#7566: Avesta Biografteater

Av

Annandag .Iul
kl. 4.

 

Avanza UNO. O. Didonl tr.

sta Biograf-Teater.

 
 
 

 
 

 
 
 

PROGRAM:

Blind för kärleks. skull.

Robert Austin, en man med ädel karaktär och stor viljekraft, en riktig self-
made man, har förälskat sig i Marion Noore, en mycket vacker flicka från Newyorks
societet. De båda unga människornas kärlekshistoria har utvecklat sig och Austin ar
just beredd att anhålla om Marions hand. En dag företaga de gemensamt en ridtur
i parken. Marions häst blir skrämd och råkar i sken. För att rädda flickan griper
Austin hästens tyglar, men faller därvid ur sadeln och blir dä han icke slapper sitt
tag dragen af hästen. Marion störtar äfven af hästen, men förblir nästan oskadad
under det Austin sväfvar mellan lif ock död. Emellertid tillfrisknar Austin detta oak-

Annandag Jul
kl. 6.
kl. I8..

 
  
 

 

tadt ganska snart. Hans synförmäga är emellertid borta. De skickligaste specialister A :i
3 45 Ö försäkra honom att hans synförmåga skall återkomma.I Fröken Noor-e. ar .nu Austins EF :z
"53 E i? regelbundna besökerska. Fruktande att Marion af medlidande skulle-vilja gifta sig med er- -3 GQ
:ca honom, är han mycket reserverad mot henne. Marion förvanar sig ofv-er hans for- m 
:i -ff- "5 ändrade sätt, medan Austin alltmera förälskar sig i henne. oNär Marion lämnar hunset 3:e .1- H
å m ä räknar han hennes steg för att veta när hon befinner sig pa, gatan, gar darpa till fon- 4 =
f- cB f- stret och bugar sig. Marion besvarar hälsningen utan att ana, att mannen cbakom Q, I.-I
få: SD fönstergardinen icke kan se henne. Austin förmår icke uthärda ett sadant forhallande Ei 
.få 0: utan skrifver till Marion ett bref med förklaring att han mäste resa bort- pa grundI af d :1 é
- 2 ilj öfveransträngning. Marion kommer för att säga farväl. Han ar likgiltig. Marion :5 , I Ha.
ä 6 kvarglömmer sin väska och vid äterinträdet i rummet hör hon Austin rakna ett, tva, 5: Q
ä å , tre, fyra, elfva, tolf. Hon stannar liksom förstenad och när Austin senare bugar sig 9,... = m:
ef- 4- mot fönstret, kan hon icke längre uthärda utan sträcker sina armar ropandeihonom :i m i-g
.d .i vid namn. Den scen som nu följde är svär att, beskrifva. Solen tranger sig fram Gå -= 0
äs .m G genom molnen. Lycka och glädje intaga de badas hjärtan. g; H:
i.) H. u .
.hå U; I ä rÄ :-
g- c 4 -
EQ: i;4 E . . .. I ä 5 
g få = Badllf l IIIOI e. g A, i
:ä U i. . . .. m 
.- i fc Detta är den bästa bild som blifvit fotograferad vid den populära och mycket i... .I
bo - fa , I 1 I I , n
.Q :Sj omskrifna badorten. Med all önskvärd tydlighet ätergifves det kontinentala badlifvet, f.-
Ä-Å Ä bf) främmande för det blygsamhetens betraktelsesätt som i allmänhet ar vanligt. go e-"i
i-i fu I e
q; G nu hl:
få = "7 = i
qi: i 4- :0
0 r CE I I-i
å 1-3 Den myshske mannen. g.
- q; I-
Q å "3 Den akrobat, som här förevisar sina konststyckeii, är nästan ett sannskyldigt E
4-7 q.) mirakel. l orinlika rörelser vrider och sträcker han alla lemmar, som hade benbygg-
C: å C: naden förlorat sin fasthet. Understundom synes det som hade hans elastiska kropp 1:5k
.N :Q , mistat sitt mänskliga utseende. Denne man är sannerligen värd all beundran. räv
bb bf, a ...I
.E i-i Ps. 
i-I . I-i
e s - .-
II I o =
s de Raddnmgsbalen. --
.E Både vacker och lärorik bild.
m "i Den stora räddningsbåten föres ut ur sitt skjul och forslas medelst flere par

hästar till hafsstranden, där hurtiga besättningskarlar utrustade med lifräddningsbälten
snart äro färdiga att bringa hjälp åt de skeppsbrutna. Hafvets väldiga vågor synes
trotsa de mest energiska ansträngningar, båten slungas hit och dit, men de modige
männen äro vuxne sitt ansvarsfulla värf. Med seniga armar och en okuflig viljekraft
styra de säker kurs. lnoni kort skall deras ankomst sprida hoppfull glädje bland
nödställda medmänniskor.

" Kärleksdrycken.

Ovanligt komisk bild.

Denna egendomliga dryck, om hvilken dagspressen hittills meddelat endast
sparsamma underrättelser, äger en otrolig makt öfver alla, som pröfva dess gudomliga
verkningar. Unga och gamla erhålla ögonblickligen ett oemotståndligt behof att visa
prof på sina Ihjärtans ömma känslor. Vår bild visar åtskilliga lustiga episoder, bl. a.
hurusom den gamla portvakterskan med sina många enträgna och olikartade kärleks-
betygeiser förföljer och gör en ung man alldeles förtviflad.

peqiue qne 6inland ijiajm, tjenaitin rie -iijnies "ens uniaåead u-jfjep (nu Gap-n

0 attl räkna till allra b
Hvad detta uttalande har att betyda, behöfver sannolikt icke vi are förklaring.
-tnuepifj 1injjnsijn ap eaej .iajnii

w Det är ju alldeles i

frikestija bidrag till den allmänna julgladjen. V
-nnan i; eSijijiuiis rvärträning-insdig; eiiuea; njsnpue nn seaijjä 6seiiifs neAJo menas m

fjuijej värmaren-[pie ejje Je; sme .Ligan .rea i stjejd uie .ägs aiijtgsao

:..
:Gi

- .,

=

c I 0 I

 Minnen fran Pal-Is.

g: En lycklig familjefader har varit i Paris och till de hemmavarande har han

q; iitedfört minnen, minnen som icke alleriast för hans familj utan äfven för bildens

E ast-adam biifva idei öfverraskningar.

E :du

Upp-s och nedvända världen.

Hejdlöst nkrattrenmdc bild.

I Den bekante professor Knetzel har fullbordat en af sina betydelsefulla upp-
finningar, med hvars tillhjälp han kan tvinga hvem som hälst att i upprätt ställning
gå på händerna. Hans gamla hiishållerska blir det första försöksobjektet. Sa komJ
mer turen till en poliskonstapel hvarvid en af honom anhållen person tager till flykten.
Två slagskämpar förändra plötsligt sina rörelser och ett framtågande brudfölje blifver
föremål för allmän munterhet.

Information

Title:
Avesta Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Avesta
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain