#7534: Bollnäsbiografen

nn -annn

Lördagen den 26 Mars kl. 8,30 e. m., Påskdagen kl. 6,15 och 8,30 e. m.
Annandag Påsk kl. 6,15 och 8,30 e. m.

 

Hànförande bilder fràn
N eapolitanska. öarne

Ett klnematoa-ratiskt mästerverk inom nnturbildernas område.

 

Döm icke!

En ung arbetare gär till sitt arbete och träffar under vägen sin fästmö, som följer. honom
till verkstaden. Dä de taga afsked, kommer verkmästaren och far se de unga tu och raljerar litet
med flickan, hvilket gör att arbetaren fär agg till sin förman. Han fär sedan ett arbete å ett järn-
stycke, hvilket dock vcrkmästaren ej godkänner och uppbrakt häröfver begynner arbetaren att öfverfalla
sin förmau, enV strid uppstår Och slutar med att arbetat-eu med järnstycket slär sin förmau till golfvet.

Arbetaren föres till straffsalen och i en vision ser han verkmästaren ligga död och sig själf
fängslad. När han dock sedan vaknar upp finner han verkmästaren slående framför sig och som
denne med sig själf inser sig vara den, som varit egentliga orsaken till arbetat-ens öfverilning för-
låter han denne och han får tåtervända till de sina.

Ett ytterst spännande drama.

 

Första våningen till vänster.

Komedi at" E; M. Leumann. Kemisk.

li. M. Laumann gifvear oss härmed, med hjälp af fröken Suzanne Deamy, hr Carlos Avril
och fru Gabrielle Lange, ett komiskt stycke af den mest sprittande munterhet. F run sjunger, hennes
man somnar, och gästen begagnar sig af omständigheterna för att förklara sin kärlek för sån erskan.
Betagen af den kärleksförklarandes beslutsamma sätt, då han förklarar, att han skall taga ifvet af
sig, om hon icke besvarar hans kärlek, beviljar hon darrande honom ett rendezvous följande dag.
lig utsatt tid, i första våningen till vänster, väntar föl-föraren oroligt sin älskades ankomst. Se, där
äl hon! Nej, det var en gammal gubbstrutt, som tagit miste pä våning, och som är på väg till sin
utvalda med en blombukett. Andtligen! Det är hon! Förvisring . . . den unga kvinnan tvekar att
taga det algörandc steget och hvarje gäng samtalet hotar ätt taga en intimare vändning så . . .
drinnnnnunnn . . . rinner klockan. Det är en badmästare, en vaktmästare, en indiskret välgörande
dam, en brokig blandning af människor, som tagit fel pä våning. Hvarifrän härstammar detta dåliga
skämt? Den förtörnade älskaren får snart tag på upphofsmaunen. Det är portvaktens pojkspjufver som
hämnas för en erhällcn tillrättavisning genom att visa alla kommande till nförsta våningen till vänstern.

Konstfilmi "Il I M" Enastående nyhet!
0138.! Ej att förväxla med förut visad bild med samma titel.

K ÅMELIÅDÅMEN.

Skådespel iscensatt efter Alexander Dumas d. y. berömda verk med samma nanm.

Kaiuelimlamen är obetingadttett  n;=1,,:,,.i  .I -- .en t,  ., .1 i i 1
ritc Gauthicrs roll af en af ltalicus most uppburua. skantcspelcrskor fröken WH lltiltlit LEVANTU och
Arnnunl Duvals roll af den store, frmustitemle skadas-polaren herr ALBERTO NIPOTI.

Handlingens gäng är i korthet ungefär som följer: En ung godse areson Armand Duval
reser tillsammans med en vän till Paris och blir där införd i demimondvärl en af denne. Gör där
bekantskap med Marguerite (iauthier (Kameliadamen så kallad till följd af sin kärlek till kamelior)
och förälskar sig i denna. Armand tager Marguerite i sitt beskydd och för henne från Paris till en
enslig och enkel landtgärd där de en tid föra ett lugnt och stilla lif. Marguerite, som fört ett tyget-
]öst tif hela sin ungdom, har därigenom ådra it sig en svårare bröstsjnkdom.

Armand har en syster, en ung osky dig flicka, som står i begrepp att gifta sig med en adels-
man, men som dä hon får vetskap om broderns förbindelse hotar alt afsta från giftet-målet. l om-
tanke för den unga flickans lycka skyndar hennes fader till Marguerite, som är ensam hemma, och
besvär henne öfvergifva Armand, Oaktadt han rördes af hennes kärlek till sonen begärde han dock
att hon utan afsked skulle skiljas från sin älskade och bege sig af utan att meddela hvarlhäu. Både
Armands och hans systers framtid och lycka står pä spel om hon fortfarande höll honom fången,
ja, han fordrade helt enkelt, att hon läte Armand förstå, att hennes kärlek till honom nu vore röd.
-V- l förtvitlan och ångest anropar hon fadern att skona deras kärlek och hennes lif. H Förgäfves!
För Armands systers lycka mäste hon offra sig själf. Hon återvänder till Paris i armarne på en
gammal rik roue, som förut varit hennes tillbedjare. Denne öfvcrhopar henne med dyrbara skänker,
och hon hänger sig ät de vildaste orgier, för att i dessa glömma sin förspilda lycka. llcnnes förut
mycket försvagade hälsa lider häraf och det gär med raska steg utför. Armand, som under tiden
kommit hem frän sin resa och [inner boet tomt, dörrarne stängda och tillbommade, skyndar i sin
förtvitlan till Paris, där han älertinuer Marguerite i armarne pä baronen. litt större sällskap var
just förväntadt lill fest i Mai-guerites våning, dä Marguerilc med döden i hjärtat bedyrar att hennes
kärlek till honom har slocknat och deras förbindelse för alltid bruten, rusar Armand som vansinnig
fram för att bedja henne taga dessa ord tillbaka. Dä hon fortfarande förnekar sin kärlek, och dess-
utom läter päskina, att hon längtat från lugnet hos Armand till det stojande lifveli Paris, kastar han
henne med förakt och afsky ifrån sig och rusar ut. Marguerite fär eu häftig bostattack och föres
dödssjuk in i sin sängkammare för att långsamt tyna bort i den lärande sjukdomen. Under tiden
reser Armand till sitt hem, hvarest hans syster häller bröllop, och där han till slut får reda pä
sammanhanget. Ogonblickligeu beger han sig tillbaka till Paris lör att om möjligt rycka Marguerite
ur dödens armar, men förgäfves. Ilan inträder i Margcuritcs bostad just som dödsarbctet börjat och
lagom, för att hon skall draga sin sista suck i hans armar.

DALARNA.

Utmärkt vackra bildar från vår natursköna grannprovlns.

     
 

   

  

  

I

 

 

Storslaget!  I I Praktnummeri

AGRA i BEN GALEN .

Enastående praktbild. Framställd i naturliga färger.

OBSJ Denna naturbild, som är levererad af världstirman Patbe Freres i Paris är ett obe-

stridhgt bevis för ännu en terrängvinning inom den moderna kinematografiens område.
Allt återges i sine naturliga färger.

De pittoreska gatorna, genom hvilka ett täg af apor, getter och björnar föres, visas här, om-
växlande med andra originella scenerier, hvaraf nägra af skämtsamtinnehåll. För öfrigt några tablåer
fran liajans graf- och Perles moské., hvars rika utsmyckning för tanken till de rika dömernai
nlhambra och Grenade. Det hela är ett skädespel rikt pä orientaliska färg- och ljusclfekter.

 

Lehman är nyfiken.

En mycket skrattrotande och roande skämtbild, visande vår vän Lehman i de fatalaste situationer.

God. Musik "-

Biljett-priserna äro:
lzsta plats numr. bänkar 50 öre I Barn . . . .4 . . . 25 
2zdraJ ,, . . .35

Var god intag den plats hvartill biljetten berättigar!
Rätt till ändring af programmet förbehålles.

Bollnäs Tryckeri Aktiebolag 1910.

 

 

 

,,

Information

Title:
Bollnäsbiografen
Printed year:
1910
Place:
Bollnäs
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain