. - Mexikanaren lämnar indianlägret. - Underrättelse
till den älskade. - En hund som budbärare. - Följande skogsstigen. - En förkros-
sande underrättelse. - "Alskade! Min fader tvingar mig att äkta en mexikanare.
Skynda och hjälp mig! Ritu." - l sporrsträck genom skogen. - En afbruten för-
handling. - Oro i lägret. - En öfverenskommelse. - "Till häst skola vi täfla om
hennel" - De bästa hästarna utväljas. - Färdiga till täflingen. - Starten. - En för-
tviflad ridt. - Mexikanaren svingar indianflickan öfver på sin häst och -blir den seg-
rande. - "Du har vunnit, dig tillhör hennes hand, men mig tillhör hennes hjärta.
Tillfoga henne något ondt och du har att räkna med mig!" - Daniels äfventyr. -
På jakt i skogen. - Ett möte med en främmande indian. - lntrasslad i en fälla. -
Fiende som räddare. k "Mottag mig som broder och jag skall följa dig hela mitt
lifl" - Efter 5 är. - Mexikanska lekar. - En hustru i sorg. - Det räddade barnet.
- I mexikanarens hem. w Envig. - "Hands upl" - Flykt. - Jakten efter flyktin-
garna. - Mot lugna och lyckligare tider. - Den nya höfdingen hyllas.

Bögförräder.

Ett spännande drama ur det hemliga militära lifvets annaler. 25 afdelningar:
Den kvinnliga spionen. - Ett offer för sin kärlek. - Ett härdt vilkor. - Han lät sig
förledas. - Omt farväl. - På högkvarteret. à Ensam med sina tankar. - Stölden
af dokumentet. - Genom grinden. w Mötet på natten. - Förräderskan får doku-
mentet. - uFlykten i automobil. H Kompanjon i komplotten. - Ett sorgligt uppvak-
nande. - Ofvergifven. - Samvetsförebråelser. - Ater i högkvarteret. - Bekännelsen.
- Dokumentet skall återskaffas. - Förföljer förrädarne. M En fruktansvärd kappkörning.
- Spännande Ögonblick. - Hejdade af soldaterna. tf- För sent. - Brottet försonadt.

Yokohamas 59-årsjubiåeum.

Yokohama, som år 1859 blott var en liten fattig fiskareby, räknar nu nära
500,0-OO invånare. 50-ärsdagen af stadens öppnande för handeln och västerländingarna
har 1 japan firats med en stor och anslående fäst. En procession, sammansatt af hi-
storiskt karaktäristiska typer, såsom armborstskyttar, fiskare, musikvagnar m. m. tågar
genom staden. Geishor i sina färgskimrande kostymer och i gamla dräkter bidraga
att höja effekten af denna österländska fäst.

lsbrytare i finska skärgården.

Ombord ä isbrytaren lämna vi Helsingfors. Snart började ett hårdt arbete för
den starkt byggda pansarkolossen. Sakta men säkert pressar isbrytaren sig fram för
att genom den tjocka isbädden bereda väg ät handelsfartygen.

Ostindustri i Altcmaar.

Först ett förtjusande panorama öfver staden med dess vidsträckta hamn, hvarest
ett stort antal båtar vänta på last. Ytterst liflig anblick erbjuder en torgdag i staden
och de tusentals ostar, hvilka då komma i handeln gifva en god föreställning om stor-
leken af den industri, som där bedrifves.

Envis så det förslag

eller
Så iuldas en halsstam-ig.

D En storartad skrattbild, som åskådliggör mångahanda motgångar och äfvcntyr
i det oändliga. i

Det är farligt aii äta bifäsiek.

Stol-mande Ikrattsuoeés.

Den hederlige, gode mannen kommer från sitt arbete hem till middagen, men
hustruns enkla anrättning tilltalar honom inte. Han är emellertid hungrig samt går
ut och köper biffkött, som hustrun anrättar. Det smakade förträffligt och han äter
med strykande aptit. Men biffsteken visade sig snart äga en egendomlig verkan.
Den måste hafva tillhört en riktig "sprakfåle", ty vår man sprang snart utefter gatorna
och intet kunde hindra hans rasande framfart - förr än han till sist ändtligen blef
botad från sin obehagliga åkomma.

ä

B

:5
Q?
:5

à
CD

CD
.w
i- n
m
O
:i
CD
H
X.

CD
O
-i
5
:7"
23:
:S
=
CD
1-9-
CD
f:
r
=
få
=
å?
cli-
-
-
"2
2.?
b-l
:T-
Gb

=
U;
:lt
.9:
Q!

G
-
.i
e!-
P4-
-3
(I:

-
.04

w

(-9-
=
å

j-n
- O
1-4:

s ng p-BJB eaågq nnut; i epil-gqgul runs fetaosqu eaaojs ue eäecjddn umaå

Pul

ap .Iapnfqae 011281133ng

-o.ni mjep i neajg (nu sso apajuuagj .qu fuaefjsgA linnet; nya; nuaiaåniapjpls ucplotfjuio sepmsojle ep

Teater.

Anon 1910. 0. Didam tr. .

Söndag l3 Febr.
kl.  (barnförest.)
n. 8,30.

  

ineaoj alla; imqnd apart; .19A ueAJg pauuaaq 6ess-faaan! epefjmenoas der] m

t: naiiulus

.l

Information

Title:
Avesta Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Avesta
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain