#7559: Avesta Biografteater

Avesta Biograf-Teater.

Aven. 1910. 0. Dldou tv.

 
   
  

PROGRAM:

Endast en styfdotter.

Gripande drama ur en ung nickas lif.

En enkling bebor tillsammans med sin fjortonäriga dotter en landtlig stuga.

Den lilla vackra Anna sköter hushållet på ett förträffligt sätt, och lifvet går sin jämna

gäng. Så blir fadern kär i en af bygdens tärnor och gifter sig med henne.

Anna fattar från början misstro till styfmodern och efter en häftig scen lämnar flickan
hemmet. Hon får tjänst hos ett vänligt bondfolk i bygden, men gripes snart af häftig

themlängtan. En dag skrifver hon ett bref till fadern med bön att han mätte hämta
hem henne, men då fadern ej kan läsa skrifvet får hustrun läsa upp det för honom

- och den falska kvinnan läser därvid något helt annat än hvad som stär i brefvet

Längtan blir emellertid Anna för stark, så att hon insjuknar. Hon skrifver ett nytt

bref till fadern, men styfmodern sörjer för att det ej kommer adressaten tillhanda.

Slutligen för Annas husbondefolk den unga flickan till hemmet, och nu blir den hjärt-

lösa styfmodern afslöjad samt vederbörligen jagad ur huset, hvarefter lyckan åter ler

mot bonden och hans älskliga dotter. Afdelningar: När hjärtat är ungt. -- Den

objudne. - En liten landsflykting. - Farmarens tjänare. -- Olyckan att icke kunna

läsa. - Far! jag längtar att höra från Eder. - Hemvändandet. - Hon lär sin far

att läsa.

 

Söndag 6 Nov.
kl.  (harnförest.)
kl. 6,30 s. 8,30.

 
 
   

m
et-
gb:
j-r
-
=
Illa
:i
GQ
GD
P!
S
En

ituru järnvägar byggas i limerika.

lnstruktiv, Ilärorik, intressant och underhållande bild, en af de bästa som hit-
tills blifvit iörevisad å någon biograf.

J ta eftan nefjijenejueae

[ull-[l

I den eviga vårens land.

Klnamatograil i färger af Pathé Fràras.

l den exotiskt yppiga grönskan af väldiga träd och prunkande blommor skymta
några förskrämda hindar fram och i den genomskinliga sjön simma de heliga sköld-
paddorna under det näckrosor med blad så stora att man ledigt kan taga plats på
dem, och hvita lotusblommor sträcka sina kalkar upp öfver den spegelblanka ytan,
och som en värdig bakgrund till det hela se vi vulkanen Smeros höja sin eldsprutande
hjåssa högt öfver molnen..

aeujråue sunny unAJo .mq sjejd åjjuea

i ulouoätaep man [esåueam

0

eur uoäeu

C

"lillflilllllll ii [lill illllllil llillililllllllllilljllllll "Ill lillllllilillllliln.

Detsamma som för helt kort tid sedan nedstörtade jämte sin besättning ut-
görande fyra man, hvilka samtlige dödades.

.seåfifqeaoj u

För familjh-iden.

En bild med oerhördt muntrande poänger, som visar en man under toffeln.

En kinematograf.

Been af lax Linder.

l salongen sitter publiken andäktig och väntar på hvad som skall komma pä
kinematografduken. Föreställningen begynner med ett drama. En gift man öfver-
raskar sin hustru i armarna pä sin älskare. Ett stormigt uppträde följer. Revolver-
skott smälla och sedan en täckelsens slöja sänkt sig öfver den hög af lik som är re-
sultatet af det blodiga dramat, komma näsdukarna bland publiken i liflig rörelse och
intet öga är torrt i salongen. Nästa nummer är en uppvisning, som en clown gifver
i sin konst och hastigt skiftar sinnesstämnirgen bland äskådarna. Och hvem kan
hälla sig för skratt inför dessa roligheter. Men så slår stämningen om igen och
lämnar plats för det mest blodiga allvar. Se där ett hus, hvarest ett gräsligt drama
har utspelats och där ett fönster genom hvilket en förolyckad existens har störtat sig
ned. Se en automobil, som med sina 40 hk. är ute pä jakt. Och till sist framkallar
en på duken framställd storm med skyhöga vågor och båtar i sjönöd en smärtsam
känsla i maggropen på åskådarna. Tystnad. Publiken skyndar ut glad och nöjd öfver
att ändtligen åter känna fast mark under fötterna.

w Hvad som under den senaste tiden i väsentlig grad har bidragit till kinemato-

euuep. .toqu enuaeäujnnefjseaojsåeproj eaeqrqur sin sso .månne åiriupejue åtjneA M

graflens storartade framgång, är den med stor skicklighet utförda fotograferingen. De bilder, som
g mos äroprn, g .mänrnnejseagj eunean, eajrä ueåepues e syn: näjpneapou ct

nu åter-gifvas, förete en för alla. tydlig öfverlägsenhet och torde sålunda från teknisk synpunkt

-eaej Bistro; npyq op g ueAJg neseq angle; [m eneulddn EA

.kunne anses motsvara högt ställde fordringar.

Brudgum mot sin vilja.

Humoridtisk.

Att blifva brudgum mot sin vilja hör till de många förtretligheter för hvilka
de stackars. männen stundom kunna vara utsatta. Vår bild visar ett dylikt exempel,-
Som sannolikt mer än de flesta torde vara att hänföra till de sorglustigaste" företeelserE

Information

Title:
Avesta Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Avesta
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain