#7537: Bollnäsbiografen

Lnis-lll niin

.Fredagen den l5 April kl. 8,30 e. m., Lördagen den l6 kl. 8,30 e. m.
samt Söndagen den l7 kl. 6,15 och 8,30 e. m.

Strämmingsfiske i Skärgården.

Högst intressant.

  
 
 

   

i

. Östgöta-Spelen.

Intressant sportbild.

Skridskotätiingar. Hastighetsåkning. Konståkning. Iskarneval.
skridskokappsegling. Terränglöpning på skidor. Slädparti till Lindö.

 

lsjakt- och

 

 

-

 

i

risken-ens son.

En amerikansk fiskare hade tagit afsked
med sin son ut till hafs.

Eftersom det är ett förskräckligt väder och en våldsam sjögång har fiskarens hustru ifrigt
bedt sin man och son att ej segla ul, men det är förgäfves; de låta icke hålla sig tillbaka.

Något efter, då fiskarne kommit ett långt stycke ut på hafvet tilltager stormen i fruktansvärd
grad. Båten kantrar, fiskarens son drages bort, och fiskaren själf räddas af sin hustru, som utan
betänkande har tagit en båt för att söka sin man och son.

Fiskaren och hans hustru äro otröstliga öfver förlusten af sin son, men till all lycka har
sonen icke gått till botten. Han klamrade sig fast vid en stolpe och slogs i land af böljorna. För-
äldrarnas glädje är öfversvallande stor, då sonen efter flera upplitningsförsök kommer till sig igen.

Fru Uvahholigs aimagringskur.

Portvaktarfamiljen lefver i en stilla lycka, tills en dag en ung slank flicka kommer in för att
få någon upplysning. Sedan hon gått sitter portvaktaren en stund stilla och tänker. Hustrun frågar
hvad det är och han svarar då sin rätt runda hustru, att hon också måste göra sin slank, ty det i
vore så vackert. 8,. .. . -- -PM-MMH"

Fru Qvabbeli -, som är en mycket känsttgifm sig genast för att genomgå en
afmagringskur; för atig ej förlora sin mans kärlek. Hon låter väga sig och hennes vikt är 85 kg. V1
få sedan på ett mycket roande sätt se hur hon, för att nå ett godt resultat, skaffar sig en oeriöid
motion. Men hennes aptit ökas alltmer och hon äter för två, trots hennes mans ifriga förmanin ar.
Så beslutar hon sig för att återigen väga sig, men ve-och fasa - hennes vikt är nu 120 kg. rå-
tande går hon hem och inser, att på så sätt kan det inte gå. Kanske hon hädanefter magrar af
sorg och förtrytelse. i

Ooooooooooooooooooo:
Julius Caesar. g
X
o
o
o

af sin husttru och beger sig därefter tillsammans

Nytt storslaget dramai ett flertalåtablåer.

1. Julius Caesar återvänder från Gallien. 2. Brutos befarar attJulius skall blifva en
tyrann och förhindra republiken. 3. Antonius Markus upptäcker sammansväriningen. 4.
Julius Caesars triumftåg. 5. Calpurnias dröm. 6. Julius Czesars död. 7. Antonio uppvig-
lar folket mot Julius Caesars banemän. 8. Brutos och hans vännerjagas affolket. 9. Da-

gen för slaget vid Philipoi. 10. Den stora drabbningen. 11. På slagfältet. 12. Julius Cae-
14. Antonio Markus, hämnare.

0000000000000000000

sars våluad visar sig för Brutos. 13. Brutos död.

0000000

   

Schalfhausen.

Kinematografi i färger.

Schaffhausen, hufvudstad i schweiziska kantonen med samma namn, är synnerligen
vackert belägen vid Rehn, hvilken flod här är särdeles strid och ett stycke nedanför staden
med byn Laufen bildar det af turister mycket besökta Rehnfallet. Bilden visar vyer dels
från staden, dels och framför allt från de olika forsarna och fallen. Bl. a. ser man slottet
Laufen, beläget på en klip a omedelbart öfver Behnfallet, öfver hvilket man alldeles invid

fallet har en imposant anb ick från en äfvenledes å bilden synlig järnpaviljong kallad Fischetz.
Storslagna naturscenerier.

  
        
   
  
 

En komisk förveXling.

Kemisk.

God Musik, -n

Biljetiprisel-na äro:
lzsta plats numr. bänkar 50 öre
2zdra ,, . . . 35 ,,

Var god intag den plats hvartill biljetten berättigar!
Rätt till ändring af programmet förbehålles.

Bollnäs Tryckeri Aktiebolag 1910.

 

. 25 öre

 

I Barn

 

A., Edw-

Information

Title:
Bollnäsbiografen
Printed year:
1910
Place:
Bollnäs
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain