#7564: Avesta Biografteater

Avesta Bio  I

 
 
  

Lördag IO Dec.

u. 8,30.

Ju"

fört

1611

e skildring ur lifvet lämna v

ipand

W Efter att hafva förevisat en gr
sande exteriör från det vackra Schweiz, göra ett besök hos indiska fakirer, fortsätta till den för sin

naturskönhet berömda staden Heidelberg ooh vidare till de hanförande Neapolitanska öarna. Senare

följa "Hafvets arbetare", "Dockan" och slutligen skratta alla hejdlöst åt Lehmans tokroligheter.

;

PROGRAM:

Den nya modern.

Gripande bild ur Håret.

Hvar finnes väl den, som i ungdomens lättsinne ej gjort något som hålst sned-
språng? Marie är åtminstone ej någon dylik mönstermånniska. Väl hafva ett flertal år
förflutit sedan han försyndade sig, men ett förtjusande litet flickebam sörjer för att ej
förseelsen skattar åt glömskan. Han har varit gift i tre år, men har aldrig förrådt det
allra minsta om åfventyret för frun - ja, man vet ju ej hvilka tankar gifta fruar hafva
om dylika affärer. Försiktighet skadar aldrig. Han hade emellertid anförtrott sitt
barn åt en bondhustru, som vårdade det mycket väl. En dag får Marie ett telegram
från johanna, bondhustrun, däri hon ber honom komma och se till sitt barn. Han
skyndar åstad men kvarglömmer telegrammet, hvilket kommer i händerna på frun, som
läser detsamma. Hon misstänker nu att mannen gått ut för att möta en ålskarinna
och smyger sig obemärkt efter honom. l en bondstuga påträffar Marie sin lilla dotter
och gläder sig att återse henne vid bästa hälsa, allt under det frun håller på att för-
småkta af svartsjuka. Så snart Marie kommit ut skyndar frun in i stugan för att
hämnas sin förmente rival, men öfverraskas af att där ej finna någon annan än barnet.
Bondhustrun kommeriin och på fruns enträgna böner berättar hon hela sammanhanget.
Mot all förväntan kysser frun barnet ömt och tager löfte af johanna, att hon skulle
förtiga upptäckten. Frun besöker sedermera den lilla dagligen och bevisar henne sin
tillgifvenhet på allehanda sätt. Då Marie ser sin hustru aflågsna sig så ofta från hem-
met börjar han ana oråd. Till följd af ett missöde med automobilen kommer hon en
afton ovanligt sent hem. Sedermera öfverraskar han henne då hon medelst ett bref
bestämmer möte med någon. Han tror henne vara otrogen, men behärskar sig. Då
hon påföljande dag begifver sig till mötet, följer han efter. Frun skyndar till ett värds-
hus, dår johanna väntar med barnet. e stänga in sig i ett rum. Mannen väntar
utanför. Han hör ett smekande och kyssande, som kommer hans blod att stelna.
Med laddad revolver rusar han in. Men raseriet förvandlas genast till blygsel, då han
får se sin fru inbegripen i ett lifligt samtal med sin lilla dotter. Han närmar sig men
frun visar honom bort. Han sjunker ångerfull ned på en stol. Rörd förlåter frun och
räcker fram barnet yttrande: "Det här skall blifva vår gemensamma egendom, jag vill
blifva en omsorgsfull moder för den llillalr,

   

Engaclinerbergen.

Underbart vackert panorama öfver Engadinerdalen och den romantiska byn
Ponti-esta, ofta besökt af resande från alla land. Hånförande kaskader och vattenfall
utefter Inn, en flod 5,500 fot öfver hafvet och jämnt flytande mellan höga berg samt
bortförande vatten från de stora glaciererna, hvaribiand Berninatoppen är den största
inom östra Schweiz. Vidare förekommer klättring öfver Berninapasset, 13,294 fot och
de talrika Spannorter-topparna. Vackra snö-, moln- och dimeffekter, djupa klyftor, gla-
cierer, talrika bergsryggar och berggångar gifva ett hänförande intryck af den trakt,
hvars klimat erhållit vitsordet: nio månader vinter och tre månader ruskigt.

Hos indiska fakir-er.

En intressant och roande framställning, skildrande märkliga företeelser på an-
tropologiens område.

HEIBELERG.

Naturskönt belägen stad i Baden. Afdelningar: Totalvy. - Ruiner af slottet
vid Heidelberg, 1764 ödelagdt af åskan. - Flöden Neckar vid månsken.

Neapuiitanska öarna.

Dessa hänförande naturbilder äro ett kinematografiskt mästerverk.

Haäveås arbetare.

Rik på nya moment är denna bild ej att förväxla med tidigare förevisade. Af-
delningar: Fiske med dragnät: Affården. - Till hals. - Näten göras i ordning. -
Näten kastas öfver bord. ä Näten uppdragas. - Fisken sorteras. - Småfisken kastas
åter i hafvet, där den uppsnappas af tusentals fiskmåsar. Olika slags storsjöfisk: Stor-
torsk. - Flundra. - jättemal. - En jätteflundra. - En ung haj. H Djåfvulsfisken.
(För första gången har det lyckats kincmatografera den s. k. blecksprutan.) H Fisken
tvättas och lagras i isbehållarna. - Ankomsten till hamnen. - Utskeppning.

"IJ 0 G K A H."

Högst intressant bild af Claredan i London. Det år icke något s. k. spån4
nande äfventyr ur .jorden rundt på 80 dagar.. och dock gifver just detta stycke motiv
till "Dockans" märkliga uppträdande. Med odeladt nöje kan "Dockan" ses af både
ung och gammal.

Lehman är ceremoniäs.

Man behöfver numera endast veta, att filmfabrikanternas bäste komiker Lehman
utför en roll för att vara säker om ett hjärtligt, välgörande Och godt skratt. Denna
bildseri utvisar i hvilka situationer Lehman kommer genom sin artighet.

l-Teatu.

ÅNIM 1910. 0. Dlloll ta.

Söndag ll Dec.
kl.  (humör-est.)
u. 3,30.

  
 
 

 
  

   

 
   

 

.respjjq eåueul op acw 6epouuoj euanå

e euaej

(IQ
ga:
"I
Q..
G
B
g:
ev-
el-
ä
:i
B
ga:
H
g:
g
E
CD
a-
CD
P!
:b
ä"
ce
I
j-l
o:
:r
g:
4
:ao
F!
en

"5
P1
G

in.
på
ä
H
5

ap qoo anton 1,311!!er 0.1

ra

1.19; moueä

I

de agåeaptk enar rn mo toequeåojeq ugs när; fjssrk olet] ejjnijs epueånaun :pjjplp :jag -cjequmsilmuxddn
el

srkaärjoafj [HA 6.tefjoqpames opumjooj .tango Suruljoeaao-J .nga Jose] mos 6ueq m

leapuuu Ja etui

Information

Title:
Avesta Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Avesta
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain