#7536: Bollnäsbiografen

iiiis-Bittitiii

Fredagen den 2l Januari kl. 8,30 e. m., Lördagen den 22 kl. 8,30 e. m.
samt Söndagen den 23 kl. 6,15 och 8,30 e. m.

 

 

I Bayer-ns Häll-land.

Sällsynt storslagna, lagra natursoanorier.

l. Vid slottet Neusehwansteins fot. - 2. Genom högtjällstrakterna.  litt imposanl
i åskväder bland fjällen.

Suckerindustri i Argentina.

En belysamle bild af utmärkt. instruktlvt innehåll om sockerröreus
skön-(lande samt raftiueriug.

 

 

 Q

 

 

Q Q
llumhoms lru .eller så luktar man hvarann.

Herr Dumbom behandlar sin fru illa, och hon beslutar hämnas genom att spela vansinnig.
Läkaren tillräder mannen att lyda alla hennes nycker, och han försöker i det längsta att följa
denna föreskrift. Men ändtligen upptäcker han. att han blifvit lurad och botar sin fru på ett lika.
etikett som billigt sätt.

IOOOOQOOOOOQOOQOQOO

t PRiNsEssAN xOch g
sLAFViNNAN. vg

lin eg ptisk fiiltherre. vänder hem efter ett, segerrikl krig. l-lan välkomnas af
sitt folk med liiintörelse och under stora hederslwtygelser. Ilan kallas inför kejsaren.
som också på ett alldeles särskildt sätt vill visa honom sin bevägenhct. Keisarens
dotter förälskar sig i fältherren, som emellertid  vill ha med henne att skatta, enär
han är mera höjd för en hennes slafvinna. Prinsessan fär vetskap om detta och ut-4
verkar hos kejsaren att bäde slafvinnan och fällherren kastas i fängelse. Deras celler
äro helt nära hvar-andra. Genom att ta boett einÅ -stenwnliiisviiggdetiF-lkriilåéi i  . g
förbindelse med hvarandra. lxvejsardottern sätter sig i besittning af nyckeln lill fiin-
gelset i hopp om att fälthcrren ändrat tankar. Då hon kommer in i cellen, tinner I

   
 
 
 
   
   

hon båda tvä där. Slafvinnan drar sig skyndsamt tillbaka, och måste ähöra prinses-
sans kärleksförklaringar till fältherren. Det står hon ej ut med. Hon störtar dit och
med mannens tillbjälp lgöres prinsessan oskadlig. Hon ikläder sig prinsessans dräkt.
livat-pä de lly.

Då tilllaget uppdagats, anställdes en ifrig efterspaning men utan framgång.
[flyktingarna ha redan nätt ett annat lamt. .

IOÖOOOOOOOQOOQOOOOO
BOAOHMEN

Nytt! Succésl

, lin gammal lärd förvarar i ett akvarium en präklig boaorm.

v Under det att den lärde studerar i trädens skugga, rymmer ormen ur sitt akvarium och
beger sig ut )ä gatorna, in i butikerna och husen, slukar ägg och viktualier och sprider fruktan
öfverallt där tan visar sig. Poliserna. som tillkallats, väga icke röra odiuret utan läta det und-
konnna utåt landet.

Efter att ha äterfunnit sin herre, slingrar ormen sig glad kring honom och smeker honom.
Den gamle lärde, som ä sin sida är lika förtjust att återtinna sin kamrat, sätter sigI att rida grcnsle
öfver honom och återvänder "sä hem med denna underliga häst.

0000000600.

 

 

611 resa i Ungern.

Serie i.

Bilder frän Ungern ha varit ytterst fätaliga, det är därför med största intresse man
ser denna harhga bild, som visar oss Ungerns vackra natur, dess folk, seder och bruk.

 

 

Hr Lehman betalar sina. skulder.

Ett ovanligt godt skämtnummcr med en massa
lustiga situationer.

God Musik I .Il

 

 

Biljettpriserna äro:
"lista plats numr. bänkar 50 öre It
Qidral ,, . . . . .  a: 

I Var god intag den plats hvartill biljetten berättigar!

Barn . . . . . . .25öro

Rätt till ändring af programmet förbehålles.

 

Bollnäs Tryckeri-Aktiebolag 1910.

Information

Title:
Bollnäsbiografen
Printed year:
1910
Place:
Bollnäs
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain