#7552: Avesta Biografteater

h

iogral-Teater.

Aven: 1910. 0. Dlilou tr.

 Lördagen den 11 sept. kl. 6 e. m. (bantaren) & kl. 8,80 e. m.
Söndagen den 18 September kl. 6 e. m. & kl. 8,30 e. m.

BBBBBBBBEBBBEEBBBEIBIBFBEBBEBBEEBBBEEBEEBEEE

. Löjtnant Bose

eller

Röfvarne på Fingais Kreek.

Löjtnant Rose deltager tillsammans med en del andra marinoffi4
cerare i en bal, som afhälles på en stor engelsk kryssare. Under aftonens
lopp förälskar han sig i den amerikanska millionärsdottern Sadie Lec.
Han friar till henne, men hon gifver honom intet afgörande svar. Emel-
lertid är balen slut och Sadie Lec lämnar skeppet tillsammans med sin
far, hvarefter de bestiga den väntande vagnen, som skall föra dem till -
deras bostad Olyckligtvis är den väg de skola köra mycket Öde -och de
blifva därför ett lätt byte för några professionella pänningutpressarc, som
hafva lagt sig i bakhäll för dem. Bofvarna infånga Sadie och föra henne
med sig. Fadern däremot fär obehindradt Iof att fortsätta till sitt hem.
Dottern behälles som gisslan för den lösepänning de vilja afpressa den
amerikanske millionären. Från den engelska kryssaren har man emeller-
tid med hjälp af den elektriska strälkastaren iakttagit hela öfverfallet. Dä
löjtnant Rose får veta att hans älskade är i fara bemannar han snart en
båt, som han sänder till hennes hjälp. Han finner också röfvarna, men
hlifver själf tagen till fånga samt bunden till händer och fötter förd till
samma klipphäla som Sadie Lec. Lösesumman för Sadie har ankommit
och då pänningarna väcka röfvarnas alla blidare känslor sättes den unga
flickan i frihet, men öfverfalles strax därefter af en bland skurkarna på
ett mycket rått sätt. Löjtnant Rose, som har lyckats befria sig från sina
band, nedskjuter banditen med sin revolver. Röfvarna vilja nu utkräfva
hämnd och xde störta sig alla öfver löjtnanten. Sadie-.lyckas däremot
undkomma. Ater har straikastaren varit i verksamhet. Ofverfallet upp-
täckes och en expedition utsändes för att komma löjtnanten till hjälp,
hvilket lyckas i sista ögonblicket. Löjtnant Rose har blifvit-inspärrad i
en gammal skuta, som är nära att sjunka, och först när han har upp-
gifvit allt hopp fär han syn på den räddande båten. Den unga flickan
aterfinnes och de fira nu sin räddning och förlofning på samma gäng.
Röfvarna hafva för att rädda lifvet gått ombord på en liten båt. Men
det engelska krigsskeppet sänder öfver dem ett rägn af kulor. Deras
båt blifver till sist skjuten i sank och förbrytarna erhålla på detta sätt f
ett välförtjänt straff. f

Äfventyr i Amerikas urskogar-

Spännande händelse från de första hvit: inne-
byggarnes invandring till Amerika.

Tiden för de hvitas första invandring till Amerika har en mängd
spännande äfventyr att uppvisa. Sammanstötningarna mellan de hvita-
och rödskinnen voro särdeles vanliga och redan i indianernas blod läg
fröet till hatet mot inkräktarna, som indianerna ansågo göra intrång pa
deras fria lif och jaktomräden. Ofta fingo de hvita bitabi gräset för in-
dianernas slughet och djärfhet, men en och annan gång hände likväl att
de hvita lyckades tillvinna sig indianernas trohet och kärlek. Lika vild-
sinta som rödskinnen voro mot sina fiender, lika trofasta och uppoffrande
voro de mot sina bundsförvandter. Vi få här tillfälle att iakttaga huru
en misshandlad indianflicka med fara för sitt eget lif räddar och åter-
lämnar en ur de hvitas läger bortröfvad flicka, och detta till tack för att
de hvita en gäng förut uptprädt till hennes försvar. Träfad af ett skott
ur de vredgade indianernas gevär får hon med döden sota för sitt tilltag.
Men hon dör lycklig öfver att hafva visat de ädelmodiga sin ätertjänst.

Timmerflottning i älperna.

I PyeMnLlon.

Iytologisk seen af Daniel Riche. e Koiorernd konstillm.

Enligt sägnen har Pygmalion, Cyperns ryktbare bildhuggare, för
att helt kunna ägna sig åt sin konst, aflagt ett heligt löfte att lefva idet
strängaste celibat. För att hämnas låter då Venus honom besinningslöst
förälska sig i en staty af elfenben, som sprungit fram under hans egen
mejsel och som han kallat Galathea. Oudinnan låter sig emellertid be-
vekas af den olycksaliges gränslösa sorg och skänker den kalla statyn
lifvets gnista, hvarpå Pygmalion firar sitt bröllop med sin älskade. lA
deras äktenskap födes sonen Phaphos, som grundade den åt kärleken
helgade staden Phaphos.

Argentinska danser

utförda af de berömda dansörerna "Les Brunetty".

IGrubbelmans nya uppfinning.

Hejdlöst skrattretande.

Mekanikern Orubbelman har ändtligen lyckats göra en uppfin-
ning, som borde kunna blifva mänskligheten till stor nytta. Det är en
liten fjäder, som kan anbringas i nästan hvad som hälst och hvarigenom
en kolossal fart kan ernås. Men herr Grubbelman är en stor människo-
hatare. som hyser oviljamot nästan alla sina medmänniskor och begagnar
sin uppfinning till all den skada han kan åstadkomma. Han sätter dro-
skor och barnvagnar i en svindlande fart e ja, äfven en poliskonstapel
undgår icke att profva hans lilla uppfinning. Dock nådde honom till
sist hans gärningars lön. Han råkade trampa på sin egen uppfinning
och nu mäste herr Orubbelmann själf dansa efter sin egen pipa.

Skomakares hämnd.

Komisk scen af Max Linder.

Max firar denna afton sin förlofning med Marta Labaste. Han
försöker att vara spirituell och att utmärka sig. Också ägnar han sin
toalett den noggrannaste omsorg. Det är endast hans kängor, som icke
äro i ordning och han titttar därför på vägen till sin blifvande familj in
till sin skomakare. Där upptäcker han emellertid snart att skomakarens
hustru är en särdeles tilldragande ung dam och när mäster själf kommer
ut finner han sin kund och sin hustru inbegripna i en Iiflig kurtis. Den
åkte mannen råkar i fruktansvärd vrede, men förstår att beherrska sig.
För att hämnas passar han pä att placera ett par rullskridskor under den
unge mannens skodon och förflyttar honom sä ganska hårdhändt ut på
gatan. Rullande, giidande och under fåfänga försök att återvinna jämn-
vikten ramlar Max om en liten stund omkull på gatan, där han gör allt
hvad han förmår för att befria sig från sin olycksaliga fotbeklädnad. Hur
i all världen skall han nu hinna ditbort till den bestämda tiden. Han
ropar an en droska och befinner sig sä ändtligen efter en stund framför
den älskades boning. Men tack vare de fatala skridskorna gör han en
lika jämmerlig som oväntad entré och hans fästmö, som tror honom vara
drucken, öfver-lämnar sig ohäjdadt ät sin förtviflan, under det den blif-
vande svärfadern utan krus tänker köra honom på porten. Då ser sig
Max ingen annan utväg än att tala om hela historien och under allmänt

Intressant och vacker industribiid. jubel tager familjen honom äter till nåd.

NFWMVàVåVQVGVQiWVQVWAiMWWWVN"lwininininininidWNNMVQVQVWii-if V

W I följd af sin ovanliga. längd och i synnerhet äfven för våra förhållanden sär-
deles intressanta innehåll, torde detta program tillvinna sig stor uppmärksamhet. Mod an-
ledning häraf har det blifvit nödvändigt att. framtiytta barnförestä-llningen till lördagen,

EQEQEQEQEQQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEEEQEQES)EQEQESEQBEQESJEQEQEQEQEESEQEQEQQEQEEQQQEQEQEENESEQEQEQEQEQEQEQESEQEEEQEQEQ

hvndan sålunda sönda. Iens båda föreställnin "nr till undrikande af t-åinO-sel kunna reserveras
b

för vår äldre publik.

Information

Title:
Avesta Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Avesta
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain