#7535: Bollnäsbiografen

BLLNl-anlln

Fredagen den 4 Mars kl. 8,30 e. m., Lördagen den 5 kl. 8,30 e. m.
samt Söndagen den 6 kl. 6,15 och 8.30 e. m.

  Pllunlvn minne tunna- 

Bio de Janeiro, Brasiliens bufvudstad, är till väsentlig del bebodd af européer. På vår bild
ses landets rika flora, som döljer rika skatter i det fö a kultiverade inre. Rio de Janeiro, en af Syd-
Amerikas bästa hamnar, utskeppar kaffe till hela vär den. Färgträ och råämnen till finare möbler
utskcppas i ofantliga kvantiteter. Lifvet i Brasiliens hufvudstad är så godt som europeiskt. Vi finna
där allt hvad kultur och konst kämpat sig till. Vi ha den elektriskaspårvagnen. en luftbana och
en tämligen brant bergbana, som transporterar oss upp till den högre upp belägna delen af staden,

 

 

en akademi för de sköna konsterna, välanlagda tidsenliga gator korsa staden.

Slutet af filmen låter

oss se staden i fågelperspektiv och ger åskådaren begrepp om Syd-Amerikas naturskönhet.

E h " i I "f
n f 1- enas I I
Hönsgården Fravaky-Farjen vid Houdan. L
glika faser af äggkläckningen.
tta dagar efter utkläckningen.

Fjorton dagar.
Sex veckor.

I denna serie få vi se en hel del pittoreska och lärorika scener ur en hönas lif. Först
visas utvecklingen af embryet i ägget under rufningen ända till det ögonblick, då det lilla djuret,

fullt af lif, genom att med näbben hacka
i sin duniga lilla kropp i fria luften.

 

på den tunnaste delen af skalet, knäcker ägget och visar

.

Sedan börjar dess lif som kyckling under noggrann uppsikt af den vaksamma modern,
hönan. Man får se den efter 8 dagar - 1-11 dagar och ti veckor, redan har ålderns värdighet förlä-
nats henne där hon högmodigt prålar i sin granna fjäderskrud. Här visas några exemplar af Favo-

relles- och Houdanhöns.

Sedan blifva de efter en gödningskur på en välling af kornmjöl och majs, utspädd med
Ack sorgliga slut på en hönas lyckliga lif.

mjölk, färdiga för - stekspettet.

B. e kår-yli: e n.-

En episod från Napoleons krigståg 1809.

Förlnfnhlgnn- - lin förlof- .

ningsfest under Napoleons tid.
Glada upptåg, dans af ungdomen.
Ett oangenämt afbrott.

Napoleons order. - Alla
vapenföra män i ålder 20-40 år
I skola inom 24l timmar anmäla
sig till krigstjänst.

"Ensto-Ingen. -- Alla byns
unge män rullföras för att låga
ut i krigstjänst.

Åffågol- - Den nyförlofvade
tar afsked af sina föräldrar. De
förlofvades sista möte vid brun-
nen, där de lofva hvarandra evig
trohet. De nyvärfvade soldater-

 

na tåga af för att sluta till armen.

I Vart-IIIOQ. -- Det är efter
en strid vår unge hjälte har avan-
cerat till officer i Napoleons lif-
vakt, under en promenad i-par-
ken stannar Napoleon och talar
med honom. Han får nu ett länge
efterlängtat tillfälle att begära per-
mission för att fara hem att besöka
sina föräldrar och sin trolofvade.

Homkomston. i Hosoför-
äldrarne hjärtligt einottagande.
Han frågar efter sin trolofvade,
men de gamla ha svårt för att
omtala, att hans trolofvade blif-
vit houom otrogen och ämnar
gifta sig med en annan. Full af
onda aningar skyndar han nu för
att uppsöka henne, hans väg för
honom förbi kyrkan, hvarest en

 

nyfiken skara underrättar honom

 

om att bröllop hålles. Han vän-
tar och då brudparet kommer,
upptäcker han till sin fasa att bru-
den är hans käraste. Full af sorg
och förtviflan går han till den plats
där de vid hans aftåg till armen
lofvat hvarandra trohet i döden.
Här, på samma plats, afger han
nu ett nytt löfte: slag vill gifva
mitt lif för fosterlandeti).

Åm- på slagfslm. - Efter
en strid ör Napoleon en rond
öfver slag ältet. Här finna adju-
tanterna den särade officeren, med
kompaniets fana i sin hand. Na-
poleon fäster hederslegionens band
på hans bröst. Hans sår äro dock
dödande och han har hållit sitt
löfte: Han har gifvit sitt lif för
fosterlandet.

Detekttneraäg  

Herr Fårskalte.

En lustig parodi på de afgudade detektiverna Nick (Iarters och Sherlock Holmes bedrifter.

ORQUATO TASSO.

Gripande skådespel af W. von Goethe.

Ofversatt af Oscar II tillägnat drottning Sofia.

Alphons den ILdre, Iiertig af Fem-ara.

 

PERSONER:

Leonore af Este, Hert-igens syster.
Leonore Samiitale, G-refvinnan från Scandiano.
Antonio Montecatlmo, Stadssekretår.

Tofrquato

Tasso. .

Torquato Tasso mottager af hertig Alphons en inbjudning till hans hof i Ferrara. I Fer-

rara står han i hög gunst och vi se i titelbilden huru h
spelet ))Aminta)) för hertig Alphons och

vackra prinsessan Leonore. Två

familjen, lyssna till ett samtal och beslut

sig in i hertigens rum, tala om

afundsmän rådgöra med hvarandra, huru de skulle kunna nå sitt mål.
1 Tassos arbetsrum, hvilken somnat in från arbetet.
hvilken skalden förhärligar prinsessan Leonore.

af prinsessan.

dennes syster Leonore.

an uppläser det af honom författade herde-

Tasso fattar snart kärlek för den

hofmän, hvilka afundas honom den gunst han åtnjuter hos hertig-

a uppväcka hertigens misstroende mot Tasso.

De begifva

det skedda och lofva att lämna honom bevis härpå. Tassos båda

Den ene af dem tränger in

De taga från honom en nyss författad dikt, i
u De stjäla en näsduk från honom, hvilken han fått
Hofmannen marker dock icke, att han af misstag lämnat kvar sin handske i Tassos

rum, och denna blifver uu hansanklagare. Tasso kan icke tillbakahålla sin vrede och sitt förakt.
han tränger in 1 hertigens Jalats 1 samma ögonblick, då hans båda afundsmän öfverlämna till her-

tigen det lofvade beviset.

och kastar honom i fängelse.
öfver hans olycka och

folk att fängsla honom.

tillika är Tassos gynnare,

1. Torquato Tasso i sitt arbets-

rum.

T rädgärds Jarti från lustslottet
Belrlquar o.

Torquato Tasso deklamerar
en af sina dikter för hertig
Alphons och dennes syster
Leonore af Este.

Leonore af Este bryter en
blomma och ger Tasso.
Tasso bekänner sin kärlek för
Leonore. -
Spionerna upptäcka Tassos
och Leonores möte i parken.
Spioner-na omtala för hertigen

t)

...-

3.

 

låter öppna fän
sessan, kastar sig till hennes fötter ocl
mer hertigen in i rummet och är mycket förtörnad öfver T
Men Tasso,
öfverfallen af fiender och blir vansinnig.
att föra ut honom.
))Sa11t Onofion, och dör där efter kort tid.

.I "ramför det församlade hofvet kastar Tasso handsken i
mannen och drager sitt svärd utmanande dem till duell.

Med möda l ckas det en

att Leonore och Tasso älska
hvarandra.

8. Komplotten.

9. Tasso i sitt rum, blir beröf-
vad Leonores näsduk, som
han erhållit af henne.

10. Den förrädiska handsken.
11. Tasso beger sig till hofvet
medhafvande handsken.

12. Bikssalen.

13. Oga mot öga med spionerna.

l-vt. Duellen.

1-5. Tasso föres till fängelset.

16. F ängelset.
17. Leonore befriar Tasso från
,.tängrl,set..- , 

 

 

- v M r. we. 1.. avis-"f 177.-, 9- f: m;W-ww-VW,..

ansiktet på hof-

Men hertigen låter taga Tasso till fånga
Men länge varar icke hans fångenskap, ty Leonore är djupt u prörd

gelseporten för honom. Omedelbart begifver han sig tili
1 förklarar åter för henne sin kärlek.

prin-
I detta ögonblick kom-

assos beteende, så att han befaller sitt
som redan af naturen är mycket mellankolisk, tror sig vara

gammal vän till hertigen,bvilken

På iertigens befallning blir han intagen i klostret

18. Tassos första vansinnes-
symptom.

ltl. Leonore i sitt rum med gref-

v vinnan från Scandiano.

20. Tasso intränger iLeonores
rum.

21. Hertigen kommer tillstädes.

22. Tasso blir sjuk och föres till
qukhus

23. Tasso bevarar än den blom-
man, som han erhållit af
Leonore.

24. Tasso omgilven af sj ukskötare

25 Tassos sista dag.

Kalkutta..

Engelska Indiens mest betydandelstad.

Kalkutta är den engelska Indiens mest betydande stad och vi få här se hela den europeiska
stadsdelens ståtligaste byggnader: guvernörens palats, rådhuset, hotellet, framför hvilket XVaren Har-
tings staty är upprest och de ma nitika husen, omgifna af trädgårdar, som egas af de rikaste euro-

peerna. Och i den indiska stads elen lägga vi märke till bambuhyddorna betäckta med halm.

De

två stadsdelarna skiljas åt af Ganges, hvilken erbjuder en litlig anblick med sin stora sjöfart.

Jakten etter arivet.

Man kan ej med ord uttrycka det nöje denna bild bereder åskådaren.

En gammal dam har sagt farväl åt jordelifvet, utan att efterlämna direkta arfvingar. Testa-
I)e s. k. asörjande efterlefvanden ha infuunit sig, däribland tvänne

mentsutredning skall ega rum.

brorsöner, som varit den gamla tanten till mycken förargelse medan hon lefvat.

testamentet och genomläser det.

Den förbleknade har låtit nåd gå

Lagkarlen öppnar
för rätt, och förlåteritestamentet

alla förtret, de förorsakat henne, medan hon lefde. I trots af en respektabel ålder har ingen af de
båda gift sig. Nu föreskrifver testamentet, att en högst afsevärd förmögenhet skall tillfalla den, som
först blir gift. Brorsönerna låta sig ej sägas detta två gånger, och utan att afhöra slutet på testa-
mentet, dunsta de i ilande hast för att så fort det låter sig göra segla in i äktenskapets hamn. Enär
båda två behandlats styfmoderligt af modern naturen, faller det sig ingalunda lätt för dem att så
här brådstörtadt komma öfver en hustru, om också en stor förmögenhet ställt dem i utsikt. Samt-
liga kvinnliga väsen, som komma i deras närhet, fria de till utan vidare ceremonier. Som båda vilja
bli först gifta börja de gå mer och mer brådstörtadt till väga, så att flertalet damer anse dem mer
eller mindre vridna. Til-l slut lvckas den ene öfvertala en månglerskg, som står och säljer rostade
kastanjer, att ge geschäftet på båten och ledsaga honom till altaret. Afvenså kan den andre glädja
sig åt .framgång Han bemäktigar sig en kvinnlig droskkusk, fattar själf i tömmarna och åker allt
hvad tygen hålla till vigselpallen. De båda rivalerna uppnå målet samtidigt och råkaigräl om hvem
som var först. Tyvärr är allt deras jäktande förgäfves. En slutparagraf i testamentet säger, att för-
mögenheten skulle tillfalla dem, för så framt de voro gifta före kl. 12 m. den dag testamentet öpp-
nades, eljest skulle densamma öfvergå på den gamle trotjänaren. Men då vigselkandidaterna anlände
till vigselförrättaren, var klockan redan 1 minut öfver 12. En hvar kan föreställa sig brorsönernas
miner vid denna upptäckt. Som numera ingen af dem vill veta af något giftermål med de under
så mycken möda hopskrapade damerna, bli de ordentligt uppryglade af de lurade.

God Musik "I

Biljettpriserna äro :
lj Barn
l

 

 

 

lzsta plats numr. bänkar 50 öre . 25 öre

2zdra . 35

7!

Var god intag den plats hvar-till. biljetten berättigar!
Rätt till ändring af programmet förbehålles.

Bollnäs Tryckeri Aktiebolag 1910.

H

Information

Title:
Bollnäsbiografen
Printed year:
1910
Place:
Bollnäs
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain