#7550: Avesta Biografteater

Lördag 3 Sept.
kl. 8,30.l

 

w Den sympatiska ståndpunkt till de bättre biograferna, som intogs af det se-

naste stora nordiska skolmötet i Stockholm, utvisar på ett glädjande sätt den välförtjänta upp-

märksamhet, som i allt vidare kretsar kunnat förvärfvas af ett bland nutidens odisputabelt allra

      
 
 

  
  
   

förnämsta folkbildningsmedel.

 BlOgraHea

PROGRAM:

Guldgräfvarens son.

Gripande, ovanligt .pinnande indianhistoria.

Pedro är guldgräfvare i Kalifornien. Han har varit där i många år
utan att det lyckats honom att finna tillräckligt med guld, för att han till-
sammans med sin hustru och son skall kunna draga sig tillbaka. En dag,
då han trött efter dagens vedermödor är på väg hem, finner han en sårad
indian. Han hjälper honom och gifver honom en styrkande dryck. Af tack-
samhet berättar indianen för Pedro hvar det finns guld. De båda begifva
sig till stället, där Pedro också finner stor guldtillgång. Glädjestrålande skyn-
dar han sig hem och berättar för sin hustru om sitt fynd. En skurk hör
detta och underrättar sina kamrater att guld finns i hemmet. Banditerna
göra ett öfverfall för att komma i besittning af guldet. Sonen blifver svårt
sårad och omhändertogs af Pedros vän, indianen, som förföljer banditerna
och upphinner dem. Efter en hård kamp äro de två anförarne tillbaka och
det ser hopplöst ut för indianen då Pedros son anländer och räddar honom.

KALKQTTA.

Geogrmlk bild af stort intresse.

Kalkutta är engelska Indiens mest betydande stad och vi få här se
hela den europeiska stadsdelens ståtligaste byggnader: guvernörens palats,
hotellet, framför hvilket Waren Hartings staty är upprest, och de magnifika
husen omgifna af trädgårdar och som ägas af de rikaste européerna. l den
indiska stadsdelen lägga vi märke till bambuhyddorna, hvilka äro betäckta
med halm. De två stadsdelarna åtskiljas af floden Ganges, hvars stora sjö-
fart erbjuder en liflig anblick.

lllll eller ll! lill tllllllllu llllellall.

Sällsynt vacker naturbild.

En dylik färd är att räkna till de ovanliga förströelserna. Älgen
rStolta"I som bilden presenterar, är född den 6 juni 1906 och icke mindre
än 6 fot hög öfver länden.

Ett kvinnohjärta.

Konsthlm efter Dnmanoir. - Gripande, storslagen bild.

l rikemans hem. - Andras lycka. - Ett längtande modershjärta. fa
Brefvet från forna dagar. q Den moderlösa. - Andras barn. - Barmhärtig-

hetsverk. -v Upptäckten. - Den dödas bref. - Hur mycken godhet rym-y

mer ej ett kvinnohjärta!

En yrhätia.

Komedi i 20 utdelningar. - Fin handkolorernd bild.

Den unge Matts har föresatt sig att äkta en liten vild och nyckfull
flicka, som förefaller att ha kvicksilfver i kroppen. Men den lilla yrhättan
har beslutat att icke gifta sig med honom förrän han kan jonglera med tre
bollar på en gång. Matts söker förgäfves lära sig detta svåra konststycke.
Slutligen använder han en krigslist. Han döljer sig till hälften bakom en
skärm och gömmer där en professionell jonglör, som i hans ställe utför
profvet. Men midt under föreställningen fattar den lilla yrhättan misstankar
och stöter omkull skärmen och afslöjar sålunda sin olycklige beundrare. Hon
förlåter och gifver honom sin hand.

På skottkärra.

Genomgående munter bildserie, som på ett synnerligen roligt sätt
skildrar en befångd kapplöpning.

Missööel med spillkumsbottnen.

Bejdlöet kemi-k.

:jäganijuu cjjeq - JQJ

Br.

Avon: 1010. 0. Dldoll N.

   
  

Söndag 4 Sept.
6,30 (harnförest.)
u. 8,30.

 

arassupjsjquluus up]ij asam ep epmuoquja .reuqu uåjjucjo cjjuunj
-Jgp ijoo .wq ueyaaäotameum -SutuH-gjsj[tjesjeoaquoJ ämner in Suls denna etwlq .lojuwaj open

-e.loj gpaofåju sejepnn :jcje åts apeaeq uegeaåoaomeupj .mq 6ueppaulo alla sieljjlspjapl nya; .wåujunms

-mtuj njijeaaoij 9,1an eijjåaecjp nuunij nu :mysen epesugaåeqo umspu uts iuoueg) M

Information

Title:
Avesta Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Avesta
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain