#7551: Avesta Biografteater

Ave

Biograf-Teater.

AIM HN. 0. Didöll BI.

 

PROGRAM:

Lördagen den 10 ept. kl. 8,30 e. m.
Söndagen den 1.1 Sept. kl. 7 e. m. (barnförest) I: kl. 8,80 e. m.

0999999999999999999999999990999999999999999999999999999Q

Tvà systrars roman.

Spännande verklighet-drama.

Familjema von Harden och Lonner voro sedan många år intima
vänner. Lonners ende son Harry och von Hardens döttrar Ruth och
.lngeborg som äro jämnåriga, uppväxa mestadels under lek med hvar-
andra i von Hardens stora trädgård. Åren svunno hastigt och snart voro
de unga tre vuxna. Vi återfinna dem nu såsom unga, glada och för-
hoppningsfulla människor, hvilka äro sina föräldrars största glädje. Den
unge Harry måste emellertid lämna hemmet för att studera lifvet i den
stora vida världen. Efter slutade studier kom han så en dag såsom väl-
beställd ung man åter till fädemehemmet. Hans första besök i hemorten
gällde då familjen von Harden och i sällskap med sin moder begaf han
sig dit för att hälsa på bamdomsvännema. Medan de tvänne äldre da-
merna sins emellan samspräka om gångna tider spatsera de tre unga ute
i trädgården, uppfriskande de gemensamma minnena från barndomsåren.
l yster och glädtig dans stråla de tre ungas ansikten öfver återseendets
glädje. De kunna icke nog blicka tillbaka på gångna dagars lek och
lycka. l ett enda tag har den ståtlige unge mannen öppnat sitt hjärta
för de båda tilldragande flickorna. På lngeborg gör han ett öfverväldi-
gande intryck och snart nog måste Ruth lämna vägen fri, ty hon lägger
helt beslag på honom. De spatsera båda framåt i trädgården, medan
Ruth går ett stycke efter. Hon, den djupsinniga och ädla flickan, ser i
denne unge man idealet af sin ungdomsdröm och allt mer och mer
vaknar kärleken till lif i hennes hjärta. Dock tyckes Harry redan ha
fördjupat sig i lngeborgs glådtiga och liffulla väsen. Ruth försökte flere
gånger få ett tillfälle att eröfra honom. Med sitt fina väsen hade hon
redan funnit att systern var mera för honom än hon själf. Harry märkte
dock icke något af hennes försök att få honom på tu man hand, ty han
hade för länge sedan fördjupat sig i dessa rena flickögon, som hvarje
minut fängslade hans uppmärksamhet. Förvirrad blickade lngeborg om-
kring sig och i ett nu tryckte hon med jublande hjärta en kyss på den
unge mannens läppar. Ruth, som gaf akt på denna scen, sjönk bestört
samman. "Harry", ropade hon af smärta och från hennes bruna ögon
kom en flod af tårar. Hastigt rusade hon in för att på sitt rum söka
bekämpa sin smärta. Harry och lngeborg voro nu ensamma. För dem
var nu hela världen ett paradis. Litet senare kom lngeborg för att med-
dela systern nyheten om sin förlofning. ,.Syster", ropade hon med jub-
lande hjärta, "jag är så lycklig, Harry, min Harry har förklarat sin kärlek
för mig... För Ruth ljödo dessa ord som dolkstyng. Hon tryckte sin
hand mot sitt smärtfyllda hjärta och kysste systern, lyckönskande henne.
Harry är numera en daglig gäst i von Hardens hem och tillbringar
hvarje ledig minut hos sin fästmö. Dock med Ruth har en underlig
förändring ägt rum. För hvarje dag blir hon allt blekare och blekare
och läkaren vet sig ingen råd. Han ordinerar alla möjliga lugnande
medel, men förgäfves. Den förtviflade modern vet sig ingen råd. En
dag då Ruth var ovanligt svag satt Harry vid hennes säng. Hon blicka-
de sig omkring för att se om ej i Harrys hjärta fanns en gnista af kär-
lek till henne. Harry kan ej svara på hennes frågande blick, men han
slöt ögonen och tryckte en kyss på hennes hand. Det gick en vecka.
Harry och lngeborg frässade i kärlek och lycka. Modern, som nu bör-
jade förstå orsaken till Ruths sjukdom, är helt olycklig. Ruths hälsa blef
för hvarje dag allt svagare. Hon frågade numera ofta om Harrys kärlek
till lngeborg ännu var densamma. En dag kom en förskräcklig ängslan
öfver henne och vacklande smög hon sig ur sjuksängen fram till fön-
stret. Hon lyssnade. Det hördes röster. Hon hörde steg, de närmade
sig mer och mer. Hon smög sig intill väggen. Plötsligt stod Harry
och lngeborg i bröllopsdräkt framför henne och om ett ögonblick var
hon omringad af hela bröllopsskaran. Ruths krafter började svika och
hon sjönk samman. Ett förklaradt leende flög öfver hennes ansikte och
hennes blek-a läppar hviska: "0, du min Harry, blif lycklig. jag kunde
icke blifva lycklig med digln En lång suck och hennes rena själ svin-
gade sig mot ett annat kärlekens hem.

Kejsarens kurir.I

Grlpande krigsskàdelpel i 80 utdelningar.

Ensam. - Kuriren. - Den särade springgossen. - l skogen. m
Förföljd. - Göm mig! - Fienden närmar sig. - Hvar har du gömt
kuriren? Säg det, annars skjuta vi dig! - kjut mig då! - Du får
denna guldklocka om du uppgifver hvar han är. - Gossen faller för
frestelsen. - Den gömde kuriren. - Oossens fader förebrår sonen. -

99999999999999909999909999999099999999999969999999999999QQQQOQQQOQQQQ

Den lille hjälten räddar med fara för eget lif, kuriren. - Flykten. -
Den lille kuriren. - Genom fiendens förposter. - Som spion tilltrodd.
- Upprättelse. W Den lille kuriren mottager en hederstrumma. .
i En kejserlig kurir nödgas taga in på en bondgård, enär hans
häst blifvit sårad. Fienden förföljer honom dit och han ser ingen utväg
att undkomma. Bondens lille son visar honom gömställe i halmen, och
strax därefter ankomma de förföljande soldaterna. Man utfrågar för-
gäfves gossen, men han vill icke svara. Slutligen lyckas en officer förmå
honom att rödja kurirens gömställe genom att skänka honom sitt guldur.
Under tiden har fadern tillkommit. Han förstår genast hvad som in-
träffat, och förebrår sin son hans ovärdiga handling samt befaller honom
att göra allt för att befria kuriren, som man inspärrat i ett uthus. Gossen
lyckas komma i förbindelse med kuriren, som han hjälper att fly. Kuri-
ren inser att gossen lättare skall kunna taga sig fram genom fiendens
hmer och anförtror honom därför att öfverbringa den viktiga depeschen.
Med fara för sitt eget lif smyger sig gossen genom de fientliga för-
posterna och uppnår den franska hären. Kejsaren, som hört gossens
hjältedåd omtalas, upptager honom i armén och skänker honom en
hederstrumma.

Mill llllllllll lillllil llill lllmlllll lll llilllltllll.

De som känna Schweiz och dess bergbanor, hvilka slingra sig
uppåt bergen likti ormar, förnimmer lätt den stora svårighet de djärfva
bergbyggnadsingeniörerna hafva att öfvervinna och som äfven villigt er-
kännes af turisterna, som skola resa den svåra vägen till bergets topp.
Vi komma på den elektriska järnvägen från Chamonix till Valorcina.
Banan går längs en brådstörtande backe, allt högre stigande i berget.
Vi se Argentiéres berg med sin glacier, allt mer groteskt och romantiskt
blifver landskapet, tills ändtligen järnvägen hunnit öfver den stela klippan
för att slutligen nä den fransk-sachsiska järnvägsstationen Valorcina.

De enbenta akrobaterna.

Högst egendomllg bildserie.

Dessa utmärkta enbenta akrobater, som här uppträda och med
sina förvånansvärda prestationer taga hela publikens uppmärksamheti
anspråk, kunna vi blott till det bästa rekommendera hos enhvar som har
lärt sig att värdera ett godt skratt.

Från lol-uckerna.

Vackert kolorarad.

Vi få först se den heliga dammen, hvarest sköldpaddorna, som
äro helgade åt gudarna, bruka bada, och därefter en yppig växtlighet, ur
hvilken sticker upp de spetsiga taken från en by och den gyllene kupo-
len af moskéen. De infödda arbeta med stor skicklighet, ehuru de be-
gagna sig af förhistoriska redskap, pä förfärdigandet af präktiga väfnader,
där de sitta i skuggan af sina pålhus. Några äro sysselsatta med att
meja af ris i och för tillverkning af rismjöl, andra arbeta med vägbygg-
nader. Vattnet uppfordras på ett genialiskt sätt med tillhjälp af bambu-
rör. De krigiska infödingama, som ännu stå på en mycket låg kultur-
nivå, hafva dock delvis öfvergätt till kristendomen.

Slåmlaldige friaren.

Kemi-k.

Når pappa agar Sin san för sent.

Komisk bildserie.

Information

Title:
Avesta Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Avesta
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain