#7548: Bollnäsbiografen

Fredagen d. 14 Oki. kl. 8,30 em., Lördagen d. 15 kl. 6,!5 och

8,30 em.

samt Söndagen d. 16 kl. 6,l5 och 8,30 em.

Vulkanutbrottet på. Etna..

och Vlikt en glödande flod förstör allt som finnes i dess väg.

En fruktansvärd snufva.

Sverige åt svenskarne.

 

 

ETT IMPONERANDE NATURSKÅDESPEL.

Kemisk.
-

 

Kinematograiisk jättefilm, iscensatt och inspelad af svensk firma.

.Det kända folkskådespelet

Värmländingarne.

Bilden, som är utgången från Aktiebolaget Svenska Biografteaterns atelier i Kristianstad, mäter i längd 1,400 fot.,
och är den första film, som blifvit inspelad i Sverige.

Brukspatronen.
Vilhelm, hans son.
Lotta, hans (lotter. i
Prosten.

PERSONER:

Sven Ersson iHnlt,nämndeman. I
Lisa, hans hustru.

Erik, deras son.

Ola i Gyllby, förmögen bonde.

Drängar och pigor, betjäning och bondfolk.

Britta, hans dotter.

Jan Jansson vid sjön, torpare.
Anna, hans dotter.
Löpar-Nisse.

Följande danser utföras under stycket: Frykdalspolska, Jössohärads polska och Vingåkersdansen, Ringdans.

Ehuruväl alla torde känna stycketsinnehåll,
tillåta vi oss dock göra följande sammanfatt-
ning:

Den rike nämndemannen Sven Ersson och
stol-bonden Ola i Gyllby hafva en dag enats
om sina barns giftermål.

De hafva dock gjort upp räkningen utan
värden. Erik, nämndemannens son, och tor-
pardottern Anna, hafva länge älskat hvarandra
men hafva ej vågat yppa sin kärlek för för-
åldrarna, ty gubbarna ha sedan åratal tillbaka
varit bittra fiender.

Nu då Sven förelägger Erik sina planer fin-
nes intet att välja på. Erik erkänner sin kär-
lek till Anna och förklarar att han aldrig gif-
ter sig med någon annan.

Sven Ersson, en man som är van att i allt
blifva åtlydd utan motsägelse, beslutar, trots
sonens vägran, att han och Britta skola blifva
ett par. Han går för den skull till församlin-
lingens pastor för att uttaga lysning. Denne
som ej anar att en man sådan som Sven Ers-
son skulle vilja göra en olaglighet, godtager

I THAPEZ.

Ett ovanligt flott och spännande eirknsnnmmer utfördt afclen

 

lysningeu, fastän ej kontrahenterna Erik och
Britta själfva infinna sig.

Söndagen kommer. Mycket folk har gått
till kyrkan för att åhöra den omtyckte pastorn.
Anna är en bland åhörarne. Predikan är öfver
och kungörelserna uppläsas.

Lyses första gången mellan Erik, Sven Ers-
sons son, och Britta, Olas i Gyllby dotter.

Anna rusar upp som träffad af ett åskslag,
för att i nästa ögonblick störta afsvimmad till
golfvet.

Hon båres ut under allmän förvirring. Ej
kunde hon tro att Erik så skulle svika sitt
ord. Når hon åter utanför kyrkan vaknar till
sans har olyckan så djupt gripit henne att
hennes förstånd blifvit omtöcknat.

Vansinnig irrar hon omkringiskogen rundt
omkring sin faders koja. En dag möter henne
prosten på hennes irl-färder. Han föreslår
henne en liten roddtur ut på sjön och Anna
följer som ett lydigt barn.

Under det att detta skett har Erik varit
bortsänd af sin fader. Just i dag har han
kommit åter och skyndar åstad för att träffa

berömda parisertrnppen Facori.

lnträdesafgift:

 

Bollnäs Tryckeri-Aktiebolag 1911).

lzsta pt. 50 öre, 2:dra pl. 35 öre.

Goa Musik m n-

 

 

 

Barn 25 öre.

sin älskade. Han kommer till .lans stuga och
får se Anna ute på sjön i sällskap med pro-
sten. Högt och jublande ropar han Anna till.
Han vet ännu ej olyckan.

Anna hör Eriks röst och vill skynda honom
till mötes. l sin virrighet förstår hon ej annat
än att hon kan springa honom raktifamnen.
Hon reser sig i båten och i nästa ögonblick
har hon störtat i vattnet. Erik springer utan
betänkande ut i sjön för att bistå henne. Dä
gå båda under vattnet och synes ej till på en
stund. Prosten skyndar hem och berättar att
både Erik och Anna omkommit.

Sven Ersson som följt efter Erik kommer
lagom fram för att höra prostens berättelse.
Sven och Jan bli båda så uppskakade af olyc-
kan att de försona sig, troende detta vara ett
straff för allt sitt hat och onda sinnelag. Dock
det otroliga har skett. Erik och Anna som
bortförts af strömmen hafva blifvit räddade i
sista ögonblicket. Nu återstår inget hinder
mer för deras förening, och brukspatroncn
gör dem ett bröllop under dagarne tre, som
sent glömmes af ortens befolkning.

Lördag kl. 6,15 e. m. barn l5

Ändring af programmet förbehålles.
Var god intag den plats hvartill biljettenLberättigar.

En utmärkt illustration till tidningarnas (lagliga meddelanden om den förskräckliga lavaström som framvältrar ur den väldiga vulkanen på Sicilien

 

 

J

Det misstänkta .tjära-.träet

Dråpligt skämt nummer.

öre.

Information

Title:
Bollnäsbiografen
Printed year:
1910
Place:
Bollnäs
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain