#7565: Avesta Biografteater

Avesta Biograf-Teater.

Aulan 1910. 0. Dtdola tr.

     
   
   

 
 

PROGRAM:

Mm DoTTER.

En dag går Ninetta ut på en promenad med sin guvernant och tager vid vitf
lans grind ett ömt farväl af sin moder. Toni, den trogne hunden, följer Ninetta på
hennes promenad. Sköterskan kommer med barnet till en sjö och sätter sig ned på
den lilla bryggan. Ninetta leker med hunden. Kort därpå kommer en väninna till
sköterskan och mellan dem börjar ett lifligt samtal under det barnet alltmera aflägsnar
sig därifrån. Barnet springer sjöstranden framåt. Plötsligt framstörtar en zigenare
och bemäktigar sig barnet sedan han först kastat dess hatt i vattnet. När sköterskan
ändtligen lämnat sin väninna, märker hon att barnet försvunnit. Förtviflad skyndar
hon hem och meddelar modern den sorgliga underrättelsen. Alldeles förtviflad ilar
modern åtföljd af sköterskan och tjänarna till sjön, där de upptäcka barnets hatt fly-
tande på vattnet. Under förmodan att barnet drunknat, hemfaller frun åt den största
förtviflan. Endast med stor möda kan hon afhållas från att kasta sig i sjön. Smärtan
har beröfvat henne förståndet. Zigenaren kommer med Ninetta till lägerplatsen och
lägger henne ned på en halmbädd. Tom, som följt efter den lilla, stannar hos henne
bland zigenarna. En medaljong, som Ninetta bär, hänger zigenaren på sin hals. En
natt aflägsnar sig flickan från lägret, åtföljd af hunden och springer in i skogen. Hon
blir funnen af en skogvaktare, som för henne till sin hustru. När det på morgonen
blef klart för zigenaren att barnet försvunnit följer han efter och vill hämta det åter.
Detta är dock för sent, ty redan ser han det i skogvaktarens beskydd. Då han i ra-
seri tänker att med våld bemäktiga sig barnet, blir han förhindrad af en resande, som
följt honom. Kort därpå komma två zigenare på ett nattligt röfvartåg till Ninettas
föräldrars villa De klättra öfver stängslet, tränga in i huset och bereda sig för att
plundra salongen. Familjen har dock ännu icke insomnat. När man i det angrän-
sande rummet märker buller ilar man fram och upptäcker zigenarna. Vid deras gri-
pande äterfinnes barnets medaljong och zigenarna erkänna nu att de bortfört barnet,
som de emellertid - under förbehåll om sin frihet- lofva att återföra till föräldrarna.
Zigenarna medfölja därpå till skogvaktarebostället, där Ninetta återlämnas till sin öfver-

lyckliga moder.

Söndag IB Dec.
kl. 6.
kl. 8,30.

.Lördag l7 Dec.
kl. 6 (hänför-ost.)
ii. 8,30. I

      

 
  
 

inne - sig

i-
-
-
S

GQ
m
"1
i-i

En kvinlig soldat.

v Bildens innehåll är mycket originellt. Vi se det inre af ett enkelt bondhem i
Frankrike. Fadern är sjuk samt svag och en plikttrogen son bereder uppehålle"
at bade far och-syster. En militärtjänsteman infinner sig en dag fordrande att sonen
skall .fullgora sam värnplikt och är alldeles oberörd af faderns och dotterns föreställ-
ningar uatt de pa detta sätt beröfvas sin försörjare. Han lämnar det officiella papperet
och aflagsnar sig: Den lilla familjen blir bestört. Flickan får dock snart en god idé.
Ensam kan hon icke- förtjäna tillräckligt för att försörja sin fader och broder, men hon
kan intaga den sistnamndes plats i armén. Efter att hafva sagt sina anhöriga farväl se
vi henne på den. bestämda dagen i högkvarteret. Hon blir mottagen som brodern
skulle hafva blifvit, fastän somliga soldater kasta egendomliga blickar efter henne.
Scenen florandrasu till Qett -slagfält. Flickan utsändes som spion, men blir tillfångatagen
och af fienden ford till ett fängelse samt sedermera dömd att arkebuseras. Generalen
som fattat karlek till henne, inställer emellertid exekutionen. Hon besvarar hans an-
bud och. medan han berusat sig lyckas hon iklädd hans kappa rymma och när lyck-
ligt de sina, belonas med medalj samt återvänder hem, där hon af fadern och brodern
blir mottagen med stor glädje.

-iiuiuioijeaoj injo! iioåjjaoijiis iinij 6not-.je ij

Fäliartilloriskola.

Några intressanta. moment från en fransk militärskola. Afdelningar: Batterier-
ernas affard. -n- Skjutofning. - De högre officerarna kritisera. -- Uppställning af ka-
nonerna efter ofningarna. - Tillbaka från skjutöfningarna.

a
I I
r. 2 Uefa..

Paulolns porträtt.

Medor är en ovanligt klok och väluppfostrad hund -och en dag beslutar hans
husbonde att föreviga honom. Man skickar efter en framstående fotograf vid namn
Qollodion. .Denne blir mottagen med utsökt artighet och skall efter en lukullisk mål-
tid utfora sitt ansvarsfulla värf. Men middagen hade varit för riklig och vår fotograf
- somnar frånualltsammans. Medor, som är trött på att vänta, tager till schappen.
Husbondfolket satter efter rymmaren, men först efter otaliga äfventyr lyckas man taga
Ifast honom just dä han låter en amatörfotograf knäppa sig. Med utmärkt resultat.
Den stackars Collodionffår en obehaglig påminnelse om att ordstäfvet: "Lyckan kom-
giåergartniådan man sofver", ej alltid har giltighet och finner sig plötsligt praktiserad ut

a .

Icke endast traktens berömda. naturskönhet och denlilla absoluta monarkieii
Å.ou när.th 11ng uo-ijeaijsåiiiuåeap I.in opueoaeqo solopij u

f

w Bland bilderna i detta program torde "Fursteiidömet Monaco" tillv

Furoiondömet Monaco.

HEn praktfull bildserie medk utmärkta vyer från det lilla furstendömet, måhända
mest kandt for sin beryktade spelbank.

"Gaomokarn".

Gaslednmgen är bristfällig och hvar minut väntas reparatören. l hans ställe
har emellertd en "gatans- spjufver behagar komma. Hvilka följder, som därigenom
uppstå ar latt .att tanka sig och då reparatören senare anländer samt finner allt i den
vildaste oordning, får hans påpasslige medtäflare naturligtvis sitt ordentliga respass.

med sin-a 13,500 invånare samt sedan 968 ärftlig för ättlingar af huset Grinialdi, utan fastmera

den i Monte Carlo sedan 1856 befintliga spelbanken har ofta- blifvit omnämnd.
-iiifu lie eåujaqjjji sso soij qoo meaäoad taiga ti-ifjjiseprgii afton mot] Sys .resuii ueqequ-iiuijjn open; uep

cjcjti Jo; sjiioq oaqqnq 1ch -ijijqnd Bijiicjjjnj .login .ieäuiujjmseaoj suis eajjå eaouinu .reeeom-jiiaåoig

stor uppmärksamhet.
insoiiv imij .iiiåiijujjjfjso

Mannen med detta ovanliga namn är icke utrustad med den nervstyrka och
det mod, som ford-ras for att finna sig i det modärna lifvets förhållanden. Huru det
estaltar sig då nastan allt kan framkalla ångest och förtviflan visar sig här på ett
satt, som inte gärna hos någon kan förhindra ett godt skratt.

Information

Title:
Avesta Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Avesta
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain