#7533: Bollnäsbiografen

lill-Bonn

Fredagen den 25 Februari kl. 8,30 e. m.. Lördagen den 26 kl. 8,30 e. m.
samt Söndagen den 27 kl. 6,15 och 8.30 e. 1om.

 

 

Hafsflygaren. W 

Världens snabbaste motorbåt.

Utolnordentliet intressant bild.
1. ntlrsulav, i föl-hällamle till sin. storlek världens snabbaste motorbåt, i full fart. -

 

 

2. Det 21 eylinders-maskineriet. - 3. Böljor som klyfvas. - l. l vägsvallet.
N t k l . r o G .
a llf 0 (lfefalle SBBllele fall Böfglell.
Kaukasien. -
- Kinelnatograti i färger af Pathe Freres Paris.
1. Militär-väg. - Klippan: Gud skydde oss. ti. Anamour, slott frän özle årlmndradel.
2. Bergskedjan i snö. 7. Kaukasisk fårahcrde.
It. Militärstation vid berget Kasbek 3,0l23 mlr 8. Kaukaser.
öfver hafvet. Sl. Krigslekar.
l. Djäfvulsporten. 10. Kaukasiska skönheter.
ö. Perek dalen.

 

 

De ifriga fotbottepctarna.

Skiinltbild.

 

 

Onavanda..

Siouxindianen.

llvem af oss har icke läst om Onavanda, Sioux-Indianen som föl-följd, sjuk och nära hun-
gersnöden, söker sin tillflykt hos den holländske prästen och nybyggaren Kenny, hvilken ock gifver
honom att äta samt försvarar honom för nybyggarne som pästä att Onavanda nyligen varit sedd på
krigsstigen mot de hvita, men Ronny tror pä Onavandas ord, mera än på de hvites och gifver honom
en fristad vid sin härd.

En dag dä Konny är borlriden till en granne och Onavanda iir i skogen och ingar, anlaller
ett indianband Konnys hus, barnen och Konnys hustru försvara sig tappert men blir snart öfver-
mannade. Indianerna bortför barnen och sätter huset i brand. Dä de tro att Konnys hustru är död
lämnar de henne knalla-.i-honatiadetam tillanivbvmrmelml-trläåaäh tea "i  - idel Å I) I l i V

       

säsom varande orsak till eländet. Ännu en gang räddar Ronny, som under tiden har anländt,
()navanda frän döden.v v - . i f

()navanda skymtar ensam bort för att uppspära och rädda barnen, hvilket också lyckas
honom, men han mäste gifva sitt lif för dem och glad dör han, fri från misstankar, framför sin vän
Konnys och sina lienders fötter.

" it :if

 

 

Huru tillverkas ett piano.

Pa tio lninnter rullas förbi vä -a ögon alla intressanta detaljer i pianotillverknina
i. en af Frankrikes största. piailofabriker.

Anskatfning af virke. lin tangent och dess hammare i verksamhet.
Tillverkning atI tangenter. Finsnickeri och snideri.

Polering af elfenben. Stl-ängar anbringas.

"tillverkning alI instrumcnlels smädelar. Pianostämmaren.

 

 

Kilpmannen från Venedig.

Skadespel i 5 akter af William Shakespeare.

Bassanio vill läna tre tusen dukater af Shylock emot borgen af Antonio. Shyloek fordrar
som borgen ett pund människokött, bortskuret närmast hjärtat. Antonio går in härpä. Shylock
hämtar pänningarna. Boi-gcskontraktet undertecknas. Shylocks dotter Jessica skrifver till sin Lorenzo:
nMin kära Lorenzo, i afton kl. 9 klär jag mig lill page, medtager 10,000 dukater och diamanter och
alla juveler, jag kan fä tag uti och flyr med dig. Din Jessie-aa Shyloek lämnar Jessica nyckeln till
kassakistan. Jessica beröfvar den sitt innehåll. Flykten. Shylock upptäcker stölden. Tubal bringa]I
nyheten om Antonios skeppshaveri, hvarigenom Antonio blifver skyldig att betala borgen för Bassa-
nio med ett pnnd kött. Shylock låter fängsla Antonio. Bassanio hos Portia. De tre skrinen. Bas-
sanio uppträder som friare, väljer rätt skrin och erhåller Portia till hustru. Budet om den fara An-
tonia sväfvar uti när Bassanio. Portias ädelmod. Portia kläder sig till domare. Hennes väninna
Nerrisa blifver domarens sekreterare. Dc anmäla sig för att drifva Antonios sak. Shylock fordrar
köttet och vill icke emottaga pänningarna. Portia fäller sitt tillåtande: nDetta papper gifver digI
endast rätt till ett pund kött, hvarken mera eller mindren Kan du taga detta stycke precis och utan
att gjuta blod. ty därtill har du icke häller rätt, så mä du göra dets) Shylock besegrad.

Åter en af våra verkligt konstnärliga bilder.

 

 

De båda ordonnanserna.
En skiimtbild af ralw.

Försle ordonnanscns roll utföres af komikern Lehmann, om hvars eminenta förmåga alla
kinematograflirmor släss. -

Goa Musik 1::

Biljettpriserna äro :

izsta plats numr. bänkar 50 öre Barn . . . . . . .25 öre
gldra ,, . . - - n

 

 

 

 

Var god 1intag den plats hvartill biljetten berättigar!
Rätt till ändring af programmet förbehålles.

Bollnäs Tryckeri Aktiebolag 1.910.

Information

Title:
Bollnäsbiografen
Printed year:
1910
Place:
Bollnäs
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain