#7532: Bollnäsbiografen

s

Bullit -

lll alla

Fredagen den Il Mars kl. 8,30 e. m., Lördagen den l2 kl. 8,30 e. m.
samt Söndagen den l3 kl. 6,15 och 8.30 e. m.

 

 

r

En järnvägsresa Öfver

De Blå. Bergen. .

Då vi börja vår resa på slättlandet är det sommar, ju högre vi komma på ))1)e Blå Bergeiw

ju kallare är

det, till slut är det vinter.

Vi fara utmed bråddjup och genom väldiga snötunnlar,

ändtligen här det nedför och leende landskap med grönskande ängar möta åter vårt öga.

TJUFVAR i 20=DE ÅRHUNDRADET.

lin ntmitrkt trieksbild med många komiska experiment.

 

 

Fosterbröderna.

Två gossar ha växt upp sida vid sida under en bondhustrus omsorgsfulla vårt. De ha

delat lust och

smärta och äro intimt fästade. vid hvarandra.

in dag är det fest i byn.

G ossarna

komnnr dit och beundra alla sevärdheterna: klovner, trähästar, spektakeltillställningar etc. och 
kommer en fotograf och lar ett lyckadt kort på en liten grupp, hvari gossarna belipna sig. Men
skilsmässans stund är inne. De båda unga vännerna komma till hvar sin familj. Åren förrinna.
Den ene är en exemplarisk gosse och gör stora framsteg i studierna. Den andre däremot år elak
och brutal mot föräldrarne. Han blir arbetare, men tröttnar snart på yrket och beger sig utåt lands-
vägarna som lutfare, sedermera tjuf. Den andre gossen har blifvit läkare. lin vacker dag kallas han
på sjukvisit till en stackars förfallen man i ett uselt kylfe uppe på en vindskupa. l själfva verket är
den sjuke ingen annan än för detta fosterbrodern. lifter en omsorgsfull behandling tillfrisknar han
dag för dag. Efter någon tid smyger den olycklng in i ett af läkarens privatrum för att stjäla. Men
då han skall draga sig tillbaka igen med stulna värdesaker, hejt ar han sig plötsligt och står liksom
träffad af, blixten . . . Hvad står då egentligen på? Jo, på väggen har han fått se ett fotografi, just
detsamma som den där fotografen tagit, då de båda gossarna voro på festligheterna i byn. lsamma
ögonblick rusar läkaren, som hört bullret, in i rummet med revolvern i handen, men hejdar sig, då
han ser mannen framför fotografien. De båda männen känna igen hvarandra, barndomsminnena
dyka upp. Det hela slutar med en broderlig omfamning.

 

Okynniga upptåg.

in törstig kusk går in på ett kafc för att förfriska sig.
fället i akt genom att skrämma hästen. Hästen är just på väg att skena, då kuskcn kommer ut och
ger dem en duktig afbasning. De besluta att hämnas. Sätta fast ett rep rätt öfver gatan. Knsken
kommer körandes och förlorar, då han kör under repet, sin hatt. Pojkarna laga hatten samt springa
allt hvad tygen hålla. Knsken jämte tlera arbetare sätta efter dem. Pojkarna lyckas uppnå ett ny-
bygge, klättra upp i första våningen. Deras förföljare äro tält i häl-arna, men de få en hel säck
cement stjälpta öfver sig. Pojkarna undkomma hclskinnade. De bägge upptågsmakarna upptäcka
på sin flykt en skotlkärra, himla fast ett snöre vid den samt göra därmed ett mycket obehagligt

litt par pojkar gå förbi och ta till-

puts för förföljarna.
ning.

 

De lyckas ej denna gäng undkomma utan fångas samt erhålla en duktig afbas-
Vi se sedan pojkarna, hvilka tyckas vara obehagligt berörda.

ordpolsuppläckaren  

 

Synnerligen intressanta bilder från den beryktade amerikanarens hem

på Eagle Island, Maine, ll. S. A.

i. Pearys son ltobert leker med eskimåhumlen, som följt Peary på hans nordpolsfärder.

-2.

i Hörde

En molnlös himmel. Modern
och den lilla dottern samlande
blommor. - En lycklig familje-
grupp. - llemmet är omgifvet
af en härlig park.

En fiende ajord. 41adern besö-
ker stallet. A-V Finner sin favorit-
häst lam. -f- Anklagar kusken. -V-
Heta ord växlas. A litt slag följer.
så Kusken blir afskedad.

Ormen i gräset. Fadern är fär-
dig att resa till sitt kontor i sta-

den. ---f Hustru och barn vinka
farväl. - Kusken ger akt på dem
från en skyddad plats. - -llustrn

och barn värnlösa. -- l-lan beslu-

tar stjäla barnet.

Kusken handlar. Fadern gån-
gen. - Kusken klar. m Kusken
vid dåligt lynne. w Klättrar upp

på verandan.

 

Peary berättar för tidningmän huru han upptäckte Nordpolen.

 

Eli

Före stormen. Moder och barn
i förmaket. H Modern läsande för
barnet. Har en föl-känsla afan-
nalkande fara. 7- - llör fotsteg. --
ltusar till telefonen.

Mannens kontor. Telefon rin-
ger. -N llan blir öfverraskad. M-
Tror sin hustru onödigt rädd. f-
Försöker slå bort hennes fruktan
med skämt. H Råder henne att
vara lugn.

ln förskräcklig pröfnlng. Plöts-
ligt afbrolt. llustrun tapparlu-
ren. Vf Ett maskeradt ansikte i
fönstret. - Mannen hör ljudetaf
sönderslaget glas. M liusken in-
kommer genom fönstret. -- Hu-
struns rop .lå hjälp. m Barnets
bön om förs toning.

Som en vision. Mannen blir
nästan vild af vrede. - lin för-

Dramatisk.

 

 

I)
.1.

Pear)I i tialniljelwetsen.

nom telefonen.

skräeklig pröfning.  ()förmögen
alt bistå dem. H4 l--lan hör hvarje
ord. - Ser hvarje seen som ien
vision.

Moderskttrlek. Mannen hör hu-

struns bön om nåd. Siltbarns
bön. H- Skurkens svordomar.

Tystnad. Hör barnets rop om
hjälp då bofven tar henne. ff Mo-
dern springer fram för att hjälpa
barnet. H lin ojämn kamp. w
Moderns rop då hon lyckas be-1
fria sitt barn. w (talen af hat. --v
litt revolverskott. - Den döende
moderns ord då hon lyckas släpa

sig fram till telefonen. ff Bar-
nets hjärtslilande sorg. H Sedan

tystnad.

I PYRENEERNA.

Sällsynt vacker och intressant naturbild i färger.

l. Den berömda grottan vid Bonau. 2.

Vattenfallet vid linfer. Ii.1

Oueil-dalen. i. lån

söndag i bergen. 5. llland skummande alpbäekar. ö. Bergens pärla: sjön DUO. 7. lin vacker grupp.

 

REPARATION.

Humoresk.
Herrskapet Durand har ledsnat på landtlifvet M hösten är inne - och hr l). skrifver till

sin värd i staden med förfrågan, huruvida våningens reparation är afslutad. Värden svarar, att en-
dast några obetydliga arbeten återstå och lierrskapet l). beger sig in till staden. Men det skulle de ej
ha gjort, ty de obetydliga arbetena hålla på att bli herrskapcts hane, såsom filmen på ett öfvermåttan
drastiskt sätt visar. Att värden på ändalykten får sin beskärda lön", är blott en gärd afenkel rättvisa.

Goa Musik -nr

Biljettpl-iserna äro :
j Barn
l

 

 

1.:sta. plats numr. bänkar 50 öre 25 öre

2:elra ,, 35 ,.

Var god intag den platshvartill biljetten berättigar!
Rätt till ändring af programmet förbehålles.

Bollnäs "lfryekeri Aktiebolag lfllt).

Information

Title:
Bollnäsbiografen
Printed year:
1910
Place:
Bollnäs
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain