#7554: Avesta Biografteater

Lördag 8 Okt.
kl. 6 (barnförest.)
kr. 8,30.

Lördagen cl. 8 Okt. kl. 9,45 e. m. anordnas

EN TREFLIG BOSTON-AFTON

 

  

si
Is
:Ö
Q
Lu
N
N
N
å"
N,

l II)  Ic).

:Viqvjf lå: ÄIIGTTIO N V

W
.J

  
 

, ärfde han en större förmögenhet, som han på några år förslösade.

"redan bär dem på sig, tänkte john, och han beslöt att vänta tills nästa dag.

med naturligtvis äfven vanliga danser.

PROGRAM:

Brtisselutställningens brand.

Denna i sitt slag tämligen enastående olyckshändelse tilldrog sig hela världens
uppmärksamhet. Konstprodukter, som voro oersättliga, blefvo här de girigt slukande
lågor-nas rof och många ägare till värdefulla utställningsföremäl blefvo genom branden
helt och hållet ruinerade. Skadan uppskattades till femhundra millioner francs.

Operettsångerskan Daisy Mortons diamanter.

Af sina föräldrar
Han äger numera
ej ett enda öre, men pängar vill han och mäste han hafva, hvar han än skall anskaffa
dem. Han beslutar sig för att besöka sin rika farbror och på detta sätt erhålla något
till sitt förfogande. Farbrodern har aldrig varit vidare välvilligt stämd mot den slös-
aktige brorsonen och mottager honom äfven nu ytterst kyligt. john framställer saken
såsom ytterst kritisk, men farbrodern svarar: uNej min gosse, arbeta, tag dig nagot
nyttigt för och förtjäna själf dina pängar, ty dä har du rättighet att fritt disponera dem
efter ditt behag, men tro icke att jag vill bekosta dina utsväfningarh, l handen höll
farbrodern ett smycke, som han ämnade förära den berömda operettsangerskan fröken
Daisy Morton. Han var oförsiktig nog att låta john veta detta. IrLät mig få låna det
ett par dagar, sade john, så skall jag försöka skaffa pängarlv "Nej tack min gosse",
svarade farbrodern, I.finge du det, säg jag det visst aldrig mer igzn!H Dä han vände
sig om för att gömma smycket rusade john på honom för att rycka till sig detsamma,
men farbrodern, som observerade hans afsikt, visade honom på dörren. Diamanter-na
spökade ständigt i johns hjärna. HOm han blott kunde fä tag i dem så vore han
bärgad", tänkte han. john får en idé. Kanske det kan lyckas honom att ställa sig
väl med sångerskan. john beslutar sig för att gå på varietén samma afton. Måhända
kunde han äga goda chancer genom sitt släktskap med bankir Baxter. Mycket riktigt
ser john farbrodern gå in i sångerskans rum och antager att gäfvan nu skall framlämnas.
Han följer efter för att vara säker, ty det vore fatalt att fria till sångerskan om hon
icke ägde diamanterna. Han kan icke finna dem, men det kunde ju hända att hon
Medelst
ett rep, som han fästadt i taket, firar john sig ned till sångerskans våning. Han gär
in i hennes våning och undersöker hastigt alla hennes gömmor, men kan ej finna
smycket. Han hör nu sångerskan komma och gömmer sig i hast bakom ett draperi.
Hon kommer in och upptäcker genast den mystiske personen. Tro: nde att han var
en tjuf bibehöll hon likväl själfbehårskningen och gick lugnt bort till telefonen samt
ringde upp den bekante detektiven Sherlock Holmes. john, som kände telefonnumret,
insåg nu faran och rusade fram samt slog telefontratten ur sångerskans hand. Hon
föll afsvimmad ned i en soffa och john försvann hastigt därifrån på sitt rep. Den be-
römde detektiven hade dock hunnit uppfatta hennes skrik i telefonen och skyndade
till hjälp. En blick i rummet sade honom genast situationen och blixtsnabbt klättrade
han uppför repet, som john emellertid lyckades afskära. Detektiven kom dock upp
på taket och här började en vild jakt efter skälmen, som ändtligen infångades och
öfverantvardades åt rättvisan. Och sådan blef afslutningen på ett äfventyrligt lif.

john Baxter har ännu aldrig företagit sig något nyttigt.

Automobilfäi-d på lif och död.

Gripaade drama i 20 afdelningar.

Herr Hemix B. Walkers första kärleksförbindelse. -- Herr cch fru Parsson
meddelar förlofningen mellan sin dotter Mignon och herr B. Walker. e Herr Hemix
besöker sin förra fästmö och omtalar förl henne sin förestående förlofning. e Förlof-
ningen. - Fröken Mignons förtjusning som nyförlofvad. e De nyförlofvades utflykt
i automobil. e De ungas lyzka. - Herr Walkers förra fästmö förföljer dem i droska.
- Svartsjuka. w Herr Walker sänder tillbaka sin forna fästmös bref och minnen..
- Hans forna fästmö hämnas. -- Herr Walker besöker sin forna fästmö på grund af
ett bref, som hon tillskrifvit honom. - Upptäckten af hennes fruktansvärda plan. e-
Automobilfärd på lif och död. e Paketen, som afsändts af herr Walkers forna fästmö
till hans nuvarande, fröken Mignon. -- Spännande färd. - Automobilen gar sönder.
- Färden fortsättes öfver stock och sten. e En kritisk situation. f Räddad i sista
Ögonblicket.

I de blå dimman-nas land.

Bretagne är rikt på naturskönheter. Dess kusterföreto många underbara vyer.
När blicken far ut öfver hafvet, som i fjärran ändlöst försvinner och tyckes blanda sig
med himlen till ett, utan öfvergång, känner man sinnet fyllas af naturens mäktiga
skönhet. En solnedgång vid dessa stränder lämnar ett oförgätligt minne. Det prakt-
fulla färgskådespel, som då framträder å horisonten, har ännu aldrig af den störste
konstnär kunnat ätergifvas med pensel, ehuru den grafiska färgtoningen i vara dagar
uppnått en hög ståndpunkt. På den spegelblanka vattenytan eller ock på brusande
vågor framglidande små båtar förhöja naturens storartade effekt.

Dehli, en muhammedansk slazl.

På de trånga gatorna med sina tegelhus, som ligga på branta kullar, få vi se
de glada yttringarna aflen stor muhammedansk fäst. Vi blifva äfven vittne till nagra
underliga religionsbruk.

Ett krampanfall.

En synnerligen komisk bildserie, som säkert afvinner publiken ett gcdt skratt.

jungfrun för hel-rn och beliänlen för frun.

Kemisk een af Max Linder.

Herrn är svag för jungfrun och frun för betjänten. Och de två draga fördel
af situationen för att låta herrskapet utföra sitt arbete medan de själfva hvila sig. De
drifva sin djärfhet ända därhän, att de presentera sig för nägra af sitt herrskaps vän-
ner, hos hvilka de ställa till en våldsam skandal under det de antaga namnen baron
och baronessan Copurchick, härstammande från Montmartre, den åldrige familjen.
Herrn och frun få slutligen sina ögon öppna för missförhållandena, försona sig med
hvarandra och jaga bort de två bedragarne.

- Söndag 9 Okt.
kl. 6.
kl. 8,30.

 

.j 11.10 nuaajuaåojq tiäjijjuljaopun

smart)

id :tums uwafioad tzsgjopaigk yi:

Äl.

quupgs

us

.J fil

fr

suntuo

-rjgjqnd .nu in]

Avesta 1910. 0. Didonl tr.

-näupjaq IA

ta mmm] pimj nam

Britain

få

rjsug uoriul

I
9

)
9

ap paul ppoaajunttI

sso tzjjtgjs izjoijs ik att: .n

liitLUlll

C

31min

1
9

110151: såupujjs i opjgajjjtt mo arisjflamio .lauosaad -1

fjaijjrkij fjasånggaj potsddn uiouaäragH

ojjöijlm taltåuaddn oroa .Ianiajdaqrs tina 11-12 atjsljddn amfmsagjjfjofjiq .nga mmm .am

Y

Information

Title:
Avesta Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Avesta
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain