#7561: Avesta Biografteater

W Programmets första nummer med dramatiskt spännande innehåll, är en ame-

rikansk bild utförd af den berömde upptinnaren Thomas Alva Edison. .Sällan filma dessa utmärkta

Lördag IS Nov.
kl. 6 (harnförest.)

n. 8,30.

tografiens vänner

ineina

till alla k

öra en inaning

Detta hör utg

film. väg till våra nordiska trakter.

att uppmärksamma denna ovanliga sevärdhet.

 

PROGRAM:

l elfte timman.

John P. Kendall, en ansedd medborgare i landet på andra sidan Atlanten har
en son, hvilken är raka motsatsen till sin samvetsgranne fader, en som i vänners lag
har lart att hfvets laster är dess krydda. Ej underligt att han därför, då fadern nekar
honom mera "pangar att fortsätta sitt lastbara lif, först vill taga dem på oärligt sätt
och sedan, nar han öfverraskas af fadern, hvilken förehåller honom det orätta i det
usla hf han tillåter sig, vill öfva våld mot den rättsinnade mannen. l sin rättmätiga
vrede jagar fadern sonen från hemmet. Fem år har förflutit. John P. Kendall är gu-
vnernor-i - H - - och har i denna egenskap att stadfästa de domar, som blifvit
faellda i hans stat. Han har nyss afslagit nådeansökan från en till döden dömd miss-
dadare, hvilken skall afrättas klockan 11 samma dag, då han mottager följande bref
fran fangelsedirektören: "Eders Excellens John P. Kendall. l den dödsdömdes kläder
har jag funnit papper, hvilka tyda på att han måste vara Eders Excellens son, James
E. Kendall. Afvaktande Edra värda befallningar. Holm, fängelsedirektör." Ett härdt
slag for den-arme fadern - icke kunde han döma sin son till döden? Efter en kort
sjalsstrid skrifver han äfven ut en benådning, men h innan den är afsänd förstör han
den, och7 afsänder i dess ställe följande meddelande: ,,Fängelsedirektör,Holm. Låt
lagen ha sin gang! John P. Kendall, guvernör." Förkrossad och tillintetgjotrd af-
vaktar John P. Kendall klockans gång mot elfvaslaget, hans sons dödstimma. l fanta-

-sien ser han sin döda maka, som beder för den förtappade sonen, och just då han är

färdig att utsträcka handen för att utskrifva en benådning, ser-han i syne rättvisans
vakterska, som fordrar att lagen skall ha sin gäng. Elfvaslaget klingar genom rummet
och den" arme mannen faller afsviniinad ner i sin stol. Från fängelsedirektören Holm
har anlandt. ett nyttI bref af följande innehåll: "Excellensen John P. Kendall. Min
forsta uppgift uvar oriktig, det är icke Eder son. Den dödsdömde har vid ett inbrott
tillägnat sig kläderna, hvari papperen blefvo funna. Holm, fängelsedirektör... Tjänste-
rnancnen, som mottager brefvet, söker förgäfves inkomma till guvernören. Hans dörr
ar last. En ung man, som kommit till byrån ett par minuter före det sista brefvets an-
komstI och presenterat sig såsom James E. Kendall, spränger beslutsamt dörren. Där-
inune i guvernorens arbetsrum utspelas nu den sista akten. Den afsvimmade guver-
noren kallas till medvetande och igenkänner i den hygglige unge mannen sin för-

tappade son, nu blifven en ångerfull och god medborgare, en värdig son till sin fram-
staende fader.

Härtiginnan Anna (af Masonien.

Masonien var liärtigdöme ända till 1526, då landet blef lagdt direkt under
polska kronan. Tiden för detta drama är slutet af 1400-talet, då härtig Stanislav styrde
landet. Markisen af Adria har kommit på besök vid Stanislavs hof. Snart utvecklar
sig en ömsesidig böjelse mellan markisen och Staiiislavs gemål, härtiginnan Anna. De
älskande mötas dels ute i parken, dels i liärtiginnans våning och deras hemliga lycka
synes ogrumlad. Emellertid är en af riddarne vid hofvet, grefve Semovitsky, äfven
förälskad i den sköna furstinnan. Han gör henne sin kur, men blir afvisad, och för
att hämnas spionerar han pä allt hvad hon företager sig. Han upptäcker snart för-
hållandet mellan härtiginnan och niarkisen, och en gång, när den sistnämnde efter en
serenad blir inkallad i härtiginnans rum, underrättar grefven härtigen, som öfverraskar
de älskande. Markisen utvisas efter en häftig scen. Skymfen kräfde upprättelse och
snart finna vi de båda rivalerna nere vid en romantisk strand, beredda att med vapen
i hand afgöra tvisten. Duellen begynner och snart faller niarkisen dödligt sårad till
marken. Nu kommer härtiginnan framrusande. Hon kastar sig öfver den älskade,
men när hon finner att hans lif flytt, ilar hon vidare bortåt stranden för att från en
klippa kasta sig i vågorna. Så blefvo de båda, som icke fingo äga hvarandra i lifvet,
förenade i döden.

Fäml på Bienzersjiin i Schweiz.

Utomordentligt vackra naturscenerier från Alpernas härliga land, helt visst en
för de flesta särdeles välkommen sevärdhet.

Gamla Italiens städer.

Intressant resebild från turisternas land: Perusia med omgifningar. - Marmor-
vattenfallet Cubbiv. - Festtåg genom staden m. m.

KAMRATER.

Synnerligen lyckligt komponerade och egenartade idyller: Babyn och kalkon-
hönan. s Katten och papegojan.

Motor-Cyklisten.

Vi hafva visat mången komisk bild, hvari de uppträdande ådagalagt ett sannt
dödsförakt,-men maken till .iiklotor-Cyklisten" har väl aldrig förekommit. Hans fram-
fart pä gator, torg, sten- och grushögar, gränsar till det otroliga. För all visad skick-
lighet att att vältra byggnadsställningar, kärror, lyktstolpar och allt hvad namn har,
får han till tack endast ett kok stryk.

En äkta mans list.

Kemisk seen af Lueien Bayer och Max Linder.

Herrskapet Follichon har råkat i gräl och en stormig scen gär af stapeln.
Utom sig af raseri beslutar sig frun att taga hämnd genom att skrifva till en af sina
beundrare att infinna sig hos henne, då hon nu ångrar sin föregående hårdhet och
likgiltighet. Emellertid kommer hr Follichon oförmodadt öfver nämnda biljett och en
diabolisk plan vaknar i hans hjärna. Han tager pennan och skrifver omedelbart ett
precis lika bref till en af sin frus uppvaktande kavaljerer och resultatet låter ej vänta
på sig. När de bägge kärlekskranka herrarna så mötas under omständigheter, som ej
kunna misstydas, flyga de genast i lufven på livarandra och den illistige maken be-
gagnar sig genast af situationen för att återtaga sin rättmätiga egendom.

     

Söndag 20 Nov.
6.
8,30.

kl.
kl.

   
 

5"
CD
EP-
CD
=
w
"5
in:
CD
m
ei-
å?
EF
I-lo
O
:i
CD
-å
4.
H0
W"
i
5
i:
å
Q:
-is
Q
CD
:3
S
i
CIO,
p-i
ga:
Qi
Q-lo
SJ
E
CD
år
CD
fi-
Ct-
.U
P1
O
"b
"C
:o
p-
QS
W
i
L .
I-io
=
:i
CD
"1
z
I?
:J
nu.
=
m
Ö
go
CD
=
:i
CD
:-
O
=
fl)
ft

-Bijäupamq .ioiijo qåijpltaoq åts uten Bullit-priqu ijia uo epilepntqae uios urop [jr-1 aioij .Iepjiq hämmas

training sjoiuigijs epejå aop pmzjq qoqiiujndod .ägs nappade; siuijoitj pga ciaoij sikospmo;

de; sueH

oval-Teater.

Ave-n 1910. 0. Didoln tr.

imo i .nu

.år

pun .iepuirl XBW ueqsraouinq opupij uep .wq platå Boi] fi

-uipf ne .io

Information

Title:
Avesta Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Avesta
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain