#7538: Bollnäsbiografen

.mums-.N

iiit -Brooirriii

Fredagen d. 29 April kl. 8,30 e. m., Söndagen d. I Maj kl. 6,15 o. 8,30 e. m.
samt Måndagen den 2 Maj kl. 8.30 e. m.

 

 

 

Expressnyhet!

Roddregatta

Pà Ortasjön.

l. Stnpelailöpning. 2. Änkedrottnin ens af Italie h
d I :I I
sterskepp. 4. Prins Amedées pris. 5. Konuängens hedersplfris..a erspris g En mä

Intressant sportbild.

Före ooh etter trrtillooet.

Skämtbild.
[författad ooh Inspelad af vår allbakanle

Herr MAX LINDER.

   
   
  

PERSON lf] R:

 
  

Svärsonen. . . . . . . . . . . . . . . . . . spelas af Herr Max Llndor-
Hans blifvande fru . . . . . . . . . . . . . . n i) Fru l.. Richard
Svår-modern . . e n a M. Mantavan.

  
  

Handlingen filldrager sig dels i svärmoderris hem, dels i de
nygiftas villa på landet.

  
 
 
 
 
  
 

Intressant. lnstruktivt.

Ur-industri.

En af Englands största nrfabriker i verksamhet.

i .Det är sällan man blir i tillfälle att se en industribild så intressant som ur-
industri i lungland. Den mest ointresserade kan ej undgå att genom bilden få en klar upp-
fattning .af hur en modern iii-fabrik arbetar. Bilden skildrar förfärdigandet af de olika
aklar, hjul, taflor, fjädrar och andra smådelar som tillhör en klocka, äfvensom sammanl-
sättningen och uppställning af ett modernt tornur försedt med ett konipliecradt slagverk.

WWWWWWMMW

Favoriten tron Big Horn llano .

Spännande Vildvästbild.

i Bland Cowboys.-
å

i

i

2 . O Samuel Harringtoiin. ägare till Big Horn ltanch, är en mycket frikostig man och
tillatcr sina cowboys manga friheter. En af dessa är att vid de stora årliga round-up
z skänka gossariia ett visst antal föl som de när dessa växt upp sälja, saft-it dela för-
tjänsten. Samuel är änkling och har endast en dotter, en äkta västerns flicka och
tillföl-jd däraf passionerad ryttarina. Bland hästarna som gossarna äger finns äfven
ett kasfanjefärgadt sto, hästen är mycket vacker och tam så att flickan har särskildt
fäst sig vid denna häst, i stället för att sälja densamma besluta gossarna att wifva den
2 som present till ägarens dotter. Big Tom, den bästa covaovcn väster om tlilippiga
bergen blir utsedd att framföra nyheten till henne. Vår första-scen visar Tom, klum-
sig och blyg hållande gåfvotalet. Tom är vansinnigt förälskad iden vackra Stella och
fastän han aldrig haft mod att yppa sin hemlighet och har roligt åt hans förvirring.
litet anade bägge att genom att gifva denna present. Tom skulle få mod att vinna detii
flicka han älskade. Vår andra scen visar Stella lämnade huset på väg för att hjälpa
en sjuk kvinna som bor på en ranch i närheten. Vid tiden för vår historia huserar
i närheten ett band hästtjufvar, hvars ledare., eu skurk vid namn Macklin, har fattat
tycke för det sto gossarna har skänkt till Stella och beslutit att stjäla det. Ett gvnn-
samt tillfälle yppar sig nu. Då han ser att flickan rider förbi ensam kallar hanvtill-
sammans flera af sina kamrater för att hälla vakt och medan flickan är inne iliuset
tager han hästen och rider i väg allt hvad tygen hälla. Stackars Stella är öfver sig
gifven då hon finner att hennes favorit är borta och hon söker öfver allt för hjälp.
En Iäldre ranehman gär ut för att söka efter hästen och öfverraskar bandet. Han
blir dock upptäckt och mycket svårt slagen, men lyckas ändå komma tillbaka till
Harringtons ranch er en beskrifning af hästtjufvarna. Därefter börjar en vild jakt
efter flickans häst, i ivilken hvarje man på platsen deltager. Framåt aftonen kommer

sökarna hem utan resultat. En haltindian rider då fram med att bref som lvder:
))Säiid förmannen för Eder raiich ensam med till) dollars till Örnpassefi kväll

och vi skola gifva honom hästenm

Herr Harrington tycker inte om detta förslag ty hans förman, Tom Deering, har
skaffat sig många bittra fiender bland hästtjufvarna då han bevakat sin chefs intressen
och4 hela förslaget ser ut som en plan att försöka få Tom i deras klor. Men Stella
gråter öfver sin förlorade favorit och dessa tårar kommer Tom att besluta sig. ))l)et
gör detsamma med de hundras, säger han, njag skall ändå skaffa tillbaka den där
häslenn. Han rusar till korallen. (rHör, vänta, du blir endast skjuten, låt dem ha
liästem), ropar Harrington; men Toni, som inte väntat på att höra på Harringtons
varning har redan suttit upp och ridit i väg. (Ufusan ta pojken, ett halft dussin af

Er få rida efter. Ni hinner fram, till örnp-asset i tid för att hjälpa honom, om de ä

  
 
  
 
 
  
 
 
 
  
  
 
 
 

 

där skurkarna menar hvad jag tänker de göra.

I l)e anlända till örnpassel och Navajo Peters kvieka öga upptäcker ett papper
fastsatt vid ett pcpparträd vid kanten af vägen. ((.Iag har gått ned till den gamla
kvarnen i Blakcs dalgång, och om jag inte är tillbaka om en halftimme så följ efter).
Toms förutseende räddar hans lif, ty gossarna följa hans order och anlända jiist som
Macklin har fästat. ett Spader ess ofvanför Toms hjärta, stiger tillbaka och tager noga
sikte med sin stora 14 caliber på den svarta punkten på kortet. Tom med händer
och fötter bundna och säkert fastbunden vid en stol ser oförvägct in i den mordiska
mynningen, inumlar Stellas namn och tager afsked af alla jordiska affärer, då skottet
af en (loltrevolver bakom hans hufvud återger honom hopp om lifvet. Navajo har
krossat ÅNlackliiis handled med ett skott och rästen af bandet sändes till distriktets
hufvudstad för att dömas, ty här ute i västern drar inte rättvisan ut på tiden och det
tager inte läng stund att utse en jury som dömer hästtjufvar.

Nästa morgon äro vi vittne till eu intressant scen. Stella håller favoritllästens
tygel och tackar Big Tom för hvad han gjort för henne.

(((lch om de hade dödat er, Tom, lror jag alt jag hade dött ocksåii, hviskar hon
blygt. ((Hvad, menar ni att ni tycker om en sådan här stor dumbomii. (ala, natur-
ligtvis gör jag dels. Och Tom sluter den rodiiandc flickan i sina armar.

WWWWWWWWWW
llalstiränoiogar oirt Belle lle.

Stol-slaget naturskädespel.
antiska Oceanen vid Frankrikes västkust som i sitt inre är rikt pä frukt-
bart land, men omgifvet af vilda klippor, mot hvilka Oceanens vågor sedon århundraden förgäfves
gått till anfall. Filmen återger briljant dessa våldsamma obrä-iiningar, hvilka stänka sitt-skum" vida
omkring, dessa oregelbundna, pittoreska klipporthvilka sta dar som vaktposter mot hafvets förstö-
relselusta, dessa egendomliga grottbildningar. i hvilka vattenniassorna koka och sjuda.

lien exentriske soortsmonnen.

(Ialino har fått för sig att han skall idka sport. Han köper sig en cykel och trampar åstad
öfver småvägar och gångstigar. Ingenting hindrar hans framfart . . . . . ltätt som det är kommer
han emellertid i handgemäng med ett gåiigkors och därmed har han fatt. nog af cykeln, och blan-
dar han sig i stället i en uthållighetslöpning till fots. lack vare ett finurligt knep blir han först och

kommer till och med ett långt stycke före alla andra. i o I
Trött på denna allt för gainmalmodiga sport vill han likt sa mangen annan ta del i engelsk
boxning. Han ställer i gång ett häpnadsväeluinde tumult, blir emellertid afgjord segervinnarc öfver

hela den församlade meniglieten. . I u o I: I
Han kan ej förbli likgiltig vis ä vis automobilsportcn, som ju ar sa modarn, och skapar af alle.-

handa tingestar ett vidunder till förliyttningsapparal. Denna börjar snart krångla. Medan egaren
krvper in under ekipaget för att reparera motorn, exploderar denna, och splittrar sönder vår sport-

man till oforinliga spillror.

035.! Ej biograf bild! OBSJ
uppträdande af Mr. Alfons

Salongstrollerikonstnär.

Enastående ängel-färdighet. Förvärnandc bindnin"Isnuminein

sig: iiied tva rep mn halsen, dessa knytas med hårdknntar, en ring;

:if publiken lutllerri repens ändar, dock på nägra
Publiken bedes kontrollera.

Belle lle är en ö i Atl

 

Mr. Alfons låter himla
trädes pä repen. nya lutrdknntar knytas, tvänne
sekunder lin knntarnn npplösts oeli ringen aftagits.

Försnnnna ej att se vecka-ns statliga föreställningar.

God Musik .-

Biljettpl-iser-na äro:

lzsta plats nurnr. bänkar 50 öre Ij Barn . . . . . . .25 öre
2zdra ,, . . . . .35 ,, i]

Var god intag den plats .hvartill biljetten berättigar!

Rätt till ändring af programmet förbehålles.

BoliiiäsATP-ryckeri Aktiebolag- lBlU.

Information

Title:
Bollnäsbiografen
Printed year:
1910
Place:
Bollnäs
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain