#7560: Avesta Biografteater

Avesta Biograf-Teater.

Avant: 1910. 0. Dida-l tr.

 
  
 

 

PROGRAM:

En moders seger.

Adele är sina föräldrars enda dotter, enda glädje, och deras sorg och förtry-
telse blir därför stor, när de komma under fund med att hon, i stället för att sköta
sin plats i modeaffären, besöker en ung man inom den förnäma världen, Robert de B.,
som vunnit hennes kärlek. Fadern jagar henne bort från hemmet, och i sin förtviflan
skyndar hon till Roberts hem, men denne har just en glad fäst för några vänner -
bl. a. Eleonore, en glad skådespelerska som anser sig ha speciell befogenhet i huset
- och vill ej mottaga den olyckliga flickan, som, försmående de pänningar han vill
gifva henne, med brustet hjärta aflägsnar sig medan hennes rival triumferar. Ett är
senare finna vi Robert och nägra hans vänner ute på en roddtur. De landa och för-
pläga sig under lust ocå gamman, då de plötsligt få se en trasig ung kvinna kasta
sig i vattnet. De skynda ned till stranden och rädda den olyckliga, som innan hon
tog det förtviflade steget lagt ett nägra månader gammalt barn på stranden. Robert
igenkänner nu i den räddade hans forna Adele och förstår att det lilla kvidande bar-
net är hennes - och hans. Kärleken till den älskliga flickan vaknar på nytt och
snart se vi honom hos hennes föräldrar, där en präst viger de båda unga och allt blir
till allas lycka. Till sist få vi bevittna när den unga frun vinner en moders seger
öfver Eleonore.

Lördag l2 Nav.
kl. 6 (barnförost)
ii. 3,30.

Söndag l3 Nov.
kl. 6.
kl. 8,30.

 
  
    

 

vansTiLLEt

l Ryssland sattes slutligen en gräns för fransmännens segrar. Läget var fruk-
tansvärdt. De mäste täga tillbaka, tillbaka genom ödelagda städer och byar, som de
passera under frammarschen. Ofverallt mötte ögat idel förstörelse. Uthungrade, för-
tviflade, modfällda släpade sig soldaterna likt skuggor .tillbaka mot gränsen. Kosacker-
na omsvärmade flyktingarna och öfverföllo dem, som inte orkade hålla sig tillsamman
med hufvudarmén. En liten trupp fransmän med en sårad trumslagare sträfvar mot
hembygden i fjärran. Trumhvirflarna förmå ej längre muntra upp. Munnen kan ej
sjunga längre. Själfva naturen kämpar mot de återtägande. En bitande köld kyler

sm

EA pBAI-I "JGIHlllllll-BJQXG UIHIIIOIIQJQJ 

ågoå de darrande gestalterna. En brygga synes, man fattar nytt mod och stormar öfver. 
0. gäng. Men ack, den brister. Hoptals människor uppslukas af Beresinas glupska vågor. Man CD
K .55 då g försöker komma öfver pä annat sätt. En polsk bonde kommer dem till hjälp. Af :F
N då o älta medlidande för de olyckliga träder han fram till befälhafvaren och meddelar, att han 4
E I mig, visste om ett vadställe, där de kunde komma öfver. Först misstrogen följer befäl- i...
g gås o hafvaren till sist rådet och fransmännen komma lyckligt till andra stranden. Bonden =
E Q 2.3 2 E fasttages emellertid af kosackerna. Med knutpiskslag försöka de tvinga honom att tala i,
= , gig-3,3 om, hvar fransmännen kommit öfver. Piskslagen hvina skoningslöst öfver hans rygg. l:
= = "gr-å = Han jagas ned i floden, men han kan ej förmås att förråda fransmännen. Han drages CIQ
I :- =13= å gång på gäng ned i floden, allt under det hårda slag sarga hans rygg. Dödsångest g
B 1 2 Ei E afsåaeglär sig i polackins ögon, men han förblifver orubblig. l Beresinas vågor ut-
Q m an as an sin sista suc . H,
:q n å 5 m å o:
"ä .. Fernerpassei l Tyrolen. g
N I ä i: å g Vår bild utvisar den vilda och romantiska trakten af Fernerpasset. Framför än
g äg- w än oss se vi klippor, från hvilka vattnet flyter ned itde fruktbara dalarna. "Vattnet samlar m
I- ; golf Q, sig i de af djupa skogar omgifna Blind- och Veisensjöarna. Genom fortrafflig virage w
.N = .gåååä blifver bilden synnerligen verkningsfull och bjuder åskådaren en anslående tafla. Af- = m
ä E ä .dåå delningar: Den hvita sjön. - Dimmiga sjön. - Bergsfloden. M Berg i Tyrolen. - :i år;
g. :ä .2 r" Betande boskap. z
N w: 53 2.33 . u n 4
ä g gååg- Herr Petter-kvist ar for vacker. ä. l:
a ä = 25:: v Herr Petterkvist är bjuden på bröllop. Han är så godt som på det klara med " å
q., , i 5 :1 U toiletten. l modeväg är honom ingenting frammande. Hela-.hans person ar idel ele- p
g I. ag gg gans och chic. Han träder utför trappan. Den forsta som moter och beundrar honom
"n :Q :2:0 ä C är portvaktsgumman. Damerna ute pä gatan bringas iir fattningen. En tjanstfhc-ka w
I :ägg öfvergifver sin tillbedjare, en soldat, och lämnar därtill lillen, som hon hade att skota s.
a = å 25,75 "i om, i hans händer för att rulla sig i stoftet infor herr Poetterkvist. Sa kommerl han da m
:I 203?- 5 ändtligen fram till ort och ställe. Nu måtte han val fa vara i fred.. Ack nej! Fru- .1
3 "i få: 3 arna råka i extas. Hvilken Don juan till karl! Petterkvist ser sig ingen annan lef- Eb
Q g Om :519 å vande råd än att begifva sig ut igen bums förföljd afN bruden, som öfvergifvit brud- I
"Q u 5 5 gummen och hela brölloipsföljet. l-lan mafangasn pa en ang. Damerna formligen slåss ä
& g: i; om honom sä att slutligen den forut sa hanforande Petterkvist slites iI stycken. Då g
:3 m i. :- ä den hulda kvinligheten ser huru striden afloper lugnar den sig. leu inträffar ett under- es-
ta ål". å, verk. Resterna af Petterkvist förena sig å nyo och inom kort ar han ater på benen få
nä"- 1era skön, mera tusande än nå onsin.
"å :å 1 g .5.

ölkuskens dröm.

Ett roande och intressant skämtnummer, som i hög grad torde tillvinna sig
den ärade publikens uppmärksamhet.

AMORS PIL-

Vacker, fängslande bild ur agovlrlden.

Apollo har nyss utfört sin första stora bragd, nedlagt den fruktade draken
Pyton, och i känslan laf sin kraft gör han sig lustig öfver Amors sma karlekspilar.
Att dessa äro farliga nog får han dock snart erfara. Amor skjuter och traffar hans
hjärta och en häftig kärlek vaknar hos honom till Daphne, flodguden Peneios skona
i i dotter. Daphne föredrager dock Dianas nöjen framför kärleken. Vid. Apollos forsok
till närmande flyr hon bort, och då hon förföljd till sist icke ser sig i stånd att und-
komma, förvandlar hon sig till ett lagerträd.

-Bujploaa-ju opnjauaois qao asuimmp, ssop ongqiu-es utjsoiiv Jeå .lungan-img ujlnjopaga mus pour

new anamma? P

.Buggin uäijiim sms från utmålon tiang gp uoaju uofguijjo; 1231419 ut; men: .leaijgå miaomäjesopgacj

uios 6åraipiioaginia innom :top mer uoijuuaj .Iopel

Ill-ll IPB

Jakten efter arhret.
Gammal historia i ny belysning.

En gammal dam har aflidit och till två af sina släktingar har hon testamen-
terat sin stora förmögenhet, men med förbehåll att de om en viss tid skola. vara gifta.
När testamentet blifvit öppnadt begifva de sig genast åstad för att skaffa sig hustrur.
Nu utspelas med kläm och humor en rad af komiska moment, det ena värre än det
andra. När de slutligen komma hem finna de att klockan redan är slagen och miss-
nöjda, som de nu blifva, fä de äfven ett kok stryk af sina tilltänkta fruar.

Information

Title:
Avesta Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Avesta
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain