#7569: Avesta Biografteater

-Tea er.

Avesta l9l0. O. Didoni u.

  

 
 
 
 

 Söndag 23 lan.
  (barnförest)
i kl. 8,30.

Lördag 2 Jan. I:
 6 (harnföreat)
kl. 3,30.

 
   

år ö é ä; I: =
35.12 S fö å :i
- 2.0 E 503.
ä :ams . 3:21
gcg"5 z w-E
--=N = -- es - Elsa
en EU :13 0 ö -= z
I m C om... :T U) Q
- G.) --- (D Q: 3
cu .E Q- .,- Q:
50:e U: o o = m "gi
= mio o 13 == g f c=
0.201; o s va 2 g :S1 O
--- ens-:ra :1 I. år: "i g
C = gw- rs - 5.-1 g
I E-ä-Q Få m = 0 2 E
gå 1-73 Q) 3" r a
w Ks U av I :Er 5
q: H- E "U H - 5: I
" E :8 E O = - .mm -I
c E å 5 s.- wrf 6
2 såga-lån m 5 9 g 3
u .gåå = 5- ää
- O .o N) 4) - w 3,.,
- e aa Q a- xe 1:
g Eåo .2 ä l 35 Q.
-J 4, ga ä 32 Te Q- "55 3
G få c à O O man 3
"I 17; lv QO 53 = ...-
lg = "U C ... Q."
BI :e- GJ :2 c: l fb 4 -
I. V) .U 1- Q) O à .... -
n. ) .s = 2.5 5; .b -
- "- rå == = Q. "h o= å r
N 4-0
"O c U "- w 2 g: "1 Q. 1
30:; E 5 14 8 fb -I
kD äs e..- a i i ha :L m a l
I 1; o .än än Senaste nytt från världsnrman Edison i Amerika. 3 1 3: E I
l:- 8 å En verklig epok, utspelad af äkta indianer och cowboys. g z i: :fi ä.
- OD -1 O "H
O bnw - . . .. .. . . in I e"
.gm ä: D- .,Ponn ex ressens r ttare., im har foralskat sw i Hazel en n b ares vackra .:- i i g I
N .D Q- y .. 0 Ö f - - . - :q- S.
.så -ä-.g dotter, men hennes beundrare aro manga och bland dem Jack, en cowboy, den ifrigaste. få, . :3 G-
it Dä Jim gifver sig ut pä resa varnas han för fientliga indianer, som äro ute på krigs: 023 I gg
gg; i: " strat. Kort efter det han lämnat en station, där han bytt hästar, blir han forfoljd af g. u ä;
O big-Eg ett tjutande sällskap och såras. Hans trogna ponny skjutes och bakom dennes kropp ä 52 g-
gr: w än börjar Jim ett till synes hopplöst försvar. Jack, som varit på buffeljakt, hör skotten 5.; = f,
så bn och skyndar till det ställe där Jim kämpar för sitt lif. Han försöker komma honom "IS g:
E :315.0 till hjälp, men hindras därifrån af indianerna och undgär endast genom list att själf Vf;
U i" Q: blifva dödad. Jack rider till nybygget för att uppsöka Hazel och varna henne. Han N: I

lyckas med knapp nöd uppnå hennes koja, där han medvetslös sjunker ned för hennes
fötter. Hazel rider för att samla en trupp beväpnade män till Jims hjälp. Dessa hinna
i sista ögonblicket fram för att kunna rädda Jim. Hazel och hennes far föra hem den
öfverfallne, medan de öfriga förfölja de flyende indianerna.

Två sysirars roman.

En gripande verklighetsbild.

Familjerna von Harden och Lanner äro sedan åratalÅ tillbaka goda grannar. De
båda familjernas barn leka tillsammans i von Hardens stora trädgård. Aren fly emel-
lertid. Ruth och lngeborg von Harden blifva sköna, älskliga tärnor, och familjen Lan-
ners ende son Harry utvecklar sig till en rask, elegant ung man, sina föräldrars glädje
och förhoppning. Han har nyligen tagit sin doktorsgrad och är nu hemkommen för
att hvila ut efter det ansträngande studiearbetet, och de tre unga begifva sig in i träd-
gården, där de i svällande lefnadslust hängifva sig ät barndomens lekar. Det blifver
genast klart att de båda flickorna älska barndomskamraten. Men han frågade sig:
HHvilken af dem älskar jag?,. Och svaret tyckes blifva, att lngeborg, den glada
och öfvermodiga, är den lyckliga, ty Harry utmärker henne utan att dock vilja
bereda Ruth smärta. Harry är nu ständig gäst i von Hardenska huset. Men
Ruth har undergått en sorglig förändring. Den blomstrande unga flickan tynar af dag
för dag. Läkaren anser sig ingen hjälp kunna lämna och ordinerar hvila. Veckor
förflyta. Harry och lngeborg frossa i lycka och ämna snart gifta sig. De meddela
denna sin önskan till fru von Harden, men af fruktan för att ett dylikt steg skulle döda
Ruth vågar hon ej tillstädja bröllop. En dag äger dock vigseln rum i den närbelägna
kyrkan. Ruth, som svagare än någonsin hvilar på sitt sjukläger, förvånar sig öfver att
både modern, lngeborg och Harry äro borta så länge, och en fruktansvärd aning gri-
per henne. Hon lämnar sin bädd och stapplar hän mot porten, genom hvilken ett
antal vagnar just komma in. Hon lyssnar, hon hör steg, hon lutar sig mot väggen.
och - plötsligt komma Harry och lngeborg fram om hörnet klädda i bröllopsdräkt.
Slaget år för häftigt. Med ett skri sjunker den olyckliga till marken. Harry fångar
henne i sina armar. Ett förklaradt leende breder sig nu öfver den döendes ansikte.
Hon öppnar de bleka läpparna, och med en innerlig blick på sin syster yttrar hon:
,-O, min Harry, gör henne lyckligl..

giftblåsorna och gifttänderna för

jusare, hvilka sedan inför en skådelysten publik

"ån

peration befrias h

tämligen ofarliga för de ormt
a sina sensationella uppvisningar.

IJaajncl jsozuauijug

I.ipuexjjjrldn 19min: Jgj patu [po mi :visum Ipair; msBoq j

"uJJaLj opppclsnuiei, usq

Huru de medelst en o

att blifva

gifv

Degiitiga ormarnas historia.

Tobaksindustri på Sundaöarna.

Instruktiva biider framställda i naturliga fix-ger.

Bildserien innehåller följande tablåer; Sädden, som verkställes på våren. Upp-
tagning och omplantering af tobaksplantorna. Skörden. Tobaken kontrolleras. Torkl
ningen och jäsningen. Cigarrfabrikationen. Cigarrernas emballering.

Information

Title:
Avesta Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Avesta
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain