#7568: Avesta Biografteater

:aäfflåm

ai-Tealer

Aven; 1910. (l. Diilona tr.

I Avesta f 

Lördagen den 8 Jan. kl. 8,30 e. m. ä: 36-; Söndagen den 9 Jan. kl. 6 e. m. (Bai-utbrast.) 3; kl, 3,30 e, m.

 

PBQGEAM:

ä Försonande hjältemod.

Lirorlkn bilder ur llhret. t

Ander är anställd vid statsbanan. Lycklig gär han från sitt hem, sin hustru

och sina barn ned till sin plats vid växelstationen. Under vägen träffar han en dålig
kamrat, som förleder honom att gå med till ett värdshus och därigenom försumma
sina åligganden. Ander blir genast afskedad och nöden står för dörren. Motgångarrra
hafva förslöat den tidigare ovanligt duglige mannen och han börjar att dagligen be-
söka en illa känd restaurant. Där får han af en tillfällighet höra huru två banditer
planlägga ett attentat mot bantåget. Beslutsamt skyndar han efter banditerna och

 

l då I I i... =. 
:5 då à genom ett modigt ingripande afvärjer han i sista ögonblicket den hotande katastrofen. på :2,= g,
.p h z Då baninspektören kort därefter reser förbi finner han Ander liggande mellan ske- E 
"p i: ,.. norna medvetslös, och sedan han erhållit kännedom om Anders modiga gärning blir CE- 
q; bf) ES denne åter insatt på sin vanliga plats och får dessutom en riklig pännincgbelöriing for g, 1 I
I: f: de sin behjärtansvärda handling. Lyckan börjar nu åter möta Ander och i de sista sce- F: :J =
= ä nerna se vi den lilla familjen ånyo i välstånd. g är
= li-a fi: g: :i -
ä = ev ..-
v- f: 3 I :i- n å
-. Ä F: cb :b n.
ä f- = A ra yI Ben ålen e "i
0- .0-3 5 I w
42 W- .- c: f..- ä:
P . 0:e "s c- :T-
GB Q m Praktbilder i naturliga färger. se -:.. än; 
så 1-9 - -40 Dessa naturbilder, som äro levererade af världsfirman Pathé Freres i Paris, i-g :- =
å (i s. äro ett obestridligt bevis för ännu en terrängvinning inom den modärna kinematogra- c: g.
ä g ä fiens område. Allt återgifves i sina naturliga färger. De pittoreska gatorna, genom :e E- ,...i få
p hvilka går ett tåg af apor, getter och björnar, omväxla med andra originella scenerier, E E: i.
3 = g) somliga med skämtsamt innehåll. För öfrigt visas några tablåer från Rahjans graf é r;
E .E :5 och Perles moské, hvars rika utsmyckning leder tanken till de rika dömerna i Alhamra E" F å 
E q; .2: och Granada. Allt är ett skådespel rikt på orientaliska färg- och ljuseffekter. ä :I 
 ni-"kr-t - .i wii. 
.1 u vi : A; i
 -.- a lg gripan e ar e ssaga. .å - .- g
:QS ä E FE fp CD gå;
m 4- å Om två älskande tillsammans finna ett fågelbo bland träden, skola de enligt 5 :i av?
GB :I än en gammal fransk sågen inom år och dag hålla sitt bröllop. Bildserien skildrar huru .- (5
e: ä 2 .E tvänne älskande sysselsatta med skördearbete händelsevis finna ett trastbo bland de =  I-l
2 g så gröna bladen. Sagans stämma talar alltid mäktigt till naturens barn och för ett slikt Eb E=
E Q :E tecken måste de följaktligen böja sig. i -
:1 .a = 5; Fi "- 51-
2 d Q eåv H0 :.
F- N F- ., (IQ l-
: å 3 m . l " - 0 :. ii CD ct:
.- - = i:
E .3 = s: Kapp epningsbanan viö iiscot. å. s s ..-,
= ef: 213 .I . " a: 7, E å.
 I: En högst spännande steeple chase med många intressanta moment. l kikaren 7 GS G
i: =-i då följes löpningcn från det ena hindret till det andra och att fängslande v rer icke saknas a: F :I 
.- i
s.. -40 -4-9 -g . .. . . ., . . .. . .. . m, I. :a A,-
: G f I det synes pa de fortjusta askadarne. Bildserien ar alltigenom foifstklassig. ,;. är i-g 5
E f :-= n. G
I f.- cl) I- IE: G =
a:- ä .ä . . q; Q, L.. a.
= = f Muslkleidmnen. e g -
:få j: E: 2 ; E J;
r "- . . . . 0. I "I I... p.
få få .E En praktfullt kolorerad och särdeles underhållande bildserie från tonernas I- :e :i
g.. fantasivärld. En sann ögonfägnad. :z i-T. e-
E å =- g Ei "i G
"få - .Q 11-- :d- g 1-1;
ä :eQ-f v . I. : E"
E -- -- ar husei repareras. -i 5
en -i-v " i = t:
. Q i = Utomordentligt skrattretande. :F 8: LN:
 .1 LE Herrskapet Durand har ledsnat på landtlifvet. Hösten är inne. Hr D. till- cb Z
i i; E skrifver sin husvärd i staden med förfrågan huruvida vaningens reparation är afslutad. ä 
 i" I- : Värden svarar att endast några obetydliga arbeten återstå och herrskapet Durand flyttar Q
2 1,. in till staden. Det visar sig emellertid att de l"obetydliga" arbetena förorsaka herr- H" E"
å. E skapet obehagligheter af de värsta slag. Att värden slutligen får sin beskärda lön, är å e" 
- GD c blott en gärd af enkel rättvisa. i P1 f;
.I .in-3 F.- cb m Q-
S -Q E F? a. -
I Q r: F-f, :a 2
c är: å . 0 " o G
u-1 "1- 7. vv, :0-
=å .s I iir Pimpelmann blir leivanöe begraiven. ga = =
G:- = Qi-i a. ..- 
M A

En stormande munter historia.

Oaktadt de mest berömda ansträngningar att hålla balansen, gör vår gamle
vän Pimpelmann, som efter vanliglieten fått för mycket till bästa. en kullerbytta och
hamnar på en sandhög, som en arbetare är sysselsatt att kasta upp. Den flitige ar-
betaren märker ej den oväntade lir Pimpelinann och snart synes han ej vidare. En
dam passerar förbi och observerar bestört händelsen. Hon anropar ett par polis-
konstaplar, men hr P. tager till benen ocli lyckas på ett egendomligt sätt rädda sig
och så har denna hans HOdysseH tiilåiiidagatt utan efterräkningar.

Information

Title:
Avesta Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Avesta
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain