#7567: Avesta Biografteater

Avesta Biograf-Teater.

Avesta IMO. O. Didonl tr.

     
 

 
 

 
 

PROGRAM:

FÖR sENT.

Guvernören i Tomsk har länge haft ögonen på Ivan Nikolaj och i hans hus
förekommande sammanträden af nihilister. En dag just då ett sammanträde afhålles
hos lvan, kommer en rysk patrull och omringar huset. lvans son Paul frånröfvas
dem, trots att Natja, lvans hustru, högt och med förtviflans energi ber om att få be-
hålla sitt barn. En förnäm dam mottager Paul i sin vård och Natja nöjd föres bort.
lvan, Natja och de öfriga i lvans hem påträffade männen afföras till Sibirien. Endast
en vån till lvan och Natja lyckades att vid arresteringen fly. Genom djärfiiet och
förslagenhet lyckas han att hjälpa lvan och Natja ur fångenskapen. lvan och Natja
förföljas af kosacker. En barmhärtig bonde döljer dem och leder förföljarna på villo-
spår. Trots alla ansträngningar lyckas det dock ej Ivan och Natja att utan pass kom-
ma öfver gränsen. Tio år hafva förflutit sedan ofvan skildrade händelser inträffade.
På order af guvernören företaga kosackerna en rassia i värdshuset "Vodka är lifs-
elexir", och arrestera alla som icke hafva pass. Bland dessa är äfven lvan. På inrådan
af Natja passa nihilisterna på guveriiörens son Nikola och bemäktiga sig honom just
då han ensam med sin kusk åker genom en park. Natja går därpå till guvernörens
bostad, där hon aflämnar ett bref med följande innehåll: "Om icke alla de senast ar-
resterade lösgifvas, får Ni aldrig mer återse Eder son... Natja får se guvernörens fru
och igenkänner i henne den dam, som omhändertog hennes barn. Blixtsnabbt far
den tanken genom henne att Nikola är hennes son. l sin ifver att skynda hem och
rädda barnet från det öde som väntade, begick Natja en oförsiktighet, blir upptäckt
samt förföljd af kosackerna. Guvernörens fru har äfven igenkänt Natja, och då hon
icke vet hennes namn, skynda hon och guvernören efter Natja, båda för att rädda
henne undan den fara som hotade från kosackerna. Förföljd af kosackerna störtar
Natja in i rummet, där hennes son befann sig bland nihilisterna. Troende att Natja
har förrådt dem, skjuta de ned henne innan någon hinner att förhindra detta. För
sent komma guvernören och hans fru. För sent erfara nihilisterna att deras hämnd

drabbat en oskyldig.

Söndag l Jan.
kl. 4,30,
6,30 8: 8,30.

   

Lördag 3l Dec.
kl. 8,30.

   

 
     
  

 
    

 

 

år.

Ina många vanner

q op 1933.11.19an pain 1190 lm

äuiutjfjajiuo epejaamjs smal] 6"-1,aqiuasij.iiguiddu pruijg aefjnaqjeo 6paspteq sso .ioajg elfpejå .nga qoo ipaq
piinij iiagnaåojmiieupj ena-gpoui uap uios

p l l l
Kol-lnhndush-l. g.
Storartad industribild. 
I P5 Afdelningar:l Läckra korintdrufvor. w Skörden. - Drufvorna hopsamlas i e.
korgar. - Hemforsh-ng. f- Torkningsprocessen. - Tillverkning af emballage. - ln- h?
i, packning. - Aflastnmg i Patras. - lnskeppning. - Destination för England. 
m
i
.ä en
P . 4.I n E =
wl-D anorama ofver Sevlfla. E. g
-
rä . Staden Sevilla, bekant öfver hela världen, är liufvudstad i den spanska pro-  :-
vinsen med samma namn och är belägen på en mycket fruktbar slätt samt har -1 g

jeri

Q

510,000 invånare. Omgifven af orange- och olivlunder gör staden ett ståtligt intryck.
l i väster flyter floden Guadalquivir, berömd för sin härliga strand. Sevilla är ärke-
biskopssåte sedan vestgoternas tid och man finner där flere i morisk stil uppförda
byggnader. Gatorna äro i allmänhet trånga och husen hafva platta tak, på hvilka
människorna uppehålla sig. Såsom förnämsta sevärdhet är att nämna det gamla mo-
riska Ipalatset ,,Alcazar.,, en byggnad från 1200-talet. lnkvisitionen fick sin första dom-
stol i Sevilla, som dessutom år tiurfäktningarnas hemort. En amfiteater med ungefär
20,000 åskådareplatser, är den största i hela Spanien. Vår bild visar äfven den stora
moskén samt en procession med dess sydländska ståt.

VALROSSJAKT.

u En synnerligen spännande och intressant bild, som icke allenast bland jakt-
vanner utan af alla torde blifva föremål för stor uppmärksamhet.

nen utmärkta barerna-ren.

Grosshandlare Svensson är en lycklig man, men helt nöjd är han dock inte,
ty hans hår är ej rikligare än på hans yngsta son i vaggan. Hvem kan därför skildra
hans glädje, då han en dag läser annons om ett ofelbart härmedel, hvilket han genast
koper och pröfvar. Det må sägas, att verkningama öfverstego förväntningarna isådan
grad, att grosshandlare Svensson önskade att åter erhålla sin forna skallighet. Men
elexirfabrikören känner sig nöjd. Han är nu millionär.

l
Ä

Efterhängsna buketten.

t En skämtbild, som är i sitt slag rätt ovanlig, men icke desto mindre särdeles
lustig och skrattretande.

dvesta Biograf-Teater tillönskar s
tt glad

faajeqtu 4iajliitssa.m,ui ep- najanaag; inlgs espgcjs tjej-a in opaajolan nal".qu stan; .piA M.

niuuiaspiqa arga aputejejjn ajjgj anep allting; iA

åliga ciarrer.

H Det är nog långt ifrån alltid prima kvalitéer, som cigarrfabrikanterna och köp-
niannen fora i marknaden. Alldeles oförmodadt har därför månden gäng inträffat, att
en persom med sin allt annat än angenämt doftande nhavanna., tblifvit oskyldigt utsatt
för obehagligheter, hvilkas orsak först efteråt blifvit känd. Men dåliga cigarrer kunna
afven såsom här synes stundom bereda nytta och vara till stor munterhet.

Information

Title:
Avesta Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Avesta
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain