#7549: Avesta Biografteater

ll-

ävesta Biograf-Teater gifver med nedanstående

värdefulla program Tre Extra Föreställningar:

 

Lördag 7 Maj kl. 9 samt Söndag 8 Maj kl. 6,30 (barnförest.) 8: 8,30 e. in.

Valerius

.Q eller
vägen tiil kol-sol.

Den romerske höfvitsmannen Valerius har förälskat sig i den vackra
Leah, men denna som bekänner sig till den kristna läran, afslär hans
frieri. Hon vill aldrigätillhöra en hedning. Men hon älskar likväl den
unge romaren och försöker energiskt att omvända honom till den kristna
tron, hvilket emellertid fullständigt misslyckas. Valerius är förlofvad med
en annan kvinna vid namn Gallia, som med bekymmer ser hans växande
kärlek till Leah, och efter att hafva utspionerat ett möte mellan de äl-
skande skyndar hon till kejsaren för att anklaga sin medtäflerska. Hon
meddelar tyrannen att Leah tillhör det kristna samfundet, och att hon i
förbindelse med sina trosfränder konspirerar mot statens säkerhet. Kejsar
Nero, som själf hatar den unga flickan, emedan hon under en audiens
hos honom tillbakavisat hans plumpa anbud, finner därför anledning be-
falla att alla kristna i Rom skola dödas så vida de icke vilja afsvära sin
tro och offra till de gamla gudarna. Valerius har erhållit kunskap om
de föreståande morden och skyndar till sin älskade, hvilken jämte sin
familj lyckas undkomma, dock endast några minuter innan de romerska
soldaterna intränga i huset. Alla de kristna hafva skyndat till sin gamla
tillflyktsort i Roms katakomber dit de romerska soldaterna icke kunna
finna ingången. Men då 8 dagar äro förflutna uppstår hungersnöd i det
lilla samfundet och Leahs broder Paulus begifver sig upp till Rom för

. att hämta lifsmedel. Han blir nu upptäckt och gripen af de romerska
soldaterna, hvilka på pinbänken tvinga honom att uppgifva de kristnas
gömställe. De romerska soldaterna storma ned i katakomberna, gripa
alla de kristna och den grymme kejsaren befaller att fångarna skola dö
som gladiatorer och de öfverlefvande sönderslitas af lejonen. Valerius
gripes af sorg öfver sin älskades öde, efter kort tvekan blir han kristen
och finner martyrdöden tillsammans med Leah hos Neros lejon.

Afdelningar: Valerius möte med Leah., - Gallias hämnd. - l ka-
takomberna. - lnför kejsar Nero. - Valerius öfvergär till den kristna
läran. - De kristna hälsa Nero. - De dödsdömda. - Vägen till korset.

Konstantinopel.

Ingen stad i hela världen torde i fråga om naturskönt läge kunna
täfla med det osmaniska rikets hufvudstad. Amfiteatraliskt byggd på en
halfö mellan Marmarasjön och Gyllene hornet utgör staden en egendom-
lig sammanställning af europeisk och asiatisk kultur. Konstantinopel har
omkring en million invånare och är bl. a. bekant för sina mer än 300
moskéer, af hvilka den berömda Sofiamoskéen anses utgöra ett af den
bysantinska byggnadsstilens mästerverk. Den synnerligen intressanta bild-
serien visar äfven en hänförande utsikt öfver den vackra Bosporen, för-
staden Oalata, märkliga platser och byggnader, turkiskt folklif m. m.

Norska fjordar.

Storslagna. vackra uaturaeenerier.

En ovanligt anslående framställning af den majestätiska norska na-
gturen med sina höga berg, mångbesjungna fjordar och solbelysta höjder.

EEEEEEEEEEEEEEREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Fiskarens son.

Drama i 20 utdelningar.

En amerikansk fiskare har oaktadt sin hustrus varningar jämte
sin son begifvit sig till hafs. Sjön går högt och stormen tilltager fruk-
tansvärdt. Båten kantrar, men fiskaren räddas af sin modiga hustru, som
utan tvekan bringar honom hjälp. Fiskaren och hans hustru sörja nu
sin son, men denne har lyckligtvis hållit sig fast vid en tjock stolpe, som
af vågorna kastas mot land. Föräldrarnas glädje är naturligtvis mycket
stor, då sonen efter flere upplifningsförsök kommer till medvetande.

Spansk vals.

Vacker och graeiös bildserie.

Vid den glada musikens toner sväfvar en vacker spanjorska med sin
mörkögda kavaljer omkring i en böljande graciös andalusisk vals.

Band Pyrenéerna.

Handkolorerad bildserie.

Vi företaga färden från det vackra Bagnéres de Luchen till Bonaus
grotta och vidare till vattenfallet vid Enfer och begifva oss genom Oueil-
dalen. Den ena tablån cfter den andra, alla lika pittoreska, aflösa hvar-
andra. En herde, omgifven af sin hjord, visar sin silhuett mot Maladettas
glacierer. Vi få se vilda bergsfloder och sjön Oueil och det hela afslutas
med en tablå, som genom sin äkta lokalfärg är mycket roande.

Den nye Jonas.

En passionerad fiskare metar. Det nappar plötsligt och våldsamt.
En häftig strid uppstår mellan mannen och hans fångst. Till sist drages
mannen ned i fiskarnas kungarike. En fru med sin dotter gå förbi Och
blifva vittne till huru två ben försvinna i djupet. De skynda efter polis
och den lilla hjälptruppen begifver sig till platsen för olyckshändelsen.
Man vidtager efterforskningar och får upp en kolossal krokodil. Hjälp-
truppen flyr nu förskräckt och förföljes af krokodilen. Slutligen vågar
sig den djärfvaste att sätta sig till motvårn och lyckas att med sin re-
volver döda besten. Man plockar fram ur hans kropp först det olyckliga
offrets hatt och paraply samt sedan honom själf, som lik en ny Jonas
kommer ur sitt fängelse frisk och sund för att under djup rörelse tacka
sina räddare. Afdelningar: Det nappar. - Polisen mäste komma. -
Det angår endast kommissarien. - Fort efter räddningsmanskapet! -
En oväntad fångst.

Före och efier äktenskapet

Komisk seen.

"Före" öfverhopar iriaren sin svärmor med tusen små uppmärksam-
heter och artigheter i hopp att därigenom vinna sitt mål. Men "efter"
hvilken förändring. Svärmodern ansätter in i det sista med sina för-
maningar de nygifta, så att de själtva bröllopsnatten måste fly till köket
för att få vara ensamma. Ett år efteråt har situationen blifvit helt omöj-
lig och det hela får sin upplösning i en väldig familjkrasch.

 

I Avesta l910. Oscar Didons Tryckeri.

Information

Title:
Avesta Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Avesta
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain