#7544: Bollnäsbiografen

LLNÄ -Blllllilllllll

Fredagen den I9 Augusti kl. 8,30 e. m., Lördagen den 20 Aug.
kl. 8,30 e. m. samt Söndagen den 2l Aug. kl. 6,l5 och 8,30 e. m.

 
     
  

Enastående vcrklighstsbild.

Ett besök-i Antwerpens znnlogiska trädgård.

Ktnematograti i färger af Pathé Freres. n

Ingen bör försumma att se dessa utomordentligt intressanta djur-studier, livartill
motstycke aldrig förut visats.

  

En hemsk natt.

Komisk.

 
  

QQQGGGGQQGGQGGGSGGGQGGGGå

Nya lfvontyr från Vilda västern.

INDIÅNBRUDEN.

. Bilder, Föreställande Iifvet oeh vanorna hos Amerikas urinvånare hafva alltid varit tilldragande och vi
tvifla på att det någonsin visats en mera intressant bild och så rik gå spännande äfventyr som denna.

Dakotas eller Sioiixindianerna voro först hemsökta af Jean Duluth år 1680 i
hvilken lade deras land under Frankrike. De bebodde sedan Norra Minnesota men blefvo
drifna därifrån under det påföljande indiankriget söderut till det nuvarande Sioux City och å

 

,,G

blefvo sedan under kriget 1812 förenade med Britanien. Händelserna i vår berättelse äro
förlagda till Iowa just före krigsuthrottet 1854, då löjtnant Grattan och hans trupper blefvo
tillintetgjorda. Trots allmänt förtryck voro de mycket känslofnlla och poetiska; de under-
liga kärleksscener, som skildras häri äro i högsta grad enastående. Den vackra Rising Moon,
dotter till höfdingen Elk Horn, är förtjust i Bear och vi få se dem först vid foten af ett
vattenfall där de lofva hvarandra sin tro. Men Bears ägododelar äro ingentig för Elk Horn,
han fäster sig mera vid Rocks rika gåfvor och så blir Rising Moon tvingad att följa med
till dennes idianhydda, där hon blir lämnad ensam medan hennes husbonde går ut påjakt.
Under hans bortovaro passar hon emellertid på att smyga sig därifrån till Bear innan det
blir för sent. När Rock återkommer finner han henne inte där, han samlar sitt kompani
och skyndar att söka upp henne. Bear och Rising Moon, hvilka höra liuru de närma sig,
söka nu att fly. De taga vägen mot flodstranden alltjämt förföljda af Rock och hans män.
Komna dit ned begifva de sig i en båt ut på floden, hvilken är det farligaste strömdraget
på platsen. Bragden misslyckas och de älskande tagas till fånga. Straffet lyder att båda
skola dö, men innan (less fordrar Rocks vrede mer straff åt sin rival och börjar därför
småda och lortera denne. Detta mottages af Bear med sådant lugn att Rock förvånar sig
öfver hans sinnesstyrka och skär inte endast af repen som binda honom utan gifver honom
också örnijädrarna, den största lledersbetygelse som kan gifvas en tapper man. Sedan
bjudes Bear och Rising Moon att gå och blifva lyckliga.

GGGGGGQQQGGQQQQGQQGGQGGG

 

få,

 

G

 

 

Elektriska järnvägen från Martigny
till Chamonix.

Vacker natiirbild.

En på vildromanliska landskap rik trakt är sträckan genom Mont-Blanc-området.
En liten bergsllod, Trient, jagar sina vilda vattenmassor genom djupa bergsklyftor af sådan
skönhet att man icke så lätt förlorar dem ur sinnet.

få

 

 

Petter pà teatern.

Ett; gladt intermezzo.

1. I Pausen. e 2. Petter får biljett. P3. Ridän går upp. H- 4. Petter har roligt. -
5. Petter blir rörd. e ö. Nu blir det allvar. 7. Utfockad.

 

 

Entré: l pl. 50 öre, ll pl. 35 öre, Barn 25 öre.
obs! GOD MUSIK:

Bollnäs Tryckeri Aktiebolag lQlU

Information

Title:
Bollnäsbiografen
Printed year:
1910
Place:
Bollnäs
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain