#7546: Bollnäsbiografen

Fredagen den 28 Oktober kl. 8,l5 e. m.

Lördagen ,, 29 ,,
Söndagen ,, 30 ,,

e

 

,, 6,l5 och 8,30 e. m.
I! 6,5 u 8,30 u

as--a

gaparets besök i Orsa.

 

 

Fran k ri ke.
arbetet.

rllun

 

I kn yppelskolan.

Af särskildt intresse för damerna.

Vår bild visar oss knyppelskolan i (lane.

De arter af knyppling som äro Imest utbredda, äro Valenciennes. Malines, (Ihantillys och Blonde.

DEN ELAKA HÄXAN.

 

llar i .Sverige knypplas det icke sa särdeles mycket numera, åtminstone långt ifrän sä mycket som hvad fallet är i
Det ar Intressant att se, hurusom de små eleverna inlära det vanskliga

Holmstnä-lsliigef-Motorer-ad..ry . 1 . -- 
litt "elakt spratl. Föräldrarnas förlvitlan. Å Den god feen ger barnet ett medel till räddning. Barnet pröfvar del.
 Dygdens kalla. - Barnet raddar sina bröder och de andra olyckliga. Andtligen hemma.

IOOOOOOQIOOOOOOOOOOOOOO

lnträlesafgilt: tsfa

 

 

 

 

 

Ändring af programmet förbehålles.

Jättefilm! m

OOOQO-OOOOOOOOOOOOOOOOOOI

M" Jåittefilm!

  MACBETH.

Tragedi i 5 akter af William Shakespeare.

Handlingen törsiggàr i Skottland. Praktlullt iscensatt och snelaa at framstående
skådespelare från Nationalteatern i Rom.

HUFVUDPERSONERNA:

Duncan, kung af Skottland.
Donalbeiml H I

Y i V i kl  . I.
Malcolm i hans 01101

Banquo,l I .. 
V i .f  I. I ). .. a
Macbeth. kungtn lnntuaie

lzsta akten. Macbeth och Banquo möta tre häxor,
hvilka förutsäga Macbeth, att han skall blifva konung,
och låanqno att hans barn och barnbarn skola blifva
konungar. Macbeth berättar för sin hustru häxans spå-
dom och de rådlägga om att röja konung Duncan ur
vägen. Konung Duncan och hans två söner Malcolm
och Donalbein aHägga besök på Macbeths slott, Dunsiane.

Ball-a akten. Macbeth är rädd för att döda konun-
gen, men hans hustru uppeggar honom och trycker dol-
ken i handen på honom. -V llan dödar konungen och
låtsar sedan som om det vore konungens lifvak-t, som
hade utfört dådet.

Szdjey akten. Macbeth krönes till konung. u Nlac-
beth git-ver befallning att Banquo skall dödas, emedan

n" Längd cirka en half kilometer.

 I På grund af lilnlens längd är bilden
ll uppdelad i tvänne. afdelningar.

M-

 

 

I stället för denna bild visas ä. barnföreställningen LördagI kl. (3,15
e. m. en Edisoniilm, Sockerplantage, bilder fran Hawaii-öarna.

oeoeoeoeoeoeeoeoeoeoeoeo

Macdulf, "
Leunux,
Ross,
Lady Macbeth.
Tre häxor.

skottska höfdingar.

han fruktar, att han skall störta honom frän tronen.-
Banquo dödas och Macbeth blir underrättad om hans död.

4zde akten. Banquots ande visar sig för Macbeth.
Macbeth pinas af samvetskval. -w Lady Macbeth genom-
lefver i sömnen mordet på konungDUncan. iHäxor-na
spå Macbeth: nTag dig blott till vara för Macdufl af Fifetn

özte. akten. Macbeths slott Dunsiane blir belägrat
af Maedulf i spetsen för en engelsk här. De skottska
höfdingarna Lennox och Boss sluta sig till Macdutl för
att befria landet för Macbeths tyranniska regering. Af
fruktan tör häxans s ådom flyr Macbethifrån-slottet men
blir tagen och dödad1 af Maedulf. Älaedulf drager in
såsom konung på slottet Dunsiane.

.M
088.! Inga harnhilielter ilà Macbeth visas.

M

En olycksdag.

.Dråplig skämtbild.

 

 

pl. 50 Öre, 2:dra pl. 35
öre. Barn 25 öre. Lördag kl.
6,15 e. m. barn 15 öre.

 

OQO-OOOOOOIQOQOOOOOO

  
  

.OO

God Musik.

Var god intag den plats hvartill biljetten berättigar!

 

Bollnäs Tryckeri Aktiebolag 1910.

Information

Title:
Bollnäsbiografen
Printed year:
1910
Place:
Bollnäs
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain