#7543: Bollnäsbiografen

Fredagen den 4 November kl.;8,30 e. Xm.

Lördagen ,, 5. ,, ,, 6,l5 och 8,30 e. m.
Söndagen ,, 6 ,, . ,, 6,I5 ,, 8,30

 

 
  
 
  
 
 

 

Bild för dagen! "M M" i Bild för dagen:

Lissabon.

Revolutionens stad.

Allas ögon äro ju nu riktade på Portugals hiifvudstad, där i dagarna en blodig revolution ägt ruin, konungen
afsatts och republiken proklamerats. Tidningarna innehålla spaltlånga meddelanden från revolutionsstaden, mälande om
u phetsning och fortsatta strider, medan den nya regeringen förklarar att nordningen är mönstergilln. Det torde under
sadana förhållanden intressera hvar och en att se den stad, i hvilken detta världshistoriska drama iitspelats, och vi ha
därför lyckats förskafta oss denna film, som återger olika partier af Lissabon.

Staden ligger dels amtitcatraliskt längs den vik floden Tejo här bildar, dels på och emellan tre större och fyra
mindre kullar, med Serra de Cintra i bakgrunden, samt erbjuder från sjösidan en synnerligen vacker anblick. Det vack-
raste torget är Prag-a de Commereio, oingifvet af tiillhuset, stadshuset, börsen och ministerierna samt prydt i midteii af
Josef Izs staty och på norra sidan af en stor triumfbåge. På Praea do Dom Pedro står Pedro lV:s staty och på Comoes-
platsen skalden (Iomoes staty. Ett flertal kyrkorocli andra byggnader vittna om arkitektiirens ståndpunkt i landet.

Intressanta seenerier från revolutionsstaden.

 

 

 

 

Det yallopperande vägyuret.

När tiden lgår fort.

Det firas bröllop och bröllopsgästerna ha nyss gått till bords, då vägguret plötsligt angripes af iirsinne och börjar snurra
på med rasande fart. Tiden går fort och det gäller att följa med. Gästerna formligen slungas iir rummet och bordetafdiikas som
genom trolleri. Urets lycklige ägare skyndar till en iirmakare för att få tiden bromsad och aldrig har väl en nrmakare med större
hastighet fått en klocka till verkstaden. Här kan man, trots ett otroligt forceradt arbete, icke få bukt med det envisa iii-verket och
den stackars ägaren börjar en halsbrytande vandring åter tilluhcniniet. Hvar han stannar på vägen börja människorna få brådtom
och själfva gatiitraliken sätter hon en fruktansvärd fart på. Ater på sin plats får klockan gå tills hon ramlar ner aföfveransträngning.

En bland de mest iii-kemiska bilder, som kunna ses.

Som i ett kalejdoscop ses här ett ungt vackert par på ett förträffligt sätt framvisa ett vrval antika och moderna danser,

från den högtidliga och långsamma meniietten till den vildaste kankan. l)c snabba öfvergångariie från den ena dansen till den
andra med så godt som ögonblicklig omklädning verka högst intressant.

 

 

M" Enastående konstfilm. "HI

Genom litvets bränningar.

Sällskapslifvets slafvar. i Barnets öde.
(lerliördt gripande bild iir societét-slifvet.

 
  
  
  
 
 

Största felet hos dem som tillhöra det högre sä-llskapslifvet är onekligennatt dc försumma hcni och familj.I Ingen
har varit lyckligare än mr och mrs Noslrand, då deras förstfÖdda .flicka kommit till. I)e matade hennes framtid lit-ins och
hade ej öga lör något annat ån den lilla älsklingen. - Men tideno gick (nichisallskapslifyets kralglorde sig allt. starkare gällande.

I början sökte de motstå denna dragningskraft, men gafvo sa efter.. Attoa ar senare finna vi den lilla flickan lager
och älsklig, men försiiininad af föräldrarna, hvilka voro upptagna hvar pa sitt hall, och helt otverlaomiiad 1 en skotersnkas
vård. Det stackars barnets otillfredsställila längtan efter föräldrarnas kärlek och omsorg bryter småningom hennes halsa
och en dag då föräldrarna äro borta, insjuknar flickan. Mannen kommer hem och bringar barnet i sån-g. Senare kommer
äfven modern, men endast motvilligt ägnar hon sig åt sitt barn, och efter en scen med mannen, som torebrar henne hen-
nes känslolöshel, skyndar hon ånyo bort M på kostymbal. n H 0

Flickans sjukdom tilllagcr, och mr Nostrand tillkallar en läkare. Denne torklarar att döden ar iiara, oclibud
sändes efter modern. Läkaren gör sitt bästa för att uppehålla flickans lif, men när modern kommer ar det for sent. Barnets

rena själ har redan gått till ett kärleksfiillare hem. - Den förkrossade mannen lämnar nu hustrun, som ärhalft yansinnig
af sorg och ånger. - Så tiiina vi den bcklagansvärda kvinnan knäböjande vid hennes barns nyss bäddade graf. Atvenhan

kommer till den förlorade älsklingens sista hviloriiin, och här räcka dc båda sörjande livaraiidra händerna till frid och försoning.
Det vackraste och mest tankeväckande drama som spelats à någon Biograf.

I I I j -
X .
i . . .

Bensin nina vn inn i simning

 

Imponerande natur-scenarier.
-

 

 

 

---

 

En afmagringskur.

Skänitniinnner.

2. " lzt l. 50 " , 2:dr l. 35 I
Inträdesargm 6:e? lljåarn Zärieire. Lgrgag kl. G 0 d M u s l k.

6,15 e. m. barn 15 öre.

 

 

 

 

 

 

 

Ändring af programmet förbehålles. Var god intag den plats hvartill biljetten berättigar!

Bollnäs Tryckeri Aktiebolag 1910.

Information

Title:
Bollnäsbiografen
Printed year:
1910
Place:
Bollnäs
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain