#7556: Avesta Biografteater

Av 

Onsdag [9 Okt.

 

m Biograf-Teater.

Avesta 1910. O. Dldom u,

 

 

PROGRAM:

Pressens makt. iTWSdilfl2-00ki-

kl, 8,30, Bill Mawson var borgmästare i en liten stad i vestern och han brukade ofta kl. 8,30-

väld för att befrämja egna intressen. Han hade en fiende i "The Trumpet", en lokal-
tidning, men lyckades drifva redaktören för denna ut ur staden. Då han lutar sig mot
disken i stadens enda hotell och lyssnar pä sina Smickrares beröm, anländer plötsligt
John Marsden, den nye redaktören, och Mavvson försöker genast stifta bekantskap med
denne och låter honom förstå, att om han vill vara hans redskap, så skulle han blifva
rikligt belönad därför. Marsden vägrar och gör i stället sin plikt i det han i sin tid-
ning talar om den bestickning och korruption, som var rådande i staden. Borgmästa-
ren blifver ursinnig och bildar en sammansvärjning för att drifva redaktören ur staden
eller också lyncha honom. Borgmästarens brorsdotter Nettie får höra talas om kom-
plotten, och då hon står i tacksamhetsskuld till Marsden för att denne har skyddat
henne mot några skurkars förolämpningar, smyger hon sig till redaktörens kontor för
att varna och uppmana honom att sätta sig i säkerhet. Marsden nekar att fly och
Nettie rider till polisens hufvudkvarter för att skaffa hjälp. Under tiden beväpnar
Marsden sig med en revolver och begifver sig till sitt arbete som vanligt. Han hör
fotsteg och tittar upp. Framför honom stå flere maskerade mån, hvilka befalla honom
att följa dem. Marsden tager då fram revolvern och hotar att skjuta den som vågar
närma sig. De rusa fram och öfvermanna honom, men han lyckas först rycka masken
från en af männen och igenkänner då Bill Mavvson. Marsden bindes nu och släpas
bort till utkanterna af staden, där ett träd och ett rep upplyser honom om hvad som
skall inträffa, om han icke upphör med sina anfall i pressen. Följande fråga ställes
till honom: hans tystnad eller hans lif? Han vägrar och repet lägges omkring hans
hals. just som repet kastas öfver en trädgren rusar Nettie fram åtföljd af en polis-
trupp. Nettie hoppar af hästen och skyndar sig att befria Marsden, som omfamnar
den flicka, som kommit lagom för att befria den besegrade mannen från Bill Mavi-son,
hvilken nu utstäcker handen samt lofvar bot och bättring.

   

såtjnrgn "pt unugsnijg

Wii 1A M

Danska Rivieran. =
Förtjusande vackra naturseenerier. :-
Nordostsjällands kust. - Spårvagnstur på strandvägen ut till Klampenborg. m
" I - Hidirö. A Drottningens af England och änkekejsarinnans af Ryssland villor. -- i..
Med ångare längs kusten af Klampenborg. s Badanstalten. H Det bekanta Skods-
borgs sanatorium. s Passagerarna stiga i land. - Kronborg och Helsingör. - Ma-
rienlyst med omgifningar. H Badlifvet vid Hornbak.
il

Cyklister i belgiska armén.

Intressanta bilder från deras utbildning ute och hemma.

Velocipeden har som bekant upptagits i den modärna krigföringen som för-
medlare af rapporter, snabb patrulleringstjänst och mera dylikt. Inom nästan alla ar-
méer uppöfvas också i våra dagar en särskild velocipepafdelning, som genom mång-
sidig träning utvecklas till duglighet och nytta för hela bären. l belgiska armén har
man drifvit träningen särdeles långt och vi se huru cyklisterna med cyklarna på ryg-
gen måste gå fram på den mest svårbeskaffade terräng, mellan stock och sten, genom
moras o. s. v. Naturligtvis blir det åtskilliga kullerbyttor, men dessa tagas med godt
humör. Hemma på kaserngården utföres till sist vacker figuråkning af ett hundratal

V Kärlek och pliki.

Den ståtlige kosacken Nicolowitz har. tack vare sitt utseende, avancerat till
officer. Af sin öfverste blifver han anförtrodd att föra regementets aflöning till Tomsk.
Nicolowitz mottager med glädje uppdraget, i synnerhet som han samtidigt får tillfälle
att besöka sin käresta, storbonden Kassawitzkys vackra dotter Wanda. Kassan-itzky
har, sedan Nicolowitz avancerat, blifvit afvogt stämd mot hans giftermål med Wanda.
Nicolowitz, som märker afvogheten, och har kännedom om Kassawitzkys passion
för spel, deltager i det hos Kassawitzky pågående spelet med det resultat att han för-
lorar allt hvad han äger samt till slut äfven regementskassan. Förtviflad lämnar Ni-
colovvitz sin kärestas hem. Alla hans framtidsplaner äro pä en gång omintetgjorda.
Vanära eller döden äro de enda utsikter, som stå honom till buds. Wanda har från
en trappa åsett spelets gång samt uppdagat att det varit falskt. Hon har äfven funnit
något annat, nämligen att Kassawitzky är en skurk samt alls icke hennes fader. Dä
hon därför nu märker det falska spelet drager hon icke i betänkande att, sedan män-
nen somnat, intränga i deras rum och tillägna sig regementskassan. Med revolvern
i hand tvingar hon den af bullret vaknade Kassawitzky till tystnad. Väl utom hus
ilar den tappra Wanda till hennes och Nicolowitz gamla mötesplats vid skogsklippan.
En aning säger henne att där måste han vara. inom kort hör Wanda skott aflossas
efter sig. Det är de innestängda männen, som nu utkomna förfölja och söka nedskjuta
henne. Nicolowitz hör skotten och ilar Wanda till mötes, hvilken snart ser sig räddad.
Då Nicolowitz får veta att pänningarna beröfvats honom medelst falskt spel, mottager
han dem med glädje och slutande Wanda i sin famn lofvar han heligt att i framtiden
undvika allt spel.

N"
E
:a
-O
:-
CD
"1
=
rd
CD
:-
:S
5
F
m
E
B
c
C;
57
Q?
nu
i
El-
0
5
4
:Ja
"1
EF
i."
Q-
ID
Så
p-u
p-r
P1
å?
-e
O;
"1
=
QS:
.i
I-e ,
i
m
F4-
Så
:It
=
i
5
O
u-
...i-
1.9
Fp
fb
"1

Briljant Extra-Nummer

arnäujnllmsaagol eJ-jxo annan pant .än-nä annop vilsna.

i

Den modärna sporten.

Kemisk.

Nutidens modärnaste sport är rullskridskoåkningen. Det är då icke så under-
ligt att vår vän Lehman försöker sig på denna sport. På gatan tilltalar han en ung
dam, som just är på väg till rullskridskobanan. Han måste naturligtvis följa henne
fast han hyser ett stort misstroende för denna sport. Han vågar likväl försöket, men
hvilka rysliga erfarenheter möter honom icke här. Snart rullar en annan herre bort
med hans dam, men detta är dock icke det värsta.

Å:
N-J
v-i
Gb
r-i
H
Ci
i-Ii
c.
F:
Fifi-i
O
Q
CD
-i-i
S:
CS
se
O
GD
P
Q;
G
i;
M
TD

.je .wånjujjgjsnran nu 12.19.3an .Ionnnnucjnjs small 6uraatioad Manutan ina spansk w: ajjnljjm t- npnnj
.IaAthq [infann-range apan; nap nam npntqaa :nu .mn enrnwsuap [man e

apnagjsnlnaj ngJakten efter apan.

Hela salongen skrattar åt tokeriet.

Bland alla kinematografbilder af rolige Lehman intager denna bild främsta
rummet på grund af den ohäjdade skrattlust som bemäktigar sig åskådaren.

Information

Title:
Avesta Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Avesta
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain