#7557: Avesta Biografteater

Ave-ta 1910. 0. Didou tr.

i Avesta Biograf-Teater.

       
 

       
 
 
 

PROGRAM:

Alelskap förpliklar.

Drama från franska revolutionens dagar.

Revolutionens flammor härja i det olyckliga Frankrike. Väldets skräckrege-
mente har efterträdt den lagbundna ordningen, konungens makt är upphäfd och blott
nägra fä våga ännu visa trohet för monarken. Markis Fierlys har emellertid förblifvit
sin konung trogen och samlar en skara unge män omkring sig för att med dem
kämpa för konungens sak. På en äng utanför sitt slott tilldelar han dem det kung-
liga märket, hvarefter de modigt gå till sitt värf. Det finnes emellertid i skaran en
förrädare, som meddelar revolutionskommittén att markisen gripit till vapen. En ung
officer får nu kommitténs order att till general Hoche öfverbringa häktningsordern
mot markis Fierlys. På vägen råkar officeren ut för ett bakhåll och blifver sårad i
armen. När han kommer till markisens slott är han så försvagad af blodförlust att
han sjunker ned på slottstrappan. Markisens fru och dotter hjälpa honom efter någon
tvekan in i gåstrummet, förbinda och bereda honom hvila. Plötsligt får han se familj-
vapnet öfver sängen. Han reser sig och vill gå men blir hållen tillbaka. Han räcker
då arresteringsordern till markisinnan, som med förfäran läser innehållet. Efter en
fruktansvärd kamp med sig själf bjuder hon dock officeren att stanna. Det dröjer ej
många dagar innan den särade, tack vare dotterns vård åter är frisk. Tiden har dock

- varit tillräcklig för att väcka ömsesidig kärlek hos dem bägge och afskedet är gripande.
Han mäste ju gå för att föra lzmnes fader till döden . . . Officeren har emellertid
öfverbringat ordern till general Hoche. En del fångar föras fram och i en af dessa
igenkänner han markisen. Denne jämte de andra fångarna föras till ett fängelse och
här besökes markisen af sin olyckliga fru och dotter. Officeren känner att han måste
rädda den älskades far, och han lyckas bereda denne ett tillfälle till flykt, men Fierlys
svarar stolt: "Hällre döden än att en officer skulle svika sin äraln Följande morgon
faller ädlingen för revolutionärernas kulor.

Söndag 23 Okt.
kl. 6.
ltl. 8,30.

Lördag 22 Okt.I
kl. 6
kl. 8,30.

A
D"
N
-1
=
.9.
Q
-l
(I
m
f."
v

    

ia :GS-wa

råga njs i fine epuuajoaäeq cisojsäuiuoils 6mar; seåunls umej epuepolå uep pp 64auaeuoiqdnae -ij -s
-Saeq epuea

.IP Bl]

Expresiöent Reosevelts Stockholmsbesök.

Högst intresanta och vällyekade bilder.

Expresident Roose-velt, Europas gäst, har under den 7 och 8 Maj gästat vår
hufvudstad och ront det hjärtllgaste mottagande. Våra bilder visa ankomsten till Cen-
tralstationen, besöket å Biologiska muséet, studentuppvaktningen utanför amerikanska

Etnas utbrott.

En hemsk verklighetblld.

a En fotografisk bragd, som söker sin like är kinematograferingen af Etnas ut-
brott a förevarande bild. Likt en strid ström framväller lavan från berget, då och då
kastas 4:väldiga klippblock ur kraterns mynning. lntet lefvande väsen synes så långt
ogat ranar.. Endast en man har vågat sig fram mot kratern och lavaströmmen och det
ar var djärfve fotograf. lntet skådespel eller drama kan jämföras med denna hemskt
storslagna bild. I

lllelllul nl luslllsslllul l Slut.

Intressanta bilder från skånska landsbygden.

Högst intressanta momentbilder och karaktäristiska skildringar från den skån-
ska landsbygden. med sina präktiga landtgårdar, de bördiga åkrarna. och de välfödda
kreaturen, allt .vittnandc om en mycket högt uppdrifveu kultur. Här kanske på detta
område har kinematograferna sin största betydelse att visa oss ett välskött landtbruk
nagot som för en hvar är både till nytta och nöje.

oo

franska revolutionen att uppvisa en mängd handelser, där personligt mod och själfuppoffring fram-
-1suij anse stram-.ns no i; tonigqu qoo uuinua ersaoqs sudoaug

Clownen meö Sina öresseraöe hunöar.

Stor-md drassyrblld.

n En vacker och tilltalande uppvisning. Rent af rörande är det att se huru ly-
digt och hangifvet alla de små hundarna utföra sina konststycken. Alla måste för-

w Mera än någon annan period i den mänskliga utveckling-ens historia har den
bästa glans. Ile omtyckta bilder af detta sla ", som förut blifvit exponerade, finna i

-uadspje che ques mos uoiigu sunny cjseddenij epaocj .Ieuuua eBuigui mot pumg M

op .reue nemoaqau ullujsuusuj op 6-J,equuaspjea sueaufjnu uuuop emailseq [o ouuml pJO

detta program en värdefull och helt visst äfven välkommen tillökning.

V.E våna sig öfver denna bild.
w .
m R kl b"
g e am araren.
c
:E :Ont-kl
I4--2 En ovanligt lyckad skämtbild, som ovilkorligen hos publiken främlockal" ett

godt skratt.

Stina får plats.

I Humanities-:ligt :kräfta-enade,
htt- synnerligen dräpligt "lust-spel", som på ett förträffligt sätt skildrar en
hemsyster i s".n pry-dno,

Information

Title:
Avesta Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Avesta
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain