#7547: Bollnäsbiografen

Fredagen den lö kl. 8,30 e. m., Lördagen den l7 kl. 8,30 samt "

Söndagen den l8 Dee. kl. 6,15 och 8,30 e. Vem.

 

 

Frankrike eeh Tyskland i vapen.

 

 

 

 

Utomerdentligt intressanta bilder från de nyligen
afslntade stora höstmanövrernaqi de ledda länderna..
i Alla vapen inebiliserade!
4 Aeroplan för första gang-en i militärtjänst!
Den berömde aviatikern Panlhan och franska officerare flyga.
Pappa. och flugpapperet.
En rolig bild, där tva ntipna smattingar ntföfa hnfvndmllerna.
Konstfilm. "  Konstfilm.

Babylons företöring.

allt som förut visats.

lin konsliilm i ordets sannaste mening. lsccnsåttning och utstyrsel öfverlrätfar

 

 

i v" if Vi" :NH-SFTIYJÖWÖW I i - , .. , "7.7. e - -f-v-"JIG  .
Balthasar Herr Leonee Perret från Odeon-Teatcrn, Paris.
Profeten Daniel Herr George XVague.

Dansös Fröken Napierkowska från Komischen Oper., Paris.

stor festmåltid.

buggen och konung Cyrus satte sin fot på den besegrade konungens hufvud.
Babylonerna fördes i fångenskap, slottet och staden blcfvo lågornas rof.

 

 

 

Babylon, (Jsterlandels urgamla behårskarinna belagrades af perserkonungen Cyrus.
Hårarna kåmpade vildt mot hvarandra men pcrserna vunno ingen seger. Babylons
konung, Balthasar, hånade endast perscrna och mitt under striden tillredde han en

Babylons profet Daniel förebrår konungen hans lcfverne men denne aktar icke
på hans förmaningar ulan befaller att man skulle håmta de heliga kärl som Nebuka-
nesar bortfört från Jerusalem. Konungen låter hälla vin i bågarna men då han druc-
kit ur vinet får han se på väggen skrifvet med eldbokståfver de orden: eMene, mene,
tekel, upbarsine. Konungen blir förskräckt och låter tillkalla profeten för alt uttyda
Skriften. Denne förutsägcr konungen hans snara slut. Och då mitten brutit in öfver
låabylon storma perserna staden och intrånga i konungens borg. Balthasar blef ned-

 

 

 

 

 

 

Vägen till paradiset.

Vacker och tilltalande bild.

l en vindskupa ligger modern döende. Ilon kämpar hårdt emot, ty- hon vet inte hvad det
skall blifva af hennes två små fattiga barn. Efter det modern för alltid slutit sina ögon, åro de små
barnen öfvergifna och irra frys-ande och hungrande omkring, tills dc uttröttade sjunka ned och in-
somna. l drömmen uppenbarar sig för de små en ängel, som visar dem en ledtråd att följa för att
snart få träffa sin kara mamma. Följande ledtråden ila de framåt. Slutligen finna de målet, det år
paradiscls port. Med hvarandras hjälp ringa de på portklockan, och Petrus öppnar och för dem
inför madonnan, som vålsignar dem, och har återfinna de till sin stora glådje sin saknade moder.

Lehman sem ehanllör.

Illa nte som vanllgt. i ,   , I. . 
- -  1  x. 
Vännen Lehman blir icke nedslagen af sina många motgångar och .ifvenlyix

       

 

   

iXu har h

fått i sitt hufvud att han skall köra automobil, och naturligtvis sätter han sitt beslut i verket. Att
bli körd af hr Lehman betacka vi oss dock för. En automobil behöfver för sin framkomst vatten
och benzin och med dessa båda saker har vår nyblifne chaufför åtskillith besvär, utan att dock lyc-
kas satta :uitomolnlen i godt humör, tvärt om blir den alltmera vresig och ett tu tre låter den en
af ringarna spricka af förargelse. Där står nu Lehman och kan icke annat, under det folksamling
bildas omkring honom,  följer ensista hård dust med automobilen. Till slut exploderar maski-

nen och vi filma Lehman sittande bland spillrorna, omskakad men vid godt humör.

Muntert.

 

 

God musik.

 

 

Entré: I:sta plats 50 öre, 2:dra plats 35 öre.
Barn: 25 öre.

 

Bollnäs Tryckeri-Aktiebolag 1910.

Information

Title:
Bollnäsbiografen
Printed year:
1910
Place:
Bollnäs
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain