#7558: Avesta Biografteater

Avesta Biogral-Tealer.

Aven: 1910. 0. Dhlol: tr.

    
 
   
  

 

PVROGRAM:

Jeanne de Montresor.

jeanne, dotter till Grefve von Montresor, undergår i Ursulinerinnen-
klostret i Paris en mycket sträng uppfostran. En dag äro föräldrarna på be-
sök hos dottern och presentera för henne Grefve von Beauregard, som de
utsett till hennes make. Beauregard tillhör kardinal Richelieus garde. Den
unga flickan vågar ej motsätta sig föräldrarna. Hennes hjärta tillhör likväl
redan Grefve Des Essarts, konungens Åmusketör. Denne öfvertalar jeanne att fly
ur klostret Han anförtror henne åt en dam, som skall behålla henne hos sig
tills de kunna gifta sig. Då föräldrarna erhållit vetskap om dotterns flykt
begifva de sig tillsammans med Grefve Beauregard och åtföljda af kardinal
Richeleu till konungen för att framställa klagomål mot Grefve Des Essarts.
Denne senare är närvarande vid audiensen och beskylles för att hafva bort-
fört flickan. Konungen befaller Des Essarts att afstå från jeanne och tvingar
de båda adelsmännen att sluta fred. Skenbart åtlydes befallningen. Men i
hemlighet utmana de hvarandra på duell. De begifva sig till Pré-Auti-Clen
för att verkställa tvekampen, men tagas till fånga af kardinalens soldater, enär
den senare för att hämma duellraseriet i landet förbjudit tvekamp vid döds-
straff. Rivalerna föras inför kardinalen. Richeleu är i begrepp att fälla do-
men, då Jeanne kommer tillstådes åtföljd af sin fader, faller framför kardina-
lens fötter och utverkar att de blifva benådade. Då hon därefter skall af-
lågsna sig med sin fader för att åter inspärras i klostret, blifver Grefve von
Beauregard så rörd af hennes smärta, att han afstår från alla anspråk till för-
mån för Grefve Des Essarts.

Söndag 30 Okt.
kl. 6.
kl. 8,30.

Lördag 29 Okt.
kl. 6 (barnförest.
n. 3,30.

    

 
 

I-lo
:1-
O
:5
e!-
y-u
=
Gb
l:
e?-
CD
=
w
m
c-f-
O:
y-.i
H
G
w
ef-
:9:
Q-
CD
F

r enar 1911831191 väganqu qoo

Klyftorna vid Flucle i Syd-Frankrike.

Vilda natur-scenarier.

Aude år en af södra Frankrikes floder, som upprinner norr om passet
Col de la Perche i Pyrenéerna och utfaller i Medelhafvet. Den 208 kilometer
långa floden flyter fram mellan söndervittrade, vilda klippstrånder, som stupa
brant ned mot den forsande strömmen. Längs floden har byggts en jårn-
våg, som passerar otaliga tunnlar och schakt.l

älfva bilderna förstoras och sålunda nästan full-

Si

Rhenfloöens vattenfall viö Schafthausen.

Säsongens absolut vackraste naturbild, tagen med stor konstnärlighet
af en bland kinematografiens förnämsta fotografer, Maurvall.

Brighton Aquarium.

Världens förnämsta akvarium.

Vi se här en del intressanta bilder ur lifvet under vattenytan. Olika
slags fiskar, ända från sjökronan och kräftdjuren till våra mera vanliga fisk-
arter. Fiskars, fåglars, reptilers och sälars matande i världens förnämsta akva-
rium. Alla bilder äro af stort intresse.

"amnheter skulle samtidigt med

Nalle roar sig.x

En vacker och muntrande bild som säkerligen skall i hög grad fäng-
sla publikens uppmärksamhet. i i

W Våra bilder erhålla den högsta förstoring. För-sliten eller på något sätt skadad
0.]

film kan på grund häraf icke hos oss finna användning, emedan å filmen befintliga äfven mindre

Svår attl kugge..

u En klnematogratisk framställning utförd at den berömde amerikanske
mastaren Edison,

aeqäjjprj senaepjjq ulo elina; i Joanna-Jeaåorq .Inn :jan 6ernopulo epucaijonns dop sso wlng najnq 6fjuem

-essrjqn-ie natt-95019 qoo moij sqepunjcjn mjoseq nu ejjejjm i armen mos äreuosaeä M

Aearnjmpenr elsmgnao; op noså-gjaepun om sesu-u um] opueesJe aoågn

ständigt. beröfva oss möjligheten att fortsätta vår verksamhet.

sprickor och

Miiller på besök.

Öeinotståndligt skrattretande bild, som visar allas vår bekante, rolng
Lehman pa kalas i sällskap med pappa och mamma.

Information

Title:
Avesta Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Avesta
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain