#7539: Bollnäsbiografen

äälömäåäääääåmåääå

nf.1a-:=.g=:..-m;., :II-h.- .H .- .kr-:qi

Lutti-m iiiii

Lördagen den 8 Januari kl. 6,15. och 8,30 e. m.
Söndagen 6,15 ,, 8,30 ,,

I! 9 II I!

GEURG STÅGE.

 

 

Huru Jack iick ett mål.

Humoresk.

SWQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQWQQQQQQ

Skotlands största. tidning.

"The Scotsman".

En triumf at Midnaltsfolograferinq.

1. Exteriör af tidningens olika kontor. Byggnaden kostar 9 milj. kr. i
uppförande. Den år den största byggnaden i Skottand. 2. Interiör. a)llufvud-
vestibulen. b) Marmortrapporna. c) Annonskontoret. 3. Lokala nyheter rappor-
teras. ft. Pneumatiska tuberna. 5. illelegrafmaskinerna mottaga nyheter från
London. (i. Underredaktörerna i arbete. 7. En dags papper-såtgång. 8. Euk-
tande papperet. 9. Sättmaskinerna. 10. Matrisen göres i ordning. 11. Ang-
pressuing af matrisen. 12. Afputsning af pappersformarna. 13. Gjuteriet. 14.
Insättning af papperet i de jättestora tryckpressarna. 15. Tryckningen. Maski-
nerna trycka 400 exemplar i minuten. 16. Packning af tidningen för järnvägs-
leverans. 17. Tidningens extratåg till Glasgow och London. 18.
mottaga tidningen till försäljning. 19. På gatorna. 20. Ihemmen.

En hög-
ländare tar del af dagshändelserna.

åQQQQQQQQQQWQGGQQQQQSGQQQQQQQQQQQ

Ett farligt kraftelexir,

som clock, dess bättre, endast var en DRÖM.

(--

ttotnarren efter Cyranu från ttrienten.

Edison Film. Amerikansk konstnlm.

lån vacker drottning har nått gittasåldern, och hennes rådgifvarelåta henne
förstå, att tiden vore inne att börja tänka på giftermål. En proklamation utfär-
das, däri unga män inbjudas till tåfling om drottningens hand. En hofnarr, en
ful dvärg, men som har en himmelsk röst, älskar henne lidelsefullt. Han fram-
kväder sin kärlek i en tränande sång utanför drottningens balkong. Drottningen
blir hänryckt och ber honom afslöja sig, men han vägrar. Då kastar hon till
honom en halsduk, hvarpå hon drar sig tillbaka för att drömma om en hem-
lighetsfull prins, som skall komma och begära hennes hand.

Som emellertid nprinsenn ej hörs af, utsändas kurirer att kungöra, att
endast den, som kunde återlämna halsduken, hade utsikt att fä gifta sig med
drottningen. Då kurirerna ej kunna komma den sökte på spåren, hotar den
besvikna drottningen att låta straffa dem. Dä framträder narren och visar upp
halsduken, allt Linder det han ger uttryck ål sin brinnande kärlek till drottningen.

På grund af sitt förnärnmnde uppträde mot drottningen ådömes narren
strängt straff. Men i fängelset förvandlas han af gudarna, som hysa medlidande
öfver honom, till en ståtlig yngling och sattes sedan på fri fot. Han stämmer
ånyo upp en kånslofull melodi nedanför balkongen. Drottningen skickar genast
efter honom, låter honom föras in i hennes gemak. Omsesidig kärlek uppstår
vid första ögonkastet. Under stormande jubel tillkännages förlofningen.

s--

röfva hennes kläder under det hon håller på att taga e
håst som fridsamt betar i gräset.
klädda hästen och efter honom

Herrskanet Balluscuu nå landet.

Denna mycket komiska seen visar oss fru Balluseous missöden.
fru Balluscou i sin baddräkt löpa genom byn.

Goa Musik. -n

E

 

Pojkarna .i

En dag-ombord på skolskeppet, en intressant bild om huru våra nblåjackorn utbildas.

Öämmäåääääwmå

G

Två galgfåglar
tt bad, och tar och klär dem på en
En humoristisk situation uppstår då först den groteskt

Biljettprlserna. äro: lzsta pl. numr. bänkar 50 öre, 22dra pl. 35 öre. Barn 25 öre.
Rätt till ändring afprogrammet förbehålles. Var god intag den pl. hvartill biljetten berättigar!

 

Bollnäs Tryckeri-Aktiebolag 1 9 l 0.l

Information

Title:
Bollnäsbiografen
Printed year:
1910
Place:
Bollnäs
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain