#7563: Avesta Biografteater

Anal. 1010. 0. Duell N.

Avesta Biograf-Teater.

 
    
 
   

FROGRAM:

Crippen-Dramat.

Flykten öfver Atlanten lamt hlktningen i Liverpool.

Med spänd uppmärksamhet har hela den civiliserade världen fölth dr Crippen
och hans väninna Ethel le Neve"s flykt för polisen. Med andlos spanning har man
skådat den olika kampen mellan Crippen och hans fiender, hvilka som sin .maktige
allierade hafva nutidens stora, ja kanske allra. största uppfinning, den trådlösa tele-
grafen. Det är allaredan ett öfvervunnet stadium att forbi-"ytaren var i sakerhet så
snart han satt sin fot på utvandrareångarens däck. Den trådlösa telegrafen staller sig
här i vägen. Osynlig och därför omöjlig att undgå star den ned ofverallt på alla
stora emigrantångare. "Ar dr Crippen ombord här?. I.Sig-nalementet angifves. 
lika hemlighetsiullt sändes bekräftande svar till-baka till forfoljarne. Med nutidsmanni-
skans känslighet märker den förföljde sina fiender i sjalfva den luft han inandas -
bokstafligt talat. Och nu begynner en kapplöpning-med Ilopp så spannande natt-ingen
kapplöpningsbana i världen kan uppvisa maken dartill.-Y1d målet står vedergallnmgen.

Hela världen har med spänd uppmärksamhet foljt detta drama ur verkligheten.
Det har nu lyckats att få .detta kinematograferat och torde det vara-af stort intresse
att äfven få följa detta världsomtalade Crippendrama i lefvande tillstånd pa den

hvita duken.

Lördag 3 Dec. Söndag 4 Dec.

 6 (barnförest.
ii. 8,30.

 
 
  

    

Kosackens upptäckt.

Drama från rylka sällskap-linnet i Petersburg-

Detta spännande drama handlar om furstinnan lpanoffsuhernlighet". Då furst-
innan får underrättelse om furstens hemkomst vänder hon sig i sin nod till Peter
Wassili. hvilken år henne trogen intill döden. Wassili tvingar sin dotter Arnuska att
deltaga och svära vid korset att bevara hemligheten, kosta hvad det vill, om an hennes
förlofvade, kosacken lvan, vill bryta sin förbindelse med henne;I Dramat-.som ar in-
-deladt i 20 storslagna afdelningar, är en verklig konstfilm sa val i utforande som

spännande handling.

Kanton och Hongkong..

Vi äro nu i tillfälle att visa en särdeles intressant stereoskopisk bild från
Kina, upptagande de två städer, som först öppnades för européerna och som till följd
däraf har ett europeiskt utseende.

Kanzau (på kinesiska Kvang-tschau-fii), hufvudstad i provinsen Kvangtung, är
en viktig industristad med 1,800,0000 invånare. Staden är så tätt befolkad, att de
fattigaste infödda bo på prå-mar i floden, ja, lefva och dö å densamma. Men bilden
visar tillika att öfverflöd och lyx äfven finnas i denna stad.

Hongkong ligger på ön Hongkong vid Kantonflodens utlopp och äges sedan

år 1842 af engelsmännen, hvilka benämna staden Victoria. Välståndet är allmänt och

A ne eaeui tuoåan emui-esuo Sanjo-narin

j nuts i neijgasoq men .rollo pfousstm Bgs rinner]

utgör staden med sin stora handel en station för samtliga europeiska, japanska och :i
amerikanska ångbåtslinier, hvilka förmedla samfårdseln vid den kinesiska kusten. On 4
är endast 79 kvm och ägde år 1900 en folkmängd af 253,514 invånare. På de asfalt- ä:
belagda gatorna .trängas européer, kineser, portugisiska mestitser, afrikaner, hinduer, i
perser, malajer och japaner. Man ser äfven de storslagna med dryga kostnader an- å
lagda järnvägarna. :-
in

0 O O . E.

fran Chamonix till Valorcme. -s

En underbart vacker bild, som oviilkorligen hör till de bästa hittills iörevisade.
Under en färd med den elektriska järnvägen upprullas inför våra ögon en serie taflor,
som utöfva ett mäktigt och imponerande intryck.

För att komma undan fotograferna.

.Ett niuntert skämt om handelsbiträdet Philebom, som vann högsta vinsten och
blef tralåasserad af stadens alla envisa fotografer.

Säkert uttala vi en allmän uppfattning, då- vi framhålla, att utmärkta biograf-

Kärleken är blind.

Kärlek och svartsjuka äro vanligen dårskapens bundsförvandter. Herr Browns
utseende äger en förvånande likhet med fästmannens till hans jungfru och denna om-
ständighet gifver anledning till lustiga förväxlingar. james förlofning med Maria,
tjänstflickan, beseglades med ring och kyss. På skämt iklåder Maria fästmannen hus-
bondens rock och sidenhatt. james är mycket road och kysser på skämt sin fästmö.
Denna lämnar rummet leende. Kyssandet bevittnas af fru Brown. Troende att fäst-
mannen var hennes make rycker hon våldsamt af honom hatten. Vid misstagets upp-
täckande skriker hon till och faller i vanmakt. Den förvånade james tager af sig
rocken och gör jätteansträngningar att väcka henne till lif. Hr Brown, som hört skri-
ket, rusar dit. Han griper tag i den olycklige james och sparkar ut honom. Fru
Brown kvicknar till, förklarar sammanhanget och går ut ur rummet. Hr Brown blir
så road däraf, att han omedvetet råkar taga på sig James rock. jungfrun inträder,
förväxlar husbonden och fästmannen samt börjar spela allehanda upptåg med honom.
Frun och fästmannen återvända i samma ögonblick för att bevittna kärlekskomeditn.
En kyss blir höjdpunkten i tilldragelsen. Familjfriden synes ånyo hotad, men för-
klaringar följa och alla skratta åt skämtet. Utan James vetskap låter hr Brown raka
af sig skägget för att sålunda undvika likheten. Den förre råkar emellertid äfven göra
detta. De mötas. Båda känna sig besvarade af hvarandra. De råka i handgemäng
och rulla omkring på golfvet. En polis skiljer dem. De förklara sig den ene efter
den andre och draga till sist den slutsatsen, att kärlekens blindhet vidlåder matmor
och jungfru lika väl som husbonde och drång.

nummer erhålla. sitt värde äfven genom sin längd. Allmänt torde numera vara kändt, att vi aldrig
sparat oss några bemödanden när det fniinits utsikter att kunna, om ock med ökade utgifter, an-
suoijoesox" uno uijiiinom-iiieiddtag66 6-iniaopliq nasaoj tiqu op ine fåniaeplaogj uop najjåje ptaaonoiuo ga

skaffa utförligaste, fullständigare framställningar än dem som vanligen förevisas.
eiiumj opueuånq .tidens noågn ia men 66neiiiiiieaåoad e .ioiniiinu 9, cisiipiig66

ännisfjddn vägarna ennop .ramo "ia iquH -uijg .iocjani

Information

Title:
Avesta Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Avesta
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain