#7542: Bollnäsbiografen

Fredagen den 9 Dec. kl. 8.30 e. m.

Lördagen den 10 Dec. kl. 8.30 e. m.

Söndagen den 11 Dec. 6.15 och 8.30 e. m.
o -

 Laxfiske vid Ältkarleö. 

l Georgien=Kaukasien

Härligt naturpanorama.
Kinematograft i "är-ger af Pathe Flere..

 

 

 

Denna film för oss tvärt igenom det intressanta och pittoreska Georgien med sina bergs-
kedjor i snö med berget Kasbck, där ännu vid (5,013 meters höjd det finnes byggnader med Djäfvnls-
porten och Teåekdalen med Anamous, Eristaves slott från (i:te århundradet och midt i denna vilda
natur se vi infödingarna med sina karaktäristiska ntseenden och sina enkla lednadsförhållanden.

t

 

 

 

 

De båda ejömännen.

Gripande skildring; ur lifvet.

Två unna sjömän föl-älska sig i samma kvinna, och de hafva båda förr varit goda
vänner, men fran denna stund blifvit bittra fiender. Och då den omtvistade kvinnan före-
drager den ene sjömannen, går den andre djupt bedröfvad sin väg och vill -icke ens gra-
tulera sin forne vän. Nu gär det en tio dagar, då hemsökcs den gifte sjömannens hem
af en katastrof. litt bankhus har fallit och tager hela det lilla kapital med sig som vår sjö-
man har sparat. Från att ha varit befälhafvare på sitt eget fartyg måstehtaw-fönattfkrmiw
lefva taga plats som simpel matros på ett skepp som skall ut på långfård. Ombord ä
detta träffar han sin forne vän, som han blef ovän med då han gifte sig, men denne
vill nu icke veta något af honom.

Skeppet strandar och båda sjömännen rädda sig i yttersta ögonblicket i land på en
öde. ö. Den gifte. sjömannen är en dag så förkommen, att han är nära döden, och blott
genom kamratens hjälp räddas han till lifvet. Denne, som först tänkte att öfverlåta honom
till sin skapare, kommer plötsligt att tänka på sin unge kamrats hårdt pröfvade. hustru,
hans heder segrar och han hjälper sjömanncn på det bästa. Och i förening och god sam-
manhållning anlända de snart nog till sina hem.

 

 

ok

(6
(6
g

(fp
(F
(få
((f
(

få
(Q
(m
e
((5

vegeeeeeegggggg78

enom Italienska Alperna.
på en timmerftotte.

Q Härlig verklighetsbild utan motstycke.
Q

(6

ff:

(0

((.
Kafo faen

(I

G

((0 (GÄQKÖKQÖÄG

Q Den originella timmerflottning som här visas erbjuder en imponerande
Q och underbar anblick. På en del sammanbundna lrädstammar stå några säkra
g män, som med en förvånansvärd skicklighet manövrera ilotten genom de bru-
S-I sande strömmarna. tbland meterhögt upplyftad af Vågor-na glider den bräckliga
) farkosten fram genom en härlig natur, tills man slutligen nått målet -- det stora
t sågverkct. I-lär drages timmerstoekarna upp och föras till tekniskt fulländade
e

så

eeaee

då

maskiner där de med stor hastighet söndersågas för att därefter användasi
ts industriens tjänst.
Q

åå

eeåe
Q
fe.
kE
(a
på
e
å
es
å
g
g
e
(f.
g
(f,
(m
(f,
(rf
G
g
g
e
(f.
g
å
g
g
(ff
g
(ff
de
&
(m

Lehman på bal.

Storartad humoresk.

Lehmann, den galenpannan, har hittat ett bjudningskort till stor bal hos minister Ponte-

vedro. Naturligtvis skall han dit! Civil högtidsdräkt påbjuden. Strunt samma er- Lehmann låter
måla om sin dräkt. Sedan -- ja, sedan!

eggåass

God musik!

I lzsta pl. 50 öre, 2zdra. pl.
e: 35 öre. Barn 25 öre.

 

 

 

 

 

 

Bollnäs Tryckeri-Aktiebolag 1910.

Information

Title:
Bollnäsbiografen
Printed year:
1910
Place:
Bollnäs
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain