#7541: Bollnäsbiografen

Fredagen den I80 Sept. kl. 8,80 e. m., Lördagen den l Okt. kl. 6.15 o. 8,30 e. m..
I Söndagen den 2 Okt. kl. 6,15 o. 8,30 e. in. samt Miekelemeas-
måndag kl. 4 och 8,30 e. m.

035.! Lördag kl. 6,15 e. m. 15 öre för bal-n. 035.!
EIIIE

 

 

 

 

 

 

w

r
Europas siaisöfverfiufvuäen.

En unik bildserie fotograferad under franske presidentens visiter
i Europas llufvlulstäder.

1. Gustaf V, konung af Sverige. 2. Wilhelm II, Tysklands kejsare. 3.
Falliéres, Frankrikes president. 4. Edvard VII, konung af England. 5. Ryska
kejsarfamiljen. 6. Alfons XIII, konung af Spanien. 7. Viktor Emanuel, ko-
nung af Italien. 8. Frans Josef II, kejsare af Osterriko. 9. Leopold II, konung
af Belgien. 10. Fredrik VII, konung af Danmark. 11. Håkan VII, konung

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kaf Norge. J
Den moderna satyren.
Komlsk.
 s Senaste stora jättebranden 
 å i Göteborg.,  
 I Bildel- tngnn vin nlyeksnnfnnet, m = i" 

 

 

 

. -.-,1-..-1M-1kfmfml - . ämm-.sim

 
  
     
   
 

 
 

Den finske dragspelsvirtuosen

Källman irån Vasa

underhåller vid hvarje föreställning med utmärkt vacker

dragspelsmusik. Populär pristagare vid spelmanstäiiingar.

 

...mxm
Breivet till den himmelska.

Obestridligen en af deivackraste och mest tilltalande bilder som någonsin visats.

 

Den lille Fritz7 moder, en fattig änka, har blifvit sjuklig och kan ej
förtjäna sitt bröd ät sig och sin raske gosse. En dag kommer denne gläd-
jesträlande hem och berättar för modern, att han i skolan erhållit en me-
dalj i belöning för sin flit. Modern gläder sig åt sonens jubel, men gripes
af ångest, när han begär mat; hon har ingen sådan att gifva honom. Den
olyckliga kvinnan fattar nu beslutet att med barnet söka döden, men under
vägen erhåller hon en allmosa, som sätter dem i stånd att lefva ännu några
dagar.

. Under vandringen har emellertid Fritz sett en gammal stadsskrifvare
och hvad han hade för sysselsättning. Dä modern blir allt sjukare och
ingenting finnes att lefva af, får gossen idén att skrifva till den käre Guden
och anhälla om hjälp. Han försöker skrifva själf, men kunskaperna räcka
ej till. Därför ilar han till den gamle stadsskrifvaren, som läter förmå sig
att skrifva följande bref.

"Käre Herre Jesus! Jag är liten, min moder är sjuk. Du kan allt,
gif bröd och hälsa åt min mamma! Jag lofvar dig att alltiid vara artig
och flitig. Lille Fritz.LL

Grossen omfamnar den gamle f. d. soldaten, ilar till kyrkan, lägger
brefvet på altaret och faller på knä och beder. En uppenbarelse styrker
hans tro och han skyndar med klappande hjärta hem.

Emellertid har den gamle skrifvaren, rörd af gossens trosförvissning,
när gossen är borta besökt det fattiga hemmet, kvarlämnat en penningpung
samt skrifvit i Fritz, skolbok en hälsning från Jesus. När gossen kommer
hem är det mörkt, modern sofver och äfven han skall gåJ till ro. När han
skall lägga ifrån sig sin medalj, finner han penningarna, och i innerlig
tacksamhet och glädje faller han på knä framför krucifixet.

-AE=N=N"Det är en serie tablåer, som utmärka sig genom sina pittoreska scener.
Kinematograli i färger af Pathé Fri-res.

 

De besvärliga bina..

K omlsk.

 

 

Q

OBS.! God musik!

Bollnäs Tryckeri Aktiebolag 1910

Information

Title:
Bollnäsbiografen
Printed year:
1910
Place:
Bollnäs
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain