#7540: Bollnäsbiografen

[W-mwhabywéigaagptw:wdwrhetrfei-quwffw.) Nam-pt;.:Måh-,-.,.v-.Aaesw.;,.:www-1- . w. .. .1. r . w.
 1 - rä.. 7- "Wai-rr -.  Å i y . I i q- w -

. u

a
-i-
Pi
.,
IJ

I pan., ,

Bniini -Bnnnnnn

Fredagen den I9 Februari kl. 8,30 e. m., Lördagen den 20 kl. 8,30 e. m.
samt Söndagen den 2l kl. 6,15 och 8,30 e. m.

1

 

 

Första atdclningen.

Portugal.

I denna -- f P-- " .. u? ., . . ..
t sciii se vi nagia bildci han Poitugals natiirskonaste platser, hvilka säkert skola

fängsla äskädfireii f- IISSABON Hfindelstori" I " i
.r I. i t . :I .i . i get och Don .losef l bildstod. S: -d" fu 
Huty udstadens gator. liiskarbarkarna på väg till sjös. Fisktorget. -- OPORTO.uJägifliiåfå-bgd 

Douro. Bilder frän staden. Vid stranden af Douro. Oxfest i Oporto. Doiiro-Oxfest.

än

Hur bikupan bildas.

Fn svnnerligt intress " " -- -
. 4 -, ..aiit bild som visar hur en vI 0 "- -"- " P --
mmanas l bikupan. L .ildib bisvaim infangas och sedel mera

En bild af stort Intresse för hvar och en.

 

Drama i apriket.

Humoristisk.

N ANAS MOR.

085.! Efter Zolats bok "Nana".

Paris qåsollåp ttiiåilgstetäekla ta:JI farlval aif sintinor, en tiskarhiislrii vid Oceanenv, för att slä sig ned i

. . -Q .c i neta. on ieiinc ras för sin skönhet " 1- r Ä: e f "" i" k

Storstadshfvet. och tattai allt niii behag i dit biillrande

Unn q Utelyjza (Iiletensiliga lapdet hållerndeii gamla modern på att förgäs af saknad eftersin älsk-

aclg, än: it foiakat sig ga måcktet lanlge. Utan pängar beger hon sig till Paris till fots lien
, J es ram oms iar ot erii äiiin-it sin förr " i Y f I L I

Iwan hon tagit vägen. t a plats. Ingen kan upplysa modein om

För att lifnärfi sig säler " 

i i. modein blommor ute ia lf I " i i I - "
Ttiga iir ett elegant ekipage, i thilken hon tror sin igenkäiinagiliindofilirdafldtff åäciinnstefiw [Fälg kvmmf
ienne. Men den unga damen låtsas l - b. "L Ä I", i tv (n vl me emo

. . ielt kallt ej kfiiina igen henne l " i " "
n n . . ill en bor an torvfi l bl i
modernan mera nddstamd än förut kllt " 0 " .I (um H
i . i vittnade oni Iilt 1 f i " r i
hon Skattade Så högt. t , . den patratfade ioie hennes dottei, som
Nån-fi daffirs  i  i" " i "
hotell MOdeg-l; kmänereåiifitietlgåis :Illeinhptngatkvinnan;tsgilitå: tili] firande at invigningen al ett hennes
. i i. an erna sot im ra enne Dott-- f" r k - P r -
bekant med henne ocl P., . - J n -- " u Ume al dmoatt vall.
i latei kora sin nior ri dorren NI -" " f - V
forbannar Sin dotter. je . i odein allagsnai sig, allt iindei det hon
faller vanàlalggntltlild efterat har dottern sin hårfrisörska hos sig, dä spritlampan exploderar. Hon
I I dra i i golfvct. Hon maste snart bevittna, hurusoinfvänner och väninnor som firat
iennt mecaln lion var vacker, forsvinna den ena efter den andra s
1 ansen omkrin henne förblek - i i" v i - -" " "
ei kan betan h Tan utangtlo i f" nai med hy aije dag. D51 liai gatt darhan, att den olyckliga
förlåter Smed tyle , D cls ai (år tiventiialiteten att bli vrakt. Da kommer modern tillstädes Hon
L I kx v. l.. e I I. Vi. LO I Y.0 o Y 1 i.. à , I t .(- L- .
e y in a iida tya till hembygden toi att lefva lyckliga dagar tillsammans.

 

ä

En jätteölversiiämning i Dalällien.

Bilden återgifver först en del af landskapet vid älfvens nedre lopp med stora mängder
timmer flytande öfver vattentäckta ängsinarker och med träddungaiI och skog i vatten. Därefter
följa vyer af fallen vid lfllfkarleö, som te sig särskildt storslagna med de väldiga vattenmassor.
som vid ett dylikt tillfälle genom dem rusa ned mot hafvet.

 

 Gäst-.uppträdande

af

Gawad

N 0 .
, fran Ka,er

 

 

  

X

8

xx" län N
7

.på som utlär sina enastående takiiknnststynknn.

  
 

 

Lite mera vatten om jag tår he...

Mycket- skrattretandc.

Den förnåme- rosanden önskar att rum.

Ankomna till, ett präktigt hotell spela bärarna roll af tolk och beställa ett vackert ruin ät
amerikanarn. Hela personalen såttes pä rörlig fot för att den rike gästen skall fä det komfortabelt.
Alla utan undantag bemöda sig att stå nykomlingen till tjänst.

f Into on droppe vatten! Det Ir då gemen!!

 är då amerikanaren ändtligeii allena på sitt rum och tar itii med att packa upp kof-
ferten. Dä han slutat därmed vill han göra toilette. Men då han skall till att hälla vatten i tvätt-
fatet, tins det ej tillgång på en enda droppe.

Det går verkligen för långt, då nägot dylikt får passera pä ett förstklassigt hotell. Fastän
det är sent inpå natten, ger sig amerikanaren till att ringa och det utan uppehåll.Ä Naturli tvis
kommer hela personalen tillstädes, oeh alla ila i väg för att förse den missbelåtiie med vatten. ilau
tillgriper i brådskan kärl af allehanda former och skepnader för att få dit vatten i en hast, oeh som
ingen bland personalen vill låta tillfället gå sig ur händerna att bispringa den förmögne herrn (icke
minst af åstundan att fä hederligt med drickspängar), dröjer det icke länge, innan rummet utsatts
för en fruktansvärd öfversvämning. ltosenrasande fattar ainerikaiiaren tag i den sistkoiiiiie tjänaren
och sätter honom ned midt i vattnet. Alla de öfriga rusa för brinnande lifvet.

Måniie det blef mycket, drickspäiigar af?

Konsifilm! n n- Konsifilm!

vaaiseäuee.

Iseeiisatt atI Maurice Feraiidy. iiiedleiii :if (loiiiedieY Fraiieiiiese.
Inspelad af herr Seliéler frän ltejaiie Theater och herr Doiielly från Porte Siiiiite Martin, Paris.

l Ryssland sattes slutligen en gräns för fransmännens segrar. Läget var fruktansvärdt.
De måste "täga tillbaka, tillbaka genom 4ödelagda städer och byar, som de passerat under frammar-
schen. I()fver allt skönjde ögat idel förstörelse. Utliungrade, förtviflade, modfällda släpade sig sol-
daterna likt skuggor tillbaka mot gränsen. Kosackerna omsvärmade flyktingarna och öfverföllo dem.
som ei förmådde hälla sig tillsammans med hufvudarmén. En liten trupp fransmän med en sårad
trumslagare sträfvar mot hembygden i fjärran. Trumhvirtlarna förmå ej längre muntra upp. Man
orkar ej sjunga längre. Själfva naturen kämpar mot de återtågande, en bitande köld kyler de dar-
rande gestalterua. En brygga kommer till synes, man fattar nytt mod och stormar öfver. Men, ack,
den brister. Hoptals människor uppslukas af Beresinas gliipska vågor. Man försöker komma öfver
på annat sätt. En polsk bonde kommer dem till hjälp. Af medlidande för de. olyckliga träder han
fram till befälhafvaren och meddelar, att han visste om ett vadställe, där de kunde ta sig öfver.
Först misstrogen följer befälhafvaren till slut rådet och de komma lyckligt öfver. Boliden fasttages
emellertid af kosackerna. Med knutpiskslag tvinga de honom att tala om, hvar fransmännen kom-
mit öfver. l)iskslagen livina skoningslöst öfver hans rygg, de jaga ned honom i floden. Men han
kan ej förmäs att förråda fransmännen. Han drifves gängI på gäng ner i floden. allt under det härda
slag sarga hans rygg. Dödsångest afspeglar sig i polackeiis ögon, men han förblir orubblig. lBere-
siiias kalla vågor iitandas han sin sista suck.

 

S i oo I.. o
kot karrekapp opnmg.

Vi lefva i tällingarnes tidelivarf. Alla älska sport: ridt, cykelåkning, lawn-tennis etc.

En sportklubb i Paris föraiistaltar en skottkärrekapplöpning. Alla nhcrrar under solens
dra sig lill den festsmyckadc platsen, äfvenledes den högvördige poliskonstapeln, som låter allt fi
i frid och lugn. Så är allt klart, ett skott smäller af och skottkärrorna ila åstad. Man mäste vri a

sig af skratt, då den ena efter den andra trillar af och rullar omkring i dainmet. De fara öfver
broar oeli falla i vattnet. Det ena tokroliga ätventyret atlöser det andra.

Goa Musik -n

 

 

 

Biljetipriserna äro:
lzsta plats numr. bänkar 50 öre i Barn . . . . . . . 2:5 öre
2:Clra ,, . . . 35 ,, l ,

Var god intag den plats hvartill biljetten berättigar!
Rätt till ändring af programmet förbehålles.

Bollnäs Tryckeri Aktiebolag 1910.

Information

Title:
Bollnäsbiografen
Printed year:
1910
Place:
Bollnäs
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain