#7570: Avesta Biografteater

eater.

Avant-A lim). 0. Dialog: tr.

    

 Söndag d. 16 Jan.

Lördag d. 15 Jan. .
. f kl. Ge. m. (bar-mami.)

kl. 8,30 e. m.

 
 

kl. 8,30 e. m.

 
  
  

 
  
 
 

  

 = Vi?
riff
o I


M;
l i kf
 .I i liiiX

g

-
":,. r

f
l

 
  

 

Oaranteradt äkta originalbild ur den världsbekanta serien "Med kinematograf
genom Afrika". Denna serie innehåller många utomordentligt sällsynta och säregna
moment ur leopardens lif, som förut icke blifvit fotografiskt återgifna. Operatören
har haft den enastående lyckan att icke uppmärksammad komma helt hära rofdjuret
och har därför kunnat fotografera leoparden just då han öfverfaller sitt byte. Högst
intressant är det äfven att se huru det ofantligt smidiga och viga djuret svingar sig
från gren till gren. -

4 Följande rubriker angifva. de intressantaste delarna af jakten: Uppbrottet till
jakten. - På spår. - Ett praktexemplar öfverraskas. - Leoparden anfaller sitt byte.
- Goda utsikter för jägarne. - Ett lockbete. - Det välriktade skottet. - jakt-troféen.

 

- Genom Javas urskogar.

Värdefulla originalbilder, intressant och lärorikt skildraiide det säregna växt-
och djurlif, som utmärker en urskog i tropikerna.

Mejeri i Berner-Alperna.

Högt uppe i Berner-Alperna påträffa vi ett landtställe, hvars rymliga och väl-
försedda kostall vi intresserade taga i betraktande. Det är präktiga kossor de schwei-
ziska bönderna bestå sig med. Vi få se när djuren erhålla bjällror och drifvas till
fjälls, och här uppe i den mest storslagna natur jorden har att uppvisa, njuta kreaturen
af det präktiga betet, skötas och mjölkas. Mjölken fraktas till mejeriet, och här få vi
en åskådlig föreställning om mjölkens behandling tills den i hermetiskt slutna kärl,
konserverad och steriliserad, sändes ut i världsmarknaden. Slutligen se vi huru en
ung skön dam låter sig den läckra produkten väl smaka.

En farlig konst att lära bort.
-uexogaxlsumeuiq

Magnetism, hypnotism och spiritism i det oändliga. - Ovanligt komisk bildserie.

Jungfru Ragnhild och iappre riddaren Kurt.
Dyrl-iart fooensatt och konstnärligt koloreradt äfventyrsfeeri.

Den väna Ragnhild älskar den fattige riddaren Kurt, men hennes stränge fader
vill icke upptaga en fattig man i sin släkt, hvarför han bortlofvat sin dotter till den
mäktige ehuru gamle och knarrige jarl Hervind. Det kommer till ett häftigt uppträde.
Kurt särar sin rival och flyr till skogs. Han kommer till féernas slott, där han i sin
förtviflan söker göra slut på sitt olyckliga lif. Men på denna fridsamma plats kan
detta icke gå för sig och hans klinga brister som om den vore af vassrör. Féen
uppenbarar sig och skänker honom en talisman w en fårfot, som skall kunna skydda
och bana honom väg bland alla faror. Kurt begifver sig nu till sin älskades slott
och lyckas också, tack vare sin talisman, att skaffa sig tillträde till slottets inre. Han
bortför Ragnhild, men blir förföljd af den vrede fadern och Jarl Hervind. Dessa söka
förgäfves att bana sig väg genom den allé, som talismannen framtrollar. Men när de
fiyktande komma till I,sömnens grotta" förlorar talismannen sin kraft. Kurt och Ragn-
hild insomna. Här blifva de älskande tillfängatagna. Men féen har icke glömt sin
skyddsling. Hon befriar Kurt och Ragnhild. Till straff får jarl Hervind att Irständigt
liärdt arbeta utan att ernå något resultat". h Apotheose. -- lféernas land. - Kurt
hemför sin brud.

Artistens Iefvande iaflor.
Kolorerad triesbild, som i vackraste färger illustrerar den eelebre konstnärens mästerverk.

:JawwnN-wrxg apuvzämvvif :SQIPIHH

Information

Title:
Avesta Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Avesta
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain