#7562: Avesta Biografteater

Lördag 2G Nov.
kl. 8,30.

 

:ta Biograf-Teater.

Avelta 1910. O. Dldom tr.

 
 
 
 

      
  

PROGRAM:

Beatrice Cenci. [i

lBilden år hämtad från det bekanta historiska dramat med samma namn och
synnerligen omsorgsfullt framställd af ltaliens mest berömda konstnärer. Francesco
Qenci, Beatrices far, var en grym, utsväfvande man. Han var själf skuld till att hans
forsta fru dog och aktade i andra giftet Lucrezia Petroni. Beatrice faller offer för fa-
derns grymhet .och soker skydd hos en adelsman vid namn Ouerra. Dä denne hos
Francesco Cenci anhåller om Beatrices hand, får han tvärt nej. För att hindra Bea-
trice fran att traffa Guerra inspärrar fadern henne i borgen Recca Petrella. Då Lucrezia
Petroni och hennes dotter icke längre stå ut med att misshandlas af fadern, besluta
de sig for att afdagataga honom. Genom att hälla ett bedöfningsmedel i hans vin
gores han medvetslös, hvarpåft en i komplotten indragen tjänare mördar honom. Brottet
blir emellertid upptackt. Beatrice arresteras Och dömes som medbrottsling till döden
samt halshugges därefter på Angelsbron.

Söndag 27 Nov.
kl. 2 (barnförest.)
kl.. 3,30.

         

 

Drama i Mexikos urskogar.

Hela bilden är utförd i vackra naturliga färger.

En särdeles tilltalande framställning af Mexikos parkliknande skogar, visar oss

denna bild afven ett prof på mexikanarens häftiga lynne. Afdelningar: Hyddani
f skogen. - .lin skymf. - Skogens vackra ros. - Falken. - Kroghyddan. - En håmd-
plan. - Motet i urskogen. e Lyssnerskan. - En lyckad list. - Hjälplös i fiendens

våld. - En vän i rätta ö onblicket. - Blockhust b" - H
Räddad undan döden. g e rinner. Ombytta roller.

En resa i Ungern.

Bilder från Ungern hafva hittills varit ytterst fåtaliga. Därför ser man med
största intresse denna härliga bild, som visar oss Ungerns vackra natur, dess folk,
seder och bruk.

Exotisk idyll.

Hänförande naturmålning från Rio Panucos stränder i Mexiko.

l

Jakten i trollskogen.

Herr Treffnie är en Iskicklig" jägare. Ätföljd af sin trogne tjänare begifver
han sig en dag ut på fasanjakt. Efter mycket letande upptäcka de en fågel, hvilken
herr Treffnie påstår vara en fasan. Han skjuter nu några gånger, naturligtvis utan
resultat. Vid hvarje skott hoppar tjänaren till, ty han är mycket nervös. Plötsligt
står en man framför herr Treffnie och förbjuder honom att skjuta. Han fäster sig ej
därvid, men då han nu skall skjuta förvandlas bössan i hans hand till en gammal
kvast. Förfärade vilja de fly ur skogen, men de gå vilse och komma till ett slott,
där den förtrollade prinsen bor. Efter något motstånd från de vaktande tjänarna blifva
de insläppta samt inbjudna till en måltid hos prinsen, som själf försvinner. Nu följer
en humoristisk måltid, där allt, som de tänka äta, försvinner. Tjänaren upptäcker ett
par flaskor vin, men då han vill öppna en af dem, kommer en vattenstråle öfver de
båda olyckliga männen. Vattnet strömmar och snart är hela salen öfversvämmad.
Till råga på olyckan försvinner tjänarens stol, som ersättes af ett vattenfylldt badkar.
Af misstag sätter han sig i detta och under höga nödrop försvinna de båda hjältarna
i vattnet. Herr Treffnie slår sig hårdt i hufvudet, man hör ett doft fall och han vak-
nar bredvid sängen. YiGud vare lof!,, han hade bara drömt. Nu kommer tjänaren
in, men blir utkastad af sin herre. i

ttning af större geografiska kunskaper.

H."
C:
r
CD
Gå
f-i
j.-
Qi
CD
p-n
Gb
m
E"
O
p-a
r!-
Q:
H:
(4
CD
P1
CD
I
w
m
El-
m:
:3
I
:S
I-
m
E
CD
:I
Qi
cb .
CD
(IQ
=
QD
O:
nu
u-I
Vi
Bs-
:a
:o
(IQ
9
H
B
E;

-Jeuuoj Ksleeping), ene eäeliufe euumj roman .leijimiwa ene ao; Supå

Ungern, magyarernas kära land, rikt på historiska minnen, är att räkna till

Hyresuppiagaren.

Alldeles oberoende af huruvida hyresmånaden är inne, skall det otvifvelaktigt
intressera att veta hvilka vedermödor en hyresupptagare har att utstå. Denna bild
gifver en god inblick i dessa förhållanden.

Den excentriske sporismannen.

Caliiio har fått för sig att han skall idka sport. Han köper sig en cykel och
trampar åstad öfver småvägar och gängstigar. Ingenting hindrar hans framfart. Han
kommer emellertid i handgemäng med ett gåiigkors och därmed har han fått nog af
cykeläkning och deltagar nu i stället i en uthällighetslöpning till fots. Tack vare ett
finurligt knep blir han först och kommer till och med ett långt stycke före alla andra.
Trött på denna alit för gammalmodiga sport vill han likt så mången annan deltaga i
engelsk boxning. Hari ställer till ett häpnadsväckande tumult, men blir emellertid af-
gjord segervinnaie öfver hela den församlade menigheten. Han kan ej förblifva lik-
giltig för automobilsporten, som är så modärn och skapar af allehanda tingestar ett vid-
under till förflyttningsapparat. Denna börjar snart krångla. Medan ägaren kryper in
under ekipaget för att experimentera motorn, splittras vår sportsman sönder till oform-
liga spillror.

tressaiita landet mellan Donau och Karpaterua skall därför tvifvelsutan blifva en särdeles välkom-
Iuos Kiequ inom inopunjs :nu uojeiijenqneae [m pesiaupq epunjfioas .ng .manlig -Hpqeuut epuelxgamo

de europeiska stater, hvarom man i allmänhet äger allt för liten kännedom. Vår bild från det in-
riapnlojae .åuiupiq peaeåipeapaa ne peui qoipm i eisigiu meaåoidjeaåotq apoä :jag m

men nyhet för alla, hvilka icke äro i besi

no .LI-alm, ut" org ijeuis qoo exjoÄJ,

Information

Title:
Avesta Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Avesta
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain